CORRECTION: Arcoma AB: 20% omsättningsökning på röntgenprodukter

Växjö, SWEDEN


This is a correction of the announcement from 08:44 18.08.2017 CEST. Reason for the correction: attaching report missing

FINANSIELLT RESULTAT     
         
Andra kvartalet

 • Nettoomsättning för kvartalet ökade med 5% till 26 806 (25 563) kSEK
 • Justerat för avyttrade verksamheter ökade omsättningen med 20%
 • EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) förbättrades till -678 (-3 181) kSEK
 • Resultat efter skatt -3 530 (-4 581) kSEK
 • Resultat per aktie -0,31 (-0,44) SEK,
  (innan utspädning -0,34 SEK)

Perioden januari-juni

 • Nettoomsättning 49 803 (44 271) kSEK, en ökning med 12 % mot föregående år
 • Justerat för avyttrade verksamheter ökade omsättningen med 34%
 • EBITDA förbättrades till -248 (-7 736) kSEK
 • Resultat efter skatt -4 533 (-12 382) kSEK
 • Resultat per aktie -0,42 (-1,20) SEK,
  (innan utspädning -0,44 SEK)

VIKTIGA HÄNDELSER              
Arcoma gör sin första direkta affär i Sverige
Bolaget gör sin första direkta affär i Sverige. Affären med S:t Görans Sjukhus är värd drygt 3 MSEK.  

Styrelsen tar beslut om två riktade nyemissioner om totalt 10 MSEK. Föreslagen ny ordförande Lars Kvarnhem investerar 5,0 MSEK i bolaget, villkorat att stämman ger medgivande den 18 maj.
Styrelsen tar beslut om nyemissioner om 10,0 MSEK varav halva emissionen är till av valberedningen föreslagen ny styrelseordförande i bolaget

Framgångarna på den iranska marknaden fortsätter
Under kvartalet har 8 system sålts till Iran. Affären är värd ca 2,3 MSEK.

EFTER PERIODEN                         
Ny order från USA
Inom ramen för befintligt avtal med Canon USA har Arcoma fått en order på 10 system som skall levereras inom 9 månader, ordern är värd ca 4,7 MSEK.

                                                               
VD-KOMMENTAR                 
Ökad omsättning
Omsättningen under andra kvartalet ökade med 20% rensat från den avyttrade bordsförsäljningen i USA. Det är framför allt Asien och Iran som står för den stora volymökningen i förhållande till föregående år. Marginalerna i perioden är lägre än vad vi brukar se, vilket hör samman med systemförsäljningen på dessa marknader. 
Jag kan med tillfredställelse konstatera att vi har ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten och att likviditeten i bolaget är god.  

Positiva erfarenheter av Arcomas första system i Sverige
Under andra kvartalet gjorde Arcoma sin första direkta installation på den svenska marknaden. Precisionsystemet på S:t Görans Sjukhus i Stockholm är i full drift sedan i maj. Precisionsystemet i Stockholm är en viktig referensinstallation för oss. De nya användarna är mycket nöjda med systemet, vilket är positivt för Arcoma i pågående och kommande upphandlingar i Sverige.

Iran, en växande installationsbas och intressant marknad
Arcoma har under sommaren sålt ytterligare åtta system till den mycket spännande iranska marknaden. Vår medicintekniska utrustning har inte varit utsatt för de handelshinder som påverkat många andra branscher och Arcoma har ett gott namn i regionen och har under de senaste tre åren sålt mer än trettio system till Iran. Framgången på den iranska marknaden visar att Arcomas produkter är konkurrenskraftiga på nya tillväxtmarknader.

Ny ordförande investerar i verksamheten
Under våren tillsattes en ny styrelseordförande för bolaget, Lars Kvarnhem, som i samband med uppdraget även ville gå in som investerare i Arcoma. Flera andra investerare visade intresse i att gå in som ägare i bolaget och vi genomförde därför nyemissioner om sammanlagt 10 MSEK. Den stärkta kassan har använts för att betala av en del av ett dyrare lån, men kommer framförallt att användas framöver till investeringar på den svenska marknaden, till expansionen i Asien och till att förbättra Arcomas position på marknaden.

Arcoma Precision visas på Röntgenveckan i Linköping
I mitten av september ställer Arcoma för första gången ut sina produkter på Röntgenveckan. Röntgenveckan är en årlig svensk mässa inom röntgen, och vi kommer för första gången att vara på plats för att visa vårt flaggskepp, det autopositionerande Arcoma Precision tillsammans med en mobil digital röntgenlösning från vår affärspartner.

Mikael Högberg
VD, Arcoma AB (publ)


Information                                                     

För mer information kontakta: Företagets VD Mikael Högberg mikael.hogberg@arcoma.se

0470 - 70 69 85 alt. 070 - 670 69 84

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2017 kl. 08.45

   


 

 
 


Attachments

Arcoma AB Delårsrapport 2017-Q2