Överlevnadsdata indikerar att PledOx® inte påverkar effekten av cancerbehandlingen negativt

Stockholm, SWEDEN


Stockholm, 2016-12-20 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
PledPharma presenterar idag överlevnadsdata från fas IIb-studien PLIANT med PledOx® – en läkemedelskandidat som reducerar förekomsten av cellgiftsorsakade nervskador. Resultaten från en uppföljning av patienterna i upp till 20 månader indikerar att PledOx® inte till synes påverkar anticancereffekten av cellgifter och därmed överlevnaden negativt.

De uppföljningsdata som presenteras idag baseras på en jämförelse av andelen överlevande patienter i de olika behandlingsarmarna 20 månader efter inklusion i studien. Inga skillnader i överlevnad noterades mellan de patienter som erhöll PledOx® och de som erhöll placebo. Det förelåg heller inga skillnader i överlevnad mellan de olika doser av PledOx® som ingick i studien.

Det kan därmed konstateras att behandling med PledOx®  inte till synes påverkar effekten av cancerterapin negativt. Denna slutsats stöds även av tumörmätningar som utfördes under cellgiftsbehandlingen, samt tidigare rapporterade data avseende progressionsfri överlevnad 12 månader efter avslutad behandling.

”Det finns ett stort behov att minska förekomsten av de nervskador som alltför ofta drabbar cellgiftsbehandlade patienter. De resultat som presenteras idag styrker oss ytterligare i övertygelsen att PledOx® har potential att påtagligt förbättra behandlingen av tumörsjukdomar”, säger Sten Nilsson, Professor i onkologi och styrelseledamot i PledPharma.

”PledOx® är den första läkemedelskandidat som visat sig kunna förebygga cellgiftsorsakade nervskador på ett kliniskt meningsfullt sätt utan negativa effekter på cancerbehandlingen. Med dessa slutliga positiva resultat från PLIANT-studien ser vi nu fram emot att ta projektet vidare genom de avslutande fas III-studierna”, säger Jacques Näsström, VD, PledPharma.

    

För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD

Tel. 073-713 09 79
jacques.nasstrom@pledpharma.se


Michaela Gertz, finansdirektör

Tel. 070-926 17 75
michaela.gertz@pledpharma.se

 

PledPharma i korthet

PledPharma utvecklar nya läkemedel som skyddar kroppen mot oxidativ stress – ett potentiellt handikappande och ibland livshotande tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx®minskar nervskador i samband med cellgiftsbehandling. Positiva resultat från fas IIb-studien PLIANT presenterades under våren 2015. Läkemedelskandidaten Aladote® utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med paracetamolförgiftning. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information, se www.pledpharma.se

 

Denna informationen är sådan information som PledPharma är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 december 2016, kl 08:30

 


Attachments

PP PM överlevnadsdata 161220.pdf