PolyPlank AB: Delårsrapport januari-juni 2017

Faerjestaden, SWEDEN


Vd har ordet

Under det år som gått sen jag tillträdde har vi jobbat ihärdigt med omstrukturering, att skapa ordning & reda, att helt enkelt skapa förutsättningar för att etablera en långsiktig lönsamhet i bolaget.
Under Q3 & Q4 2016 samt Q1 2017 genomfördes en "storstädning" av produktionen & företaget. En nysatsning på befintliga produkter och avskalning av en massa projekt gjordes.
Företaget har i grunden mycket fina produkter och det gäller att utveckla dessa produkter istället för att försöka hitta nya produkter som skall ersätta bristande försäljning.

En specifik utveckling som vi prioriterat var att utveckla vårt Bullerplank.  Buller är idag ett av samhällets största problem och det som berör flest människor.

Vi har tagit fram ett helt nytt unikt koncept som klarar Trafikverkets och övriga myndigheters samtliga krav. Vi är övertygade om att Bullerplank kommer att bli en av stommarna i vår framgångs success.

All montering av skärmar etc har tidigare inhandlats av en underleverantör. Detta har vi nu tagit hem och fr.o.m. 1 maj 2017 tillverkas allt inhouse i våra lokaler.  Detta för att dels öka förädlingsgraden internt, dels för att få bättre kontroll på både leveranser och kvalité.

En annan sak som vi prioterar högt är vår Miljöprofil. Vi är stolta och kan med gott samvete kalla oss ett miljöföretag. Vi sätter miljöfrågorna i fokus redan i vår affärsidé, som är att jobba enligt den cirkulära ekonomi & produktionsmetoden vilket innebär att vi med polymerbaserad fiberkomposit som bas förskönar utemiljön, förbättrar funktionen och minskar underhållskostnaderna för ägare och nyttjare av våra produkter.

Notera att vi är unika med vår polymerbaserade fiberkomposit, våra konkurrenter "tvingas" lägga till tillsatser för att kunna producera det vi gör utan tillsatser. Därmed är vår produkt det mest miljövänliga på marknaden idag.

Vi har även dokumenterade livscykelanalyser utförda på våra bullerplank samt vår hylsplugg och de visar på stora miljö och klimatvinster med våra produkter.

Den nyemission vi står inför och som även är 100 % garanterad kommer att säkerställa att vi därefter kan koncentrera oss på vår kärnverksamhet.

Jan-juni 2017 har gått i princip enligt plan i Moderbolaget samt i dotterföretaget Polyfiber i Norge. Intäkterna har ökat med ca 60 % och resultatet efter finansiella har förbättrats med ca 74 % jämfört med 2016. Jämfört med 2015 är ökningen ca 35% resp ca 73%.

Under Q2 (april-juni) har vi gjort en "turn around" i Moderbolaget inklusive Polyfiber och lyckats visa positivt EBIT resultat. Vi har god kontroll på kostnadssidan och vid fortsatt god orderingång samt att inget oförutsett sker har vi nu möjlighet att stabilisera Bolaget.

Dotterföretaget Fröseke Panel har också gått bättre än tidigare år men fortfarande med stor förlust varför vi nu tack vare Nyemissionen kan avveckla/sälja företaget

Varför skulle vi lyckas nu? Jo för hela företaget har det senaste året "omformats" både organisatoriskt och fysiskt.

Ny kompetens har tagits in både i Ledning, Marknad/försäljning och Produktion. Vi har kraftigt förbättrat resultatet och vi rensar nu bort olönsamma delar och fokuserar på kärnverksamheten. Det finns en helt ny hunger på att verkligen lyckas och nu skall det upp till bevis att rätt satsningar är gjorda.

Allt fler inser fördelarna med att driva en verksamhet miljömässigt hållbart och att produkter måste tillverkas utan negativ miljöpåverkan. Ur ett livscykelperspektiv så kan vi påvisa att våra produkter förutom den positiva miljö aspekten också rent ekonomiskt är ett fördelaktigt val. Sen att våra produkter också design & estetiskt är tilltalande borgar för att flera och flera kommer att välja våra produkter i en framtid.

