Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2015 – 29 februari 2016

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2016-04-21 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Verksamhetsårets andra kvartal 1 december 2015 – 29 februari 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 445,4 (746,1) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 21,6 (83,7) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 18,0 (77,6) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 14,0 (75,5) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella derivatinstrument med 1,2 (1,4) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,57 (3,04) SEK per aktie.
 • Under perioden togs 7 (11) nya vindkraftverk med en total effekt om 23,1 (20,4) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 14 (27,5) vindkraftverk med en total effekt om 35,6 (55,4) MW till kunder.
 • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 48,3 (86,2) GWh med en genomsnittlig intäkt på 362 (475) SEK/MWh.
 • I december tecknade Eolus ett nytt elhandelsavtal (Power Purchase Agreement, PPA) med Google. Avtalet innebär att Google under en tioårsperiod kommer att köpa all el som produceras i vindpark Jenåsen omfattande 76 MW. Parken beräknas tas i drift sommaren 2018.
 • I december tecknade Eolus avtal med Munich Re om försäljning av två vindparker omfattande totalt 38,4 MW. Avtalet rör vindpark Iglasjön om 26,4 MW som färdigställs under hösten 2016 samt vindpark Jung-Åsa om 12 MW som driftsattes 2014.
 • I december tecknades avtal om förvärv av två vindkraftsprojekt under utveckling i Nevada i USA. Förvärvet avser 100 procent av ägarandelarna i Crescent Peak Renewables LLC som äger rättigheterna till ett projekt om 200-600 MW och 100 procent av ägarandelarna i Comstock Wind LCC som äger rättigheterna till ett projekt om 20-100 MW. Förvärven godkändes av Eolus årsstämma den 30 januari 2016.
 • I januari tecknade Eolus avtal med Vestas om leverans av åtta vindkraftverk av modell V126 med en total effekt om 26,4 MW till projekt Långmarken i Kristinehamns kommun. Två av verken kommer att avyttras till offentliga investerare då Eolus lämnat vinnande anbud i offentliga upphandlingar.
   

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I mars tecknade Eolus avtal med Mirova och Europeiska Investeringsbanken (EIB) om försäljning av de återstående sex vindkraftverken med en effekt om 19,8 MW i Långmarkens vindpark. Avtalet innebär att de sex vindkraftverken ska ägas av ett gemensamt bolag där Eolus ägarandel uppgår till 10 procent och Mirova och EIB:s andel uppgår till 90 procent. Affären innehåller en option för Eolus att sälja sin andel av parken under hösten 2018.
 • I mars fullföljdes Eolus förvärv av två vindkraftsprojekt under utveckling i Nevada i USA och Eolus har därmed tagit över ägandet av projekten.
           
Koncernens resultat i korthet Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Helår
  2015-12-01 2014-12-01 2015-09-01 2014-09-01 2014-09-01
  -2016-02-29 -2015-02-28 -2016-02-29 -2015-02-28 -2015-08-31
Nettoomsättning, MSEK 445,4 746,1 462,5 1 109,8 1 502,1
Rörelseresultat, MSEK 21,6 83,7 1,8 113,3 90,0
Resultat före skatt, MSEK 18,0 77,6 -9,2 98,1 75,2
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK 1,6 1,9 -6,1 -0,8 3,7
Periodens resultat, MSEK 14,0 75,5 -7,6 90,9 80,0
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK 0,57 3,04 -0,29 3,67 3,25
Eget kapital per aktie, SEK 27,6 39,78 27,6 39,78 29,36
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 238,4 543,7 159,2 399,5 714,9
Balansomslutning, MSEK 1 148,2 1 582,4 1 148,2 1 582,4 1 259,4
Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK 201,7 -14,2 201,7 -14,2 52,6
Orderstock per balansdagen, MSEK 473,0 679,1 473,0 679,1 424,2
Under perioden drifttagna verk, antal 7,0 11,0 7,0 33,0 33,0
Verk överlämnade till kund, antal 14,0 27,5 16,0 38,6 54,1
Under perioden drifttagna verk, MW 23,1 20,4 23,1 68,6 68,6
Verk överlämnade till kund, MW 35,6 55,4 39,6 76,8 101,9
Elproduktion, GWh 48,3 86,2 85,2 165,7 242,3
Soliditet, % 59,8 62,6 59,8 62,6 58,1
Avkastning på eget kapital efter skatt, % 8,2 31,2 neg 18,8 9,7


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2016 kl. 08.30.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500 av de cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande en installerad effekt om 42 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på cirka 98 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning.

Eolus Vind AB har cirka 4 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

 


Attachments

Delårsrapport Eolus Q2 151201-160229 presenterad 21 april 2016.pdf