Saniona AB: Saniona erhåller milstolpsbetalning från Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research

Glostrup, DENMARK


PRESSMEDDELANDE

20 april 2017

Saniona, ett ledande bioteknikbolag inom jonkanaler, meddelar idag att bolaget har uppnått den andra forskningsmilstolpen för att identifiera nya läkemedelskandidater för behandling av Parkinsons sjukdom. Projektet stöds av Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research och den uppnådda milstolpen innebär en betalning på cirka 1 mlijon kronor (119 487 USD).

I februari 2016 meddelade Saniona att Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research (MJFF) har tilldelat Saniona ett forskningsanslag på upp till cirka 5,2 miljoner kronor (590 700 USD) för att utveckla småmolekylära modulatorer av nikotinreceptorer som tillhör en subtyp som heter alfa -6 samt utvärdera möjligheten att använda dessa läkemedelskandidater för behandling av Parkinsons sjukdom.

Saniona har hittills fått sammanlagt cirka 4,1 miljoner kronor (471 211 USD) i bidrag från MJFF.

"Det är väl dokumenterat att rökare löper lägre risk att utveckla Parkinsons. Orsaken är troligen att nikotin aktiverar och skyddar celler som degenererar vid Parkinsons sjukdom. Men nikotin i sig är inte användbart som läkemedel eftersom det är alldeles för ospecifikt och har allvarliga och uppenbara biverkningar. Saniona har dock identifierat subtyp-specifika nikotinföreningar som kan ge en symptomatisk och skyddande effekt utan de negativa biverkningarna av nikotin", säger Jørgen Drejer, VD för Saniona.

Sanionas forskargrupp är den första att presentera små molekyler som specifikt underlättar funktionen av alpha-6 nikotinreceptorer som förmedlar dopaminsignaler. Data från forskningsprogrammet kommer att presenteras på nAChR 2017-konferensen i Chania, Kreta den 7-11 maj 2017. 

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2017 kl. 11:00 CET. 

Om Saniona:

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med Boehringer Ingelheim GmbH. Upsher-Smith Laboratories Inc., Productos Medix, S.A de S.V och Luc Therapeutics, Inc. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell klass. Saniona är noterat på Nasdaq First North Premier och har cirka      4 500 aktieägare. Pareto Securities är Certified Adviser för Saniona. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer på www.saniona.com.

Om Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en kronisk och progressiv neurologisk sjukdom som kännetecknas av välkända motoriska symptom inklusive skakningar, stelhet i armar och ben, långsamma rörelser och problem med kroppshållning och balans. Förutom motoriska symptom, upplever många patienter icke-motoriska symptom, som sömnstörningar, sensoriska symptom, depression och gastrointestinala symptom.

Parkinsons är den näst vanligaste neurologiska sjukdomen och mer än fem miljoner människor i världen är drabbade. Parkinsons sjukdom är vanligare hos personer över 60 år, men sjukdomen drabbar också personer i tjugoårsåldern. Hos friska personer regleras motoriken av nervceller som kommunicerar med varandra med hjälp av dopamin. Vid Parkinsons sjukdom degenereras dopaminproducerande celler i hjärnan vilket påverkar hela centrala nervsystemet. Detta medför en försämring av kommunikation mellan cellerna som leder till förlust av kontroll av rörelser. Befintliga Parkinsonsbehandlingar är endast effektiva på att hantera symptom på sjukdomen. Eftersom sjukdomen fortskrider och dopaminerga neuroner fortsätta att förloras, blir dessa läkemedel så småningom mindre effektiva på att behandla symptomen.

Om modulatorer av alfa-6 nikotinreceptorer

Nikotinreceptorer av typen alfa-6 uppvisar ett extremt lokaliserat uttryck, främst begränsat till dopaminneuroner. I dessa nervceller uttrycks de på nervändar som innerverar en region i hjärnan som heter striatum där de är viktiga mediatorer av lokal reglering av dopaminsignaler av signalmolekylen acetylkolin. Sanionas forskargrupp är den första till att presentera selektiva allosteriska modulatorer av nikotinreceptorer av typen alfa-6 och har dessutom visat att dessa modulatorer ökar receptorkänslighet för acetylkolin. De identifierade modulatorerna av alfa-6 nikotinreceptorer har potential att stärka acetylkolinförmedlad dopaminfrisättning vid nervändarna i striatum och därmed erbjuda en ny metod för att skydda och motverka degenerering av dopaminneuroner i patienter med Parkinsons sjukdom.

Om Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research

Michael J. Fox Foundation är världens största ideella finansiär av Parkinsons-forskning och verksamheten är dedikerad till att påskynda utvecklingen av ett botemedel för Parkinsons sjukdom och bättre behandlingar för de som lever med sjukdomen idag. Stiftelsen strävar mot sina mål genom ett offensivt och välriktat forskningsprogram i kombination med ett aktivt globalt engagemang från forskare, Parkinsonpatienter, företagsledare, deltagare i kliniska prövningar, donatorer och volontärer. Stiftelsen har bidragit med mer än 525 miljoner USD till forskning och har i grunden förändrat riktningen för utvecklingen av ett botemedel. Som en del i kärnan av världsledande Parkinsonsforskning, möjliggör Stiftelsen banbrytande samarbeten med branschledare, akademiska forskare och offentliga forskningsfinansiärer; ökar flödet av deltagare till kliniska prövningar med hjälp av sitt online-verktyg, Fox Trial Finder; främjar medvetenhet om Parkinsons genom opinionsbildning, events och uppsökande verksamhet; och samordnar på gräsrotsnivå tusentals Team Fox-medlemmar runt om i världen.

 

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c6bdfe94-5c50-41a2-9982-4920ed4c0afc


Attachments

20170420 - PR - Saniona M J Fox milestone - SWE.pdf