Mycket har alltså hänt det senaste året och nu är det dags för en "avslutande" manöver för att möjliggöra en fokusering på kärnverksamheten, nämligen att avveckla/sälja dotterbolaget Fröseke Panel som inte passar in i koncernen.

PolyPlank söker därför kapital för att möjliggöra denna fokusering på kärnverksamheten

Genom att köpa aktier i PolyPlank kan du som befintlig aktieägare stärka/bibehålla din position i ett bolag som ligger rätt i tiden. Aktieägare som har varit med ett tag i alla olika svängningar förtjänar nu också att vara med när vi stabiliserar företaget och förväntar en stabil ökning av aktievärdet.

Cay Strandén, VD

Andra kvartalet 2017, koncernen

 • Dotterbolaget Fröseke Panel AB redovisas from 1 juni som tillgångar som innehas för försäljning i koncernens balansräkning samt som avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning. Jämförelsesiffrorna har räknats om.
 • Omsättningen för kvarvarande verksamhet under perioden uppgick till 9,8 MSEK (4,9).
 • Resultatet efter avskrivningar för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,4 MSEK (2,7). Föregående års resultat förbättrades pga fastställt ackord i moderbolaget med 5,0 MSEK, vilket innebär en förbättring av driftsresultatet för kvarvarande verksamhet med 2,7 MSEK för andra kvartalet.
 • Resultatet efter finansnetto och skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,2 MSEK (2,5).
 • Resultat från avvecklad verksamhet för perioden uppgick till -1,2 MSEK (2,4).
 • Totalresultat för perioden uppgick till -1,1 MSEK (-3,3). Resultat per aktie uppgick till -0,02 (0,07). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 48 383 976 (19 161 988).

Första halvåret 2017, koncernen

 • Omsättningen för kvarvarande verksamhet för första halvåret uppgick till 16,0 MSEK (10,0).
 • Resultatet efter avskrivningar för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,6 MSEK (3,5).
 • Resultatet efter finansnetto och skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,9 MSEK (3,1).
 • Resultat från avvecklad verksamhet för perioden uppgick till -1,2 MSEK (2,4).
 • Totalresultatet uppgick till Resultat per aktie uppgick till -0,07 (0,07). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 48 383 976 (19 161 988).

Inledning

Säsongsvariationer

Beroende på omsättningens innehåll avseende produkter och marknader har säsongsvariationerna utjämnats.

Viktiga händelser i koncern och moderbolag

Dotterbolaget Fröseke Panel AB har haft svårt att skapa tillräcklig orderingång under 2016 och 2017. Panelmarknaden är enormt prispressad och det krävs en kraftig ökning av volymerna eller ett helt annat kundsegment för att uppnå lönsamhet och ett positivt kassaflöde. För att utveckla Fröseke Panel till en lönsam enhet krävs ett helt annat fokus samt komplettering med andra produkter vilka egentligen inte passar in i PolyPlanks affärsmodell. Ledningen och styrelsen har därför beslutat om en avyttring eller nedläggning av Fröseke Panels verksamhet, vilket kommunicerades i kvartalsrapporten för Q1 2017. Förhandlingar har förts med flera intressenter under de senaste månaderna men någon bindande överenskommelse har inte träffats ännu. I årsbokslutet 2016-12-31 har nedskrivning gjorts av bokfört värde på tillgångar som används i Fröseke Panel AB:s verksamhet. Styrelsen bedömer att nedskrivningarna är tillräckliga.

PolyPlank erhöll en order från NCC Sverige AB värd ca 1,2 MSEK. PolyPlank kommer att leverera till NCC som på uppdrag av Växjö fastighets AB, VÖFAB skall uppföra ett bullerplank i kvarteret Saturnus. Största delen skall levereras i juni & juli 2017.

