Ellen Genomför nyemission om 16,5 MSEK

Stockholm, SWEDEN


Danderyd, 2017-04-20 08:03 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan, Hongkong, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution kan vara föremål för legala restriktioner.

Styrelsen för Ellen AB (publ) har den 19 april 2017 beslutat att, under förutsättning av godkännande på årsstämman den 22 maj 2017, genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen är garanterad till 100 procent genom tecknings- och garantiåtaganden och tillför bolaget cirka 16,5 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Probiotika är idag välkänt för sina positiva egenskaper inom flera områden och Ellen bedömer att trenden bland kvinnor att måna om sin intimhälsa fortsätter att växa. Bolaget bedömer att framförallt Ellens probiotiska intimkräm har stor potential att växa på flera marknader. Likaså bedöms självtestet av pH-värdet i underlivet, ellen® pH-Control, ha god tillväxtpotential. Produktlivscykeln för vissa av Ellens äldre produkter har emellertid visat sig vara kortare än Bolagets tidigare bedömning, varför Ellen bedömer att investeringar i produktutveckling är nödvändiga för att stärka Ellens befintliga produktportfölj. Ellen har identifierat två produktidéer som bedöms kunna förverkligas och marknadslanseras inom 12–18 månader. Produktportföljen kan också komma att kompletteras genom förvärv av distributionsrättigheter till andra produkter inom området välbefinnande – ”Passionate about you”.

Därutöver har Bolaget gjort bedömningen att fortsatta marknadssatsningar är nödvändiga på framförallt den tyska och skandinaviska marknaden. Den nedåtgående trenden har brutits genom kraftfulla åtgärder och investeringar i bland annat den tyska webbshoppen, men ytterligare resurser krävs för att skapa förutsättningar för god försäljningstillväxt i Tyskland. Ellen har också i nära samarbete med distributören i Skandinavien gjort gemensamma marknadsinvesteringar för att öka tillväxttakten, vilket hittills har gett resultat.

Av emissionslikviden, efter avdrag för emissionskostnader om cirka 1,9 MSEK, avses cirka 5 MSEK användas för fortsatt marknadsbearbetning av främst de svenska och tyska marknaderna, och cirka   4 MSEK användas för produktutveckling. Därutöver kommer 5,5 MSEK användas för återbetalning av det kortfristiga lån som Ellen upptagit från Erik Penser Bank. Efter återbetalning av lånet har Ellen inga räntebärande skulder utöver befintlig checkräkningskredit.

Sammantaget bedöms det kapitaltillskott som Ellen får genom Nyemissionen möjliggöra ett aktivt arbete och aktiviteter som tillsammans bedöms skapa goda förutsättningar för att Ellen ska kunna växa på framförallt befintliga marknader i Europa och stärka Ellens marknadsposition genom utveckling av nästa generations produkter för intimhälsa hos kvinnor.

Villkor och tidplan för nyemissionen i korthet

För nyemissionen ska i korthet följande villkor gälla:

  • Rätten att teckna aktier utövas med stöd av teckningsrätter. För varje aktie i Ellen AB som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt.
  • Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.
  • Teckningskursen uppgår till 0,16 SEK per aktie.
  • Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 maj 2017.
  • Teckning av nya aktier ska ske under perioden 2–19 juni 2017.
  • Sista dag för handel med Ellens aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 26 maj 2017. Aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 29 maj 2017.
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North under perioden 2–15 juni 2017.
  • Handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ske på Nasdaq First North från och med den 2 juni 2017 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen.
  • Nyemissionen är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
  • Prospekt med anledning av nyemissionen beräknas offentliggöras omkring den 24 maj 2017.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Ellen har erhållit teckningsförbindelser från ett antal befintliga aktieägare om sammanlagt cirka         6,4 MSEK, motsvarande cirka 39 procent av nyemissionen. Resterande del av nyemissionen omfattas av garantiåtaganden till ett sammanlagt belopp om cirka 10,1 MSEK, motsvarande cirka 61 procent av nyemissionen. Sammanlagt uppgår tecknings- och garantiåtaganden därmed till 16,5 MSEK, motsvarande 100 procent av nyemissionen.

Aktier och aktiekapital

Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 10 301 425,80 SEK från 6 867 617,20 SEK till högst 17 169 043,00 SEK och antalet aktier ökar med högst 103 014 258 aktier från 68 676 172 aktier till högst 171 690 430 aktier, vilket motsvarar en ökning med 150 procent. Befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till högst 60 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Godkännande på årsstämma

Genomförande av nyemissionen kräver att årsstämman den 22 maj 2017 godkänner styrelsens beslut. Kallelse till årsstämman inklusive fullständigt förslag till beslut utfärdas separat.

Finansiell rådgivare

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare till Ellen i samband med nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Ingrid Atteryd Heiman, styrelseordförande, 0705-12 25 05

Denna information är sådan information som Ellen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2017 kl 08.00 CET.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Ellen AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Ellen AB kommer endast att ske genom det prospekt som förväntas offentliggöras i samband med att teckningstiden i nyemissionen inleds.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan, Hongkong, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Ellen ABs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Om Ellen

Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors intimhälsa. Många kvinnor upplever bakteriell obalans någon eller flera gånger i livet och alltfler accepterar inte torrhet och odör i underlivet. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen® som innehåller Lacto Naturel ® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och ellen® Probiotisk Utvärtes Intim Crème som också innehåller Lacto Naturel ® (LN®). Krämen innehåller också naturligt fett som ger en skyddande och smörjande effekt. Båda produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. I produktsortimentet finns också ett självdiagnosticerande pH-test, en intim foam och en intim deo. Foamen och deon är båda baserade på ekologiska råvaror med Salvia som aktiv substans. Produkterna säljs genom ett globalt nätverk av distributörer. Ellen är noterat på First North (Ticker: ELN). Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. För ytterligare information: www.ellenab.com

 


Attachments

20170420_ellen genomför nyemission.pdf