Ökat antal aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Per den 1 maj 2017 uppgår det totala antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia”) till 126 098 166 aktier och röster.

Uppsala, SWEDEN


Uppsala, 2017-05-01 13:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Antalet aktier och röster har ökat till följd av konvertering till aktier av det konvertibellån om 42 000 193,20 kronor som Oasmia emitterade i mars 2017. Konverteringen av konvertiblerna innebär att antalet aktier och röster har ökat med 7 058 856 aktier och röster, från 119 039 310 aktier och röster till 126 098 166 aktier och röster. Konvertering skedde den 25 april 2017 och registrering av aktierna hos Bolagsverket beräknas ske under den första veckan i maj 2017.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara olaglig. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oasmia Pharmaceutical AB (publ) eller någon annan. Värdepapper som det refereras till i detta pressmeddelande får inte erbjudas eller försäljas i någon jurisdiktion i avsaknad av registrering under tillämplig värdepapperslagstiftning eller ett undantag från sådan registrering.

 

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

         För mer information, kontakta:
         Julian Aleksov, Arbetande tf styrelseordförande
         Tel: 018-50 54 40
         E-post: julian.aleksov@oasmia.com


Attachments

PR förändrat antal aktier 170501.pdf