PolyPlank erhöll en order från NCC Sverige AB värd ca 0,9 MSEK. PolyPlank har under juni 2017 levererat 3 st Miljöhus till P-hus BRF Arenan i Luleå. Detta var PolyPlanks första stora order i Luleå och vi sprider därmed ut oss mer och mer över landet

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

Styrelsen har beslutat föreslå att en extra bolagsstämma, som kommer att hållas den 21 augusti 2017, fattar beslut om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 9,1 MSEK före emissionskostnader. Aktieägare erhåller tre (3) teckningsrätter för, på avstämningsdagen, fyra (4) innehavda aktier. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Polyplank. Teckningskurs om 0,25 SEK per aktie. Avstämningsdag för Emissionen är den 29 augusti 2017. Teckningsförbindelser från befintliga aktieägare har erhållits motsvarande cirka 45 procent av Emissionen. Stångåkonsult i Kalmar HB (Leif Jilkén) styr. ordf., Företagshuset Kalmar AB (Mette Wichman, styrelseledamot) och Macay AB (Cay Strandén, VD i PolyPlank) tecknar fullt ut för sina delar. Därtill har ett garantikonsortium som utgörs av externa investerare ingått emissionsgarantier motsvarande cirka 55 procent av Emissionen. Sammantaget uppgår således samtliga åtagande till 100 procent av emissionsbeloppet.

Miljö

Ökande miljöproblem i kombination med ökad medvetenhet om dess orsaker och konsekvenser har resulterat i att miljöfrågan idag är en av samhällets mest prioriterade. En viktig källa till miljöproblemen är ineffektivt användande av de befintliga naturresurserna, t ex genom avsaknad av återvinning och återanvändning av material. Även ur ekonomisk synvinkel har företagen i högre grad börjat inse fördelarna av återvinning och återanvändning.

PolyPlanks grundares framsynthet gör att koncernen idag, via en unik process, kan erbjuda ett materialåtervinningsbaserat material som består av termoplaster och organiska fibrer. Termoplasterna och de organiska fibrerna kommer från använda råvaror som faller från hushåll och industri. Istället för potentiella avfallsmiljöproblem blir de värdefulla komponenter som kan ersätta jungfruliga naturresurser. Den unika processen möjliggör även att det tillverkade materialet enkelt och resurseffektivt kan materialåtervinnas.

Polyplankmaterialet har även flera fysiska egenskaper som beroende på applikation har potentiella miljöfördelar. Exempel på dessa är att materialet inte behöver ytbehandlas och är fukttåligt. Förutom materialets positiva miljöegenskaper arbetar företaget även med att utveckla nya erbjudanden och applikationer som möjliggör ökad direkt återanvändning och rekonditionering av redan tillverkade produkter/applikationer.

Sammantaget ger detta att polyplankmaterialet och produkter tillverkade av detta, förutom minskad miljöpåverkan, även långsiktiga kostnadsbesparingar som många gånger ligger i linje med våra kunders miljöpolicy.

Verksamhet och Marknad

Verksamheten

PolyPlank baserar sin verksamhet på en processteknik för framställning av ett kompositmaterial bestående av träfiber och återvunna termoplaster. Av denna komposit tillverkas extruderade, formsprutade och pressade produkter. Kunderna finns inom den offentliga såväl som den privata sektorn.

Marknaden

Koncernen fokuserar på fem huvudsakliga produktgrupper:

 • System för fastighetssektorn
 • System för bullerreduktion
 • Profiler för andra applikationer
 • Hylsplugg till pappersindustrin
 • Paneler för inomhusbruk, verksamhet innehas för försäljning

System till fastighetssektorn

Affärsområdet innefattar en rad olika applikationssystem: Miljöhus, Terassavskiljare, Avskärmningar, Balkonger & Loftgångar och Poly Laundry System (PLS). Bolagets fokus har under de senaste åren intensifierats inom detta område. Betydande satsningar har genomförts vilka också har gett en position där kännedomen om våra systemprodukter ökat. Under 2011 utvecklades ett nytt system där polyplankprofiler kombineras med aluminiumprofiler. Kombinationen ger möjlighet att skapa nya formspråk och utveckla designen.

Marknadspotentialen inom produktgruppen är mycket stor då samtliga fastighetsbolag alltid kommer att ha betydande renoveringsbehov under varje verksamhetsår.

