Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2016 – 31 maj 2017

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2017-07-05 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Verksamhetsårets tredje kvartal 1 mars 2017 – 31 maj 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 9,3 (158,0) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -7,3 (-11,7) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -7,8 (-13,8) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,7 (-11,1) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,22 (-0,43) SEK per aktie.
  • Under perioden togs 0 (7) nya vindkraftverk med en total effekt om 0,0 (14,6) MW i drift.
  • Under perioden överlämnades motsvarande 0,0 (5,8) vindkraftverk med en total effekt om 0,0 (11,9) MW till kunder.
  • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 11,6 (20,8) GWh med en genomsnittlig intäkt på 407 (362) SEK/MWh.
  • I mars uppfylldes samtliga villkor i förvärvsavtalet av 60 procent av Wind Wall Development LLC och Eolus dotterbolag Eolus North America har tillträtt sin andel av bolaget.
  • I maj ingick Eolus avtal om att avyttra vindpark Jenåsen till Munich Re för en köpesumma om 106 MEUR. Byggnation av parken som består av 23 Vestas V126 3,45 MW vindkraftverk pågår och parken beräknas vara färdigställd under sommaren 2018 då Eolus kommer att resultatavräkna affären. Parken omfattas av ett elhandelsavtal som Eolus tecknade med Google i december 2015. Som en del av affären kommer Eolus för en engångssumma om 9 MEUR att förvärva rätten till 96 procent av de elcertifikat parken kommer att producera under de 15 år den är berättigad till certifikat.

 

Koncernens resultat i korthet Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Helår
  2017-03-01 2016-03-01 2016-09-01 2015-09-01 2015-09-01
  -2017-05-31 -2016-05-31 -2017-05-31 -2016-05-31 -2016-08-31
Nettoomsättning, MSEK 9,3 158,0 784,3 635,1 693,4
Rörelseresultat, MSEK -7,3 -11,7 12,1 -9,9 -15,9
Resultat före skatt, MSEK -7,8 -13,8 16,0 -23,0 -29,1
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK 0,0 0,7 4,1 -5,3 -5,0
Periodens resultat, MSEK -5,7 -11,1 11,5 -18,6 -23,9
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK -0,22 -0,43 0,49 -0,72 -0,92
Eget kapital per aktie, SEK 25,94 27,15 25,94 27,15 26,94
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -127,0 -53,0 13,1 120,9 134,2
Balansomslutning, MSEK 871,9 1 037,1 871,9 1 037,1 1 269,6
Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK 94,5 145,1 94,5 145,1 139,8
Orderstock per balansdagen, MSEK 1 305,7 618,3 1 305,7 618,3 620,7
Under perioden drifttagna verk, antal 0,0 7,0 16,0 14,0 14,0
Verk överlämnade till kund, antal 0,0 5,8 24,0 21,8 26,5
Under perioden drifttagna verk, MW 0,0 14,6 52,8 37,7 37,7
Verk överlämnade till kund, MW 0,0 11,9 68,9 51,5 57,6
Elproduktion, GWh 11,6 20,8 48,7 106,0 123,6
Soliditet, % 74,3 65,2 74,3 65,2 52,9
Avkastning på eget kapital efter skatt, % neg neg 2,3 neg neg

 

 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon -46 (0)10 199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 5 juli 2017 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 500 av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande en installerad effekt om 22 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på cirka 49 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 350 MW åt kunder och för egen räkning.

Eolus Vind AB har cirka 5 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

Delårsrapport Q3 Eolus 170301-170531.pdf