Kommuniké från årsstämma med Eolus Vind AB (publ) den 30 januari 2016 i Hässleholm

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2016-01-30 18:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 30 januari 2016 fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2014/2015.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning skall ske med 1,50 kronor per aktie. Tisdagen den 2 februari 2016 fastställdes som avstämningsdag för utdelningen.

Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag att minska antalet styrelseledamöter från sju till fem stycken.

Jan Bengtsson, Fredrik Daveby, Sigrun Hjelmqvist samt Hans-Göran Stennert omvaldes till styrelseledamöter. Hans Johansson nyvalds till styrelseledamot.

Hans-Göran Stennert omvaldes som styrelsens ordförande.

Registrerade revisionsbolaget Pricewaterhouse Coopers AB omvaldes till revisor med auktoriserade revisorn Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor.

Arvoden till styrelse och revisor fastställdes i enlighet med förslag i kallelsen.

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför 2017 års stämma enligt tidigare tillämpad modell.

Stämman beslutade godkänna att ett av Eolus dotterbolag förvärvat två vindkraftsprojekt under utveckling i Nevada i USA. Förvärvet underställdes stämman för beslut då det säljande bolaget till 65 % kontrolleras av Eolus tidigare vice VD Hans-Christian Schulze och därmed är att betrakta som en transaktion med närstående.

I anslutning till årsstämman anordnades ett vindkraftsseminarium med temat ”Förnybar energi för framtiden” med cirka 280 deltagare.

Styrelsen
Eolus Vind AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 januari 2016 kl. 18.30.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 484 av de cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande en installerad effekt om 42 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på cirka 98 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning.

Eolus Vind AB har cirka 4 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ Stockholm.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

160130 Pressmeddelande Kommuniké från årsstämma med Eolus Vind AB (publ) den 30 januari 2016 i Hässleholm.pdf