System för bullerreduktion

Polyplank har ett väl utvecklat produktsortiment för reduktion av buller. Bolaget kommer att fortsätta bearbeta kunder inom detta segment. Marknaden för bullerdämpning kommer att öka då större krav ställs från myndigheter och privatpersoner gällande reduktion av skadligt buller i samhället.

Profiler för andra applikationer

Affärsområdet omfattar profiler för vidareförädling inom en rad områden.

Även den homogena träkompositprofilen BeachPlank till terassgolv ingår i detta affärsområde. Terassplankor i träkomposit har fått ett starkt fäste i många länder utanför Norden, främst Nordamerika men även västra Europa. Produkten kan med fördel ersätta träbaserat trallvirke och stenmaterial i t ex uteplatser.

Hylsplugg till pappersindustrin

Bolaget levererar idag enligt avtal till en stor koncern inom pappersindustrin där hylspluggen används som belastnings- och transportskydd i pappersbalar.

Ambitionen är att fortsätta utveckla våra hylspluggar för att ytterligare förstärka vår position som en konkurrenskraftig aktör inom detta område.

Paneler för inomhusbruk

I det helägda dotterbolaget Fröseke Panel AB produceras paneler i MDF, en massiv spånskiva, för användning som paneler inomhus. En automatisk bearbetningsprocess som ger olika typer av panelstrukturer för vägg- och takbeklädnad. Skivorna ytbehandlas och är fullt klara för uppsättning hos köparna/användarna. Slipning och målning på plats har härmed reducerats, vilket ger stora tidsbesparingar.

Styrelsen tog i maj 2017 beslut om att Fröseke Panel AB ska säljas eller avvecklas, eftersom bolaget inte utvecklats som förväntat. I denna delårsrapport tas dotterbolaget upp som tillgångar som innehas för försäljning i koncernens balansräkning och som avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning. Jämförelsesiffrorna har räknats om.

Framtidsutsikter

Marknadspotentialen inom fastighetssektorn bedöms som stor och bolaget bedömer att våra konkurrensfördelar gentemot befintliga material på marknaden ger oss goda framtidsutsikter. Produkterna tillverkas av råvaror som redan varit ute i konsumentledet eller som faller från industrin. Köpande kunder värnar genom medvetna inköpsval om sin egen närmiljö och i det stora perspektivet även den globala miljön.

PolyPlank ska fortsätta att utveckla konkurrenskraftiga produkter med funktionell design, utifrån kundernas behov, som är ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigare alternativ än motsvarande baserade på bland annat tryckimpregnerat virke, ädelträ och bestruket trä. PolyPlank skall även verka för att reducera kundernas underhållskostnader.

Finansiering och likviditet

De likvida tillgångarna uppgick vid rapportperiodens utgång till 1,4 MSEK (0,6).

Koncernens räntebärande skulder uppgår vid rapportperiodens utgång till 11,2 MSEK (9,1). Dessa består av långfristiga skulder 2,0 MSEK (0,8), lån från huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB 4,0 (4,4) samt övriga kortfristiga räntebärande skulder 5,2 MSEK (4,7).

Investeringar

Investeringar i materiella- och immateriella anläggningstillgångar under andra kvartalet uppgick till 1,3 MSEK (0,7). Investeringarna består bla av ett nytt pluggverktyg samt uppbyggnad av en egen monteringsavdelning.

Skatter

Koncernens skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag uppgår till 177,7 MSEK (184,6) vid 2017 års taxering. Skattevärdet av outnyttjade underskottsavdrag aktiveras endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att innebära lägre skatteinbetalningar i den närmaste framtiden.

Transaktioner med närstående

Huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB har en fordran på bolaget om 4,0 MSEK (4,4) den 30 juni 2017, som avser inlånade medel.

Inköpen från RA i Högsby AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB är den största ägaren, har under andra kvartalet 2017 uppgått till 0,4 MSEK (0,5). PolyPlank använder RA:s patenterade bärande konstruktion i vissa av sina produkter för fastighetssektorn.

Alla inköp och försäljning till närstående har skett till marknadsmässiga villkor.

