Delårsrapport januari - mars 2017

Stockholm, SWEDEN


Stockholm, 2017-04-25 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Perioden januari – mars i sammandrag

  • Periodens resultat uppgick till -12 281 (-6 846) TSEK
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 382 041 (43 684) TSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 958 (-6 676) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,3 (-0,2) SEK

Väsentliga händelser under perioden

  • Gunilla Osswald och Elisabeth Svanberg valdes in i styrelsen. Håkan Åström och Sten Nilsson kvarstår i styrelsen.
  • PledPharmas patentansökan avseende den aktiva substansen i läkemedelskandidaterna PledOx® och Aladote® godkändes i Japan och Ryssland.
  • Patent för PLED-substansernas anticancereffekt godkändes i Kanada och ett viktigt användningspatent godkändes i Israel.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Nicklas Westerholm rekryterades som ny verkställande direktör för PledPharma.
  • Marie Ekström Trägårdh föreslås till styrelsen vid årsstämman den 25 april 2017.

Redogörelse av verksamheten under kvartalet

Utvärdering och planering av det fortsatta kliniska utvecklingsprogrammet för PledOx® pågår. Kontakter med myndigheter, specialister inom onkologi och cellgiftsinducerad neuropati, patientorganisationer, leverantörer (CROs) av kliniska prövningstjänster samt kommersiella överväganden kommer att ligga till grund för utformningen av den fortsatta utvecklingsplanen för PledOx®. Kvartalets resultat belastas bl.a. av produktionskostnader för de fortsatta kliniska programmen, samt kostnader för säkerhetsstudier. För Aladote® förbereds start av en proof of principle-studie, för vilken dr James Dear – verksam i Edinburgh och key opinion leader inom området för paracetamolförgiftning – nu valts som principal investigator. Den första fasen av denna studie kommer att inkludera 24 patienter som behandlas för paracetamolförgiftning.

Under årets första kvartal stärktes patentskyddet för PledPharmas båda läkemedelskandidater, då bolagets patentansökan avseende den aktiva substansen i PledOx® och Aladote® godkändes i ytterligare två länder med en betydande marknadspotential – Japan och Ryssland.

Under kvartalet valdes Gunilla Osswald och Elisabeth Svanberg, båda med omfattande erfarenhet av klinisk läkemedelsutveckling, in som nya ledamöter i styrelsen. Marie Ekström Trägårdh föreslås till styrelsen vid årsstämman den 25 april.

I april meddelades att Nicklas Westerholm kommer tillträda som ny VD den 16 juni. Nicklas Westerholm har arbetat i AstraZeneca-koncernen sedan 1995 i ett flertal globala roller inom olika affärsområden, senast som Vice President Project & Portfolio Management, Cardiovascular and Metabolic Diseases, Global Medicines Development Unit. Dessförinnan har han bland annat innehaft positioner som Executive Officer & Vice President Japan Operations, Director Investor Relations, Head of Global API Supply och Head of Development Manufacture. Han har studerat analytisk och organisk kemi vid Stockholms universitet och kemiteknik vid KTH, samt bedrivit studier vid University of Warwick, INSEAD och Harvard Business School. 

VD Jacques Näsström säger: Jag ser fram emot att arbeta vidare med våra unika PLIANT data inom PledPharmas forsknings- och utvecklingsverksamhet och att tillsammans med Nicklas Westerholm utveckla PledOx® till ett värdefullt läkemedel för att minska cancerpatienters lidande.

Ytterligare rekryteringar pågår för att säkerställa tillräckliga resurser och relevant kompetens inför den fortsatta kliniska utvecklingen och kommersialiseringen av läkemedelskandidaterna PledOx® och Aladote®.

    

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jacques Näsström, VD tfn 073 713 09 79

Michaela Gertz, finansdirektör tfn 070 926 17 75

 

OM PLEDPHARMA

PledPharma i korthet

PledPharma utvecklar nya läkemedel som syftar till att skydda kroppen mot oxidativ stress – ett potentiellt handikappande och ibland livshotande tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® utvecklas för att minska nervskador i samband med cellgiftsbehandling. En fas II studie har genomförts och utgör nu grunden för den fortsatta utvecklingen. Aladote® utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med paracetamolförgiftning. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information, se www.pledpharma.se

 

 Denna informationen är sådan information som PledPharma är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2017 kl.08:00 (CET). 

 

 


Attachments

PLEDPHARMA Q1 2017 170425.pdf