Slutgiltigt utfall avseende PledPharmas företrädesemission

Stockholm, SWEDEN


Stockholm, 2016-12-02 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Resultatet för PledPharma AB:s (publ) (”PledPharma” eller ”Bolaget”) företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 29 november 2016, visar att 8 755 570 aktier, motsvarande cirka 43,2 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 42 759 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 0,2 procent av antalet aktier i företrädesemissionen. Återstående 11 479 444 aktier kommer att tilldelas garanterna pro rata i förhållande till deras totala åtagande, i enlighet med de emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget. Genom företrädesemissionen, som således blir fulltecknad, kommer PledPharma att tillföras cirka 406 MSEK före avdrag för emissionsrelaterade kostnader.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Meddelande till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 2 december 2016. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Genom företrädesemissionen ökar PledPharmas aktiekapital med cirka 1 067 252 SEK från 1 494 152 SEK till  2 561 404 SEK och det totala antalet aktier ökar med 20 277 773 från 28 388 883 till 48 666 656 när förträdesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) var den 1 december 2016. De nya aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 7 december 2016, respektive den 15 december 2016 för de nya aktierna som tecknats utan stöd av teckningsrätter.
 

För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, Verkställande direktör, +46 73 713 09 79

Michaela Gertz, finansdirektör, +46 70 926 17 75

För mer information om Bolaget, vänligen se www.pledpharma.se
 

OM PLEDPHARMA

PledPharma utvecklar nya läkemedel som skyddar kroppen mot oxidativ stress – ett potentiellt handikappande och ibland livshotande tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx®minskar nervskador i samband med cellgiftsbehandling. Positiva resultat från fas IIb-studien PLIANT presenterades under våren 2015. Läkemedelskandidaten Aladote® utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med paracetamolförgiftning.

PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information, se www.pledpharma.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som PledPharma AB (publ) ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom GlobeNewswire försorg för offentliggörande den 2 december 2016 kl. 07.30.


VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i PledPharma AB (publ) (”PledPharma”), varken från PledPharma, Carnegie Investment Bank AB (publ) eller någon annan. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i PledPharma kommer endast att ske genom det prospekt som PledPharma avser att offentliggöra på bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olaglig eller kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), som har implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”), riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare i sådan EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet att upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade investerare, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, såsom implementerat i varje sådan medlemsstat.

Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”). PledPharma avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som omnämns här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland eller (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller någon del av dess innehåll.

 


Attachments

PP utfall företrädesemission 161202.pdf