Moderbolaget

Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 4,9 MSEK (5,5). Resultatet efter avskrivningar uppgick till 2,8 MSEK (-1,2). Likviditeten den 30 juni uppgick till 0,5 MSEK (0,2).

Antalet anställda i moderbolaget var i genomsnitt 14 (11) under rapportperioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2016 (sidan 16-17 samt sidan 49).

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 "Delårsrapportering" och Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 "Redovisning för juridiska personer". Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen.

Nya redovisningsprinciper

Innehållet i nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC som trätt i kraft 1 januari 2017 har ej någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Färjestaden den 18 augusti 2017

Styrelsen

Leif Jilkén                                        Annika Fernlund 
Styrelseordförande                                                 Styrelseledamot

Henrik von Heijne                           Mette Wichman                                                           
Styrelseledamot                                                     Styrelseledamot                                                                                           

Cay Strandén         
Verkställande direktör   

Revisorernas granskningsrapport

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Kommande rapporttillfällen

 • Delårsrapport januari-september 2017, 17 november 2017

För ytterligare information

Cay Strandén, VD, tel 0485-66 44 80

Marina Abrahamsson, Ekonomiansvarig, tel 0485-66 44 80

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2017 kl. 8:00 CET.

Polyplank AB (publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden

Tel 0485-66 44 80

E-post info@polyplank.se

www.polyplank.se

Org.nr 556489-7998


Rapport över totalresultatet för koncernen

(KSEK)              
    April-Juni
2017
April-Juni
2016
Jan-Juni
2017
Jan-Juni
2016
Helåret
2016
             
Nettoomsättning   9 781 4 857 15 985 9 970 24 386
Övriga intäkter     4 946 64 6 743 10 849
    9 781 9 803 16 049 16 713 35 235
             
Råvaror och förnödenheter   -3 790 -2 042 -5 261 -3 579 -11 342
Övriga externa kostnader   -2 396 -2 512 -4 829 -4 686 -12 390
Personalkostnader   -2 897 -2 131 -5 759 -4 025 -10 502
Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar    

 
       

-4 807
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar    

-340
 

-422
 

-787
 

-937
 

-2 808
Nedskrivning omsättningstillgångar           -3 304
Övriga rörelsekostnader       -7   -11
Rörelseresultat   358 2 696 -594 3 486 -9 929
             
             
Finansiella intäkter           2
Finansiella kostnader   -189 -162 -351 -384 -771
Finansnetto   169 -162 -351 -384 -769
             
Resultat före skatt   169 2 534 -945 3 102 -10 698
             
Skatt            
Årets resultat från kvarvarande verksamhet    

169
 

2 534
 

-945
 

3 103
 

-10 698
             
Avvecklad verksamhet            
Årets resultat från avvecklad verksamhet   -1 237 -1 153 -2 381 -2 480  
Årets resultat   -1 068 1 381 -3 326 622 -10 698
             
Övrigt totalresultat            
Poster som inte ska återföras via resultaträkningen            
Omvärdering fastighet           -1 000
Årets totalresultat   -1 068 1 381 -3 326 622 -11 698
             
 

Årets resultat hänförlig till
Moderbolagets aktieägare
   

 

-1 068
 

 

1 381
 

 

-3 326
 

 

622
 

 

-11 698
 

Årets totalresultat hänförlig till
Moderbolagets aktieägare
   

 

-1 068
 

 

1 381
 

 

-3 326
 

 

622
 

 

-11 698
             
Resultat per aktie (SEK)   -0,02 0,07 -0,07 0,03 -0,24
             
             
Antal utestående aktier vid periodens slut i tusental    

48 324
 

19 162
 

48 324
 

19 162
 

48 324
Genomsnittligt antal aktier i tusental   48 324 19 044 48 324 16 776 22 366


Rapport över finansiell ställning för koncernen

(KSEK)          
2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31    
Tillgångar          
           
Anläggningstillgångar          
Immateriella anläggningstillgångar          
Balanserade utgifter för utveckling mm 1 647 485 607    
Patent, licenser och varumärken          
S:a immateriella anläggningstillgångar 1 647 485 607    
           
