En översikt av resultaten från Immunicums första kliniska studie med ilixadencel vid metastaserande njurcancer har publicerats i Journal for ImmunoTherapy of Cancer


 

20 Juni 2017

En översikt av resultaten från Immunicums första kliniska studie med ilixadencel vid metastaserande njurcancer har publicerats i Journal for ImmunoTherapy of Cancer

Immunicum AB (publ; First North Premier: IMMU.ST), ett bioteknikbolag som utvecklar nya immunostimulerande cancerbehandlingar för ett antal solida tumörer, meddelar idag att resultaten från den första kliniska studien med ilixadencel på patienter med nyligen diagnosticerad metastaserad njurcancer (mRCC) har publicerats i Journal for ImmunoTherapy of Cancer. Resultaten lyfter fram ilixadencels potential som en nydanande immunstimulerande tilläggsbehandling för patienter med solida tumörer, baserad på sin goda säkerhetsprofil samt initiala indikationer utvisande en förlängd överlevnad. Ilixadencel, tidigare benämnd INTUVAX, utvärderas för närvarande i en pågående Fas II-studie vid njurcancer (MERECA) samt i Fas I/II-studier vid levercancer och gastrointestinal stromacancer.

"Artikeln beskriver den sammantagna utvärderingen av data från Fas I/II- studien och vi är glada över publiceringen av samtliga delar av studien i en väl ansedd, internationell medicinsk tidskrift. Dessa data utgör rationalen för den pågående Fas-II MERECA-studien" säger Immunicums forskningschef Alex Karlsson-Parra. "Trots att studien formellt avslutades 2014 följer vi fortfarande patienterna och har glädjen att rapportera att fem av elva evaluerbara patienter fortfarande var vid liv i slutet av maj 2017 och att medianöverlevnaden är klart fördelaktig ämfört med historiska data vid standardbehandlingar. En av de fem patienter som fortfarande är vid liv och som uppvisade en fullständig regress av samtliga hjärn- och levermetastaser,vilket noterats i publikationen, har också uppvisat en nästan total regress av lungmetastaser och var  efter kirurgisk avlägsnande av en liten kvarstående lungmetastas i slutet av 2016 metastasfri. Även om detta bara är en fallstudie är det ett lovande första resultat baserat på den förväntade dåliga prognosen för dessa patienter."

Denna "first-in-human" Fas I/II-studie på tolv nydiagnostiserade mRCC patienter med dålig eller medelrisk prognos, utvärderade säkerheten som primär slutpunkt och rapporterade även tidiga tecken till klinisk effekt. Behandlingen bestod av två efterföljande intratumorala injektioner av ilixadencel med 2 veckors mellanrum följt av nefrektomi (kirurgisk borttagande av den tumördrabbade njuren) och därefter etablerad standardbehandling. Studien initierades i januari 2012 och avslutades formellt i mars 2014. Överlevande patienter följs fortfarande för att samla in data på tumöreffekt och överlevnad. Resultaten som publiceras i Journal for ImmunoTherapy of Cancer är en summering av undersökningen samt en uppföljning kring överlevnadsdata per december 2016.

Ilixadencel visade en mycket god säkerhetsprofil utan några allvarliga behandlingsrelaterade biverkningar. Tumörspecifik immunaktivering indikerades av en intratumoral infiltration av CD8+ T celler samt en ökning av tumör-specifika och interferon-gamma producerande lymfocyter I perifert blod. Medianöverlevanden för de elva evaluerbara mRCC-patienterna var i december 2016 45,2+ månder, vilket är klart fördelaktigt jämfört med tillgängliga historiska data. I slutet av maj 2017 var fortfarande fem av patienterna från studien vid liv varvid en slutlig medianöverlevnad på 48,0 månader uppnåddes.

"Vid sidan av en god säkerhetsprofil ger erhållna data tidiga indikationer på att behandling med ilixadencel, efterföljt av sunitinib, kan ha en potentiell synergistisk anti-tumöreffekt, en hypotes som vi aktivt fortsatt utvärderar i den pågående MERECA-studien", kommenterade Immunicums forskningschef Alex Karlsson-Parra. "Vi tror att cancerbehandlingens framtid återfinns i det snabbt växande landskap som utgörs av kombinationsbehandlingar och att ilixadencel är unikt positionerat för att bli en integrerad del i moderna kombinationsbehandlingar".

Carlos de Sousa, VD för Immunicum tillade: "Publikationen representerar väl vårt engagemang att kommunicera data genom välrenommerade förhandsgranskande tidskrifter och därmed visa validerad data för ilixadencel inom den globala vetenskapliga och medicinska kåren. Vi tror starkt på potentialen för ilixadencel som en lagringsbar immunaktiverare vid behandling av solida tumörer och fokuserar på att föra dess kliniska utveckling framåt så att patienter ska få tillgång till denna behandling".

Hela publikationen med titeln "Intratumorally injected pro-inflammatory allogeneic dendritic cells as immune enhancers: A first-in-human study in unfavourable risk patients with metastatic renal cell carcinoma" finns tillgänglig via den aktuella online-versionen av Journal for ImmunoTherapy of Cancer via följande länk http://dx.doi.org/10.1186/s40425-017-0255-0.
 

Om njurcancer / carcinom
Ungefär 273 000 patienter diagnosticeras globalt varje år, vilket gör att njurcancer utgör cirka två procent av alla cancerformer. Effekten av existerande behandlingar - så kallade riktade terapier - är ofta kortvarig, med en begränsad förlängd överlevnad. I avsaknad av alternativ till dessa behandlingar finns ett stort behov av nya effektiva terapier som är mer kostnadseffektiva samt har färre negativa bieffekter.

Om ilixadencel
Ilixadencel, cellterapi läkemedel (tidigare benämnd INTUVAX) är en cancerimmunaktiverare som utvecklats för behandling av solida tumörer. Dess aktiva beståndsdel, pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, är framtagen från friska blodgivare. Intratumoral injektion av dessa celler förväntas leda till en inflammatorisk reaktion som i sin tur leder till tumörspecifik aktivering av patientens cytotoxiska T-lymfocyter.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post: info@immunicum.com

INVESTERAR RELATIONER, SVERIGE

Helena Stångberg
Hallvarsson & Halvarsson
Telefon: + 46 709 71 12 53
E-post: helena.stangberg@halvarsson.se

MEDIAKONTAKT

MacDougall Biomedical Communications
Gretchen Schweitzer or Stephane May
Telefon: +49 89 2424 3494 or +49 175 5711562
E-post: gschweitzer@macbiocom.com or smay@macbiocom.com

 
Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0) 8 545 013 31
www.redeye.se

 "Denna information är sådan information som Immunicum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 02.01 den 20 juni 2017."

OM IMMUNICUM AB (PUBL)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att förbättra överlevnad och livskvaliteten genom att aktivera och förstärka patientens eget immunförsvar för att bekämpa cancern. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och handlas offentligt på Nasdaq First North Premier. www.immunicum.com