Kallelse till årsstämma

Stockholm, SWEDEN


Danderyd, 2017-04-20 09:44 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

 

Aktieägarna i Ellen AB, 556419-2663, kallas härmed till årsstämma i bolaget.

Stämman äger rum måndagen den 22 maj 2017, kl. 16.00 på Quick Office Danderyd, Svärdvägen 21 i Danderyd.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 16 maj 2017. Anmälan görs till info@ellenab.com alternativt per telefon 08-412 10 00

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska också vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 16 maj 2017. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före tisdagen den 16 maj 2017, via sin förvaltare, se till att aktierna nämnda dag är tillfälligt inregistrerade i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare kan anmäla ett ombud att företräda sina aktier vid stämman. Fullmaktsblankett kommer att finnas på Ellens hemsida www.ellenab.com

 

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN                                                                                                                                                                                             

Dagordning

 1.       Stämmans öppnande

 2.       Val av ordförande vid stämman

 3.       Upprättande och godkännande av röstlängd

 4.       Godkännande av dagordning

 5.       Val av en eller flera justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

 6.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 7.       Anförande av verkställande direktören

 8.       Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för år 2016

 9.       Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen

10.     Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

11.     Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

12.     Bestämmande av styrelse- och revisorsarvoden

13.     Val av ledamöter i styrelsen samt revisor

14.     Beslut om valberedning

15.     Beslut om ändring av bolagsordningen

16.     Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

17.     Stämmans avslutande

 

FÖRSLAGENS INNEHÅLL:

Styrelse- och revisorsarvoden (punkt 12)

Valberedningens förslag är att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 150 000 kronor och till övriga ledamöter med 75 000 kronor vardera. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av ledamöter och suppleanter i styrelse samt revisor (punkt 13)

Valberedningens förslag är omval av Ingrid Atteryd Heiman, Mikael Lövgren, Anders Boquist, Jan Kockum och Catharina Vackholt. Valberedningens förslag till ordförande är Ingrid Atteryd Heiman.

Styrelsens förslag till revisor: MAZARS SET Revisionsbyrå AB.

Beslut om valberedning (punkt 14)

Till valberedning föreslås Ingrid Atteryd Heiman och Sven Mattsson. Sven Mattsson föreslås som valberedningens ordförande. Magnus Härning-Nilsson och Gerhard Dal har avböjt omval.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman i Ellen AB, 556419-2663, för att möjliggöra beslut om nyemission enligt punkt 16, beslutar att bolagsordningen skall ändras så att § 4 och § 5 får följande lydelse.

§ 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 60 000 000 stycken och högst 240 000 000 stycken.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut den 19 april 2017 att öka Bolagets aktiekapital med högst 10 301 425,80 kronor genom nyemission av högst 103 014 258 aktier i enlighet med följande villkor: 

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid ska gälla att varje sådan aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. 

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter. I första hand ska sådan tilldelning ske till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen, och som önskar teckna ytterligare aktier, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter var och en utnyttjat för teckning, i andra hand till andra som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse samt i tredje hand till dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådant garantiåtagande. I den mån tilldelning inte kan ske pro rata enligt ovan ska tilldelning ske genom lottning. 

Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter i nyemissionen ska vara den 30 maj 2017. 

Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 2 juni 2017 till och med den 19 juni 2017.

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under samma tid, dvs från och med den 2 juni 2017 till och med den 19 juni 2017. Betalning ska erläggas kontant senast två bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts.

Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,16 kronor per aktie, vilket vid full teckning medför en total teckningslikvid om 16 482 281,28 kronor. 

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt 15 ovan.

Förutsättningar för beslut enligt punkt 15 och 16

Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt 15.

Beslut enligt punkterna 15 och 16 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.ellenab.com, från och med den 20 mars 2017. Årsredovisningen sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att på årsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och om förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningar skall lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Bolagets ”Certified Adviser” är Erik Penser Bank AB

Styrelsen för Ellen AB

Danderyd i april 2017


Attachments

Kallelse årsstämma 2017.pdf