Materiella anläggningstillgångar          
Byggnader och mark 1 036 2 122 1 079    
Maskiner och andra tekniska anläggningar 791 11 734 6 105    
Förbättringsutgifter på annans fastighet 129 231 180    
Inventarier, verktyg och installationer 4 321 1 330 2 193    
S:a materiella anläggningstillgångar 6 277 15 417 9 557    
           
Finansiella anläggningstillgångar          
Andelar i intresseföretag          
S:a finansiella anläggningstillgångar          
           
Summa anläggningstillgångar 7 924 15 902 10 164    
           
Omsättningstillgångar          
Varulager 5 821 3 976 4 013    
Kundfordringar 1 137 435 649    
Skattefordran 228 382 198    
Övriga fordringar 1 234 3 835 1 762    
Förutbetalda kostn och uppl intäkter 1 199 500 941    
Likvida medel 1 290 591 556    
Tillgångar som innehas för försäljning 6 221        
           
Summa omsättningstillgångar 17 130 9 719 8 119    
           
Summa tillgångar 25 054 25 621 18 283    
(KSEK)          
2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31      
Eget kapital            
Aktiekapital (48 323 976 aktier, fg år 19 161 988 aktier) 2 416 958 2 416      
Övrigt tillskjutet kapital 67 159 56 433 67 159      
Övriga reserver 339 1 398 339      
Balanserat resultat inkl årets resultat -71 540 -57 013 -68 214      
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare -1 626 1 776 1 700      
             
Skulder            
Långfristiga räntebärande skulder 719   2 393      
S:a långfristiga skulder 719   2 393      
             
Kortfristiga räntebärande skulder 9 486 9 145 4 185      
Leverantörsskulder 3 621 7 487 3 786      
Övriga kortfristiga skulder 2 646 3 449 1 752      
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Avsättningar
4 560
402
3 624
140
4 027
440
     
Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning  

5 246
         
S:a kortfristiga skulder 25 961 23 845 14 190      
             
Summa skulder 26 680 23 845 16 583      
             
Summa eget kapital och skulder 25 054 25 621 18 283      
             
Räntebärande skulder 10 205 9 145 6 578      


Koncernens rapport över förändring i eget kapital

    Hänförligt till Moderföretagets aktieägare   
           
Belopp i KSEK Aktiekapital Övrigt
 tillskjutet kapital
Övriga
reserver
Balanserat resultat inkl
årets resultat
Summa eget kapital
Ingående eget kapital 1 januari 2016 5 427 44 891 1 398 -57 635 -5 919
Periodens resultat - -   622 622
Övrigt totalresultat - - - - -
Summa totalresultat 5 427 44 891 1 398 -57 013 -5 297
           
Transaktioner med ägare          
Nyemission 926 6 859 - - 7 785
Emissionskostnader   -712     -712
Nedskrivning av aktiekapitalet -5 395 5 395      
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital  

 

-4 469
 

 

11 542
     

 

7 073
           
Utgående eget kapital 30 juni 2016 958 56 433 1 398 -57 013 1 776
           
Ingående eget kapital 1 januari 2017 2 416 67 159 339 -68 274 1 700
Periodens resultat - -   -3 326 - 3 326
Övrigt totalresultat 0 - - - -
Summa totalresultat 2 416 67 159 339 -71 600 -1 626
           
Transaktioner med ägare          
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital  

 

0
 

 

0
 

 

0
 

 

0
 

 

0
           
Utgående eget kapital 30 juni 2016 2 416 67 159 339 -71 600 -1 626


Moderbolagets resultaträkning

(KSEK)          
April-Juni
2017
April-Juni
2016
Jan-Juni
2017
Jan-Juni
2016
  Helåret
2016
           
Nettoomsättning 8 488 4 857 14 245 9 970 21 023
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning  

 

190
 

 

153
 

 

1 752
 

 

695
 

 

964
Övriga intäkter -2 4 938 64 6 735 6 814
  8 376 9 948 16 061 17 400 28 801
           
Råvaror och förnödenheter -3 130 -2 194 -5 960 -4 274 -9 741
Övriga externa kostnader -2 203 -2 563 -4 488 -4 686 -10 394
Personalkostnader -2 716 -2 129 -5 457 -4 024 -8 886
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar  

-404
 

-271
 

-699
 

-651
 

-1 209
Nedskrivning av fastighet         -1 000
Nedskrivning av omsättningstillgångar         -555
Övriga rörelsekostnader     -7    
Rörelseresultat 223 2 791 -550 3 765 -2 984
           
Resultat från andelar i koncernföretag         -100
Finansiella intäkter         1
Finansiella kostnader -179 -162 -313 -378 -3 352
Finansnetto -179 -162 -313 -378 -3 451
           
Resultat efter finansiella poster 44 2 629 -863 3 387 -6 435
           
Resultat före skatt 44 2 629 -863 3 387 -6 435
           
Bokslutsdispositioner          
Lämnade koncernbidrag         -3 200
Årets resultat 44 2 629 -863 3 387 -9 635
           
Resultat per aktie (SEK), före och efter utspädning  

  0
 

0,14
 

-0,02
 

0,18
 

-11,03
           
           
Antal utestående aktier i tusental 48 324 19 162 48 324 19 162 48 324
Genomsnittligt antal aktier i tusental 48 324 19 044 48 324 16 776 22 366Moderbolagets Balansräkning

 (KSEK)        
2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31
Tillgångar        
         
Anläggningstillgångar        
Immateriella anläggningstillgångar        
Balanserade utgifter för utveckling mm   839 485 607
S:a immateriella anläggningstillgångar   839 485 607
         
Materiella anläggningstillgångar        
Byggnader och mark   1 052 2 138 1 095
Maskiner och andra tekniska anläggningar   1 032 1 326 1 230
Förbättringsutgifter på annans fastighet   129 231 180
Inventarier, verktyg och installationer   4 321 1 330 2 193
S:a materiella anläggningstillgångar   6 534 5 025 4 698
         
Finansiella anläggningstillgångar        
Andelar i koncernföretag   1 307 485 385
S:a finansiella anläggningstillgångar   1 307 485 385
         
Summa anläggningstillgångar   8 680 5 995 5 690
         
Omsättningstillgångar        
Varulager   5 471 3 105 3 319
Kundfordringar   374 417 422
Fordringar hos koncernföretag   5 244 7 864 3 516
Skattefordran   227 227 147
Övriga kortfristiga fordringar   984 1 532 1 325
Förutbetalda kostn och uppl intäkter   1 200 475 369
Likvida medel   1 127 542 502
         
Summa omsättningstillgångar   14 627 14 162 14 023
         
Summa tillgångar   23 307 20 157 19 627
(KSEK)        
2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31
 

Bundet eget kapital
       
Aktiekapital (19 161 988 aktier)
(fg år 1 149 405 aktier)
   

2 416
 

958
 

2 416
Uppskrivningsfond   301 1 360 301
Summa aktiekapital och reserver   2 717 2 318 2 717
 

Ansamlad förlust
       
Överkursfond   65 071 54 345 65 071
Balanserad förlust   -64 314 -55 738 -54 679
Periodens resultat   -863 3 387 -9 635
Delsumma   -106 1 994 757
         
Summa eget kapital   2 611 4 312 3 474
         
Avsättningar        
Garantier   402 140 440
Summa avsättningar   402 140 440
         
Skulder        
Långfristiga räntebärande skulder   719   713
Summa långfristiga skulder   719   713
         
Kortfristiga räntebärande skulder   9 486 7 382 3 431
Leverantörsskulder   2 788 3 321 2 444
Skulder till koncernföretag   386 279 384
Övriga kortfristiga skulder   2 525 1 671 773
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   4 390 3 053 3 671
Summa kortfristiga skulder   19 575 11 003 10 663
         
Summa eget kapital och skulder   23 307 20 158 19 627
         
Varav räntebärande skulder   10 205 7 382 4 144


Moderbolagets egetkapitalräkning

               
Belopp i KSEK Aktie- kapital Uppskriv- ningsfond Överkurs fond Balanserat resultat Årets
resultat
Totalt  
               
Ingående eget kapital 1 januari 2016 5 427 1 360 42 803 -33 130 -22 608 -6 148  
Årets resultat -   -   3 387 3 387  
Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma -   -  

-22 608
 

22 608
-  
Summa totalresultat 5 427 1 360 42 803 -55 738 3 387 -2 761  
               
Transaktioner med aktieägarna              
Nyemission 926   6 859     7 785  
Emissionskostnader -   -712 - - -712  
Nedskrivning av aktiekapitalet -5 395   5 395        
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital  

 

-4 469
 

 

 
 

 

11 542
 

 

-
 

 

-
 

 

7 073
 
Utgående eget kapital
30 juni 2016
 

958
 

1 360
 

54 345
 

-55 738
 

3 387
 

4 312
 
               
               
Ingående eget kapital 1 januari 2017 2 416 301 65 071 -54 679 -9 635 3 474  
Årets resultat -   -   -863 -863  
Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma -   -  

-9 635
 

9 635
-  
Summa totalresultat 2 416 301 65 071 -64 314 -863 2 611  
               
Transaktioner med aktieägarna              
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital  

 

0
 

 

0
 

 

0
 

 

0
 

 

0
 

 

0
 
Utgående eget kapital
30 juni 2017
 

2 416
 

301
 

65 071
 

-64 314
 

-863
 

2 611
 
             

 
Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

Belopp i KSEK

 
April-Juni
2017
April-Juni
2016
Jan-Juni
2017
Jan-Juni
2016
Helåret
2016
           
Kassaflöde löpande verksamhet 582 -2 996 25 -4 547 -9 986
Förändringar av rörelsekapital 2 630 3 085 -169 3 534 139
Kassaflöde investeringsverksamheten -1 430 -125 -2 749 -1 037 -2 624
Kassaflöde finansieringsverksamheten -1 051 -529 3 627 2 321 12 707
Periodens kassaflöde 731 -565 734 271 236
           
Likvida medel vid periodens ingång 559 1 156 556 320 320
Likvida medel vid periodens utgång 1290 591 1 290 591 556

Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag

 

 
 

April-Juni
2017
 

April-Juni
2016
 

Jan-Juni
2017
 

Jan-Juni
2016
 

Helåret
2016
           
Kassaflöde löpande verksamhet 579 -2 152 1 140 -2 570 -2 378
Förändringar av rörelsekapital -41 2 278 -2 905 -336 2 588
Kassaflöde investeringsverksamheten -1 336 -125 -3 671 -1 037 -273
Kassaflöde finansieringsverksamheten 1 325 147 6 061 3 087 255
Periodens kassaflöde 527 148 625 -856 192
           
Likvida medel vid periodens ingång 600 394 502 1 398 4
Likvida medel vid periodens utgång 1 127 542 1 127 542 196

Data per aktie

  Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
Koncernen Koncernen Koncernen
  2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31
Antal aktier vid periodens
slut, tusental
 

48 384
 

19 162
 

48 384
 

48 384
 

19 162
 

48 384
Resultat per aktie, SEK 0,00 0,14 -11,03 -0,02 0,07 -0,24
Eget kapital per aktie 0,05 0,23 0,07 neg 0,09 0,04

Nyckeltal

  Moder-bolaget Moder-bolaget Moder-bolaget Koncernen Koncernen Koncernen
  April-Juni
2017
April-Juni
2016
Helåret
2016
April-Juni
2017
April-Juni
2016
Helåret
2016
             
Avkastning på totalt kapital, %  

1,0
13,8 neg neg neg neg
Rörelsemarginal, % 2,7 57,5 neg 3,7 29,2 neg
Bruttovinstmarginal, % 65,4 54,8 58,3 61,2 52,7 53,5
Soliditet % 11,2 21,4 17,7 neg 6,9 9,3
Skuldsättningsgrad 3,9 1,7 1,2 neg 5,2 3,9
Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/622906e2-ffd0-45a8-84b3-9979dadde297


Attachments

Delårsrapport kv 2 2017.pdf