Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2017 – 30 november 2017


Hässleholm, 2018-01-25 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Verksamhetsårets första kvartal 1 september 2017 – 30 november 2017

- Nettoomsättningen uppgick till 18,1 (86,4) MSEK.

- Rörelseresultatet uppgick till 3,0 (-11,7) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 9,8 (-5,4) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 7,4 (-4,4) MSEK.

- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,30 (-0,16) SEK per aktie.

- Under perioden togs 0 (1) nya vindkraftverk med en total effekt om 0,0 (3,3) MW i drift.

- Under perioden överlämnades motsvarande 0,4 (2,8) vindkraftverk med en total effekt om 0,8 (7,0) MW till kunder.

- Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 9,5 (22,1) GWh med en genomsnittlig intäkt på 428 (445) SEK/MWh.

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

- I december ingick Eolus avtal om att avyttra 47 MW vindkraft till KGAL för en preliminär köpeskilling om 57,7 MEUR. Vindpark Sötterfällan (36,0 MW) beräknas överlämnas nyckelfärdig under sommaren 2019 och vindpark Anneberg (10,8 MW) under december 2018. Eolus kommer att sköta drift och förvaltning av parkerna åt kunden.

- I december ingick Eolus avtal om att avyttra 232 MW vindkraft till Aquila Capital för en preliminär köpeskilling om 264 MEUR. Eolus kommer att uppföra vindparkerna Kråktorpet bestående av 43 vindkraftverk med en effekt om 163,4 MW och Nylandsbergen bestående av 18 vindkraftverk med en effekt om 68,4 MW. Båda vindparkerna kommer att driftsättas under andra halvan av 2019. Eolus kommer att sköta drift och förvaltning av parkerna åt kunden.

- I december tecknade Eolus avtal med Vestas om leverans av 74 vindkraftverk av modell V136 omfattande 279 MW till vindparkerna Kråktorpet, Nylandsbergen, Sötterfällan och Anneberg. För alla fyra parkerna har även fullserviceavtal med Vestas tecknats på 15–20 år från driftstart.

- I januari tecknade Eolus avtal med Veidekke rörande totalentreprenader för byggnation av vindparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen samt avtal med E.ON Elnät om nätanslutningar för parkerna.

 

Utdelning och årsstämma

- Årsstämma kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 27 januari 2018. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 (1,50) SEK. 

 

Koncernens resultat i korthet   Q1 Q1 Helår
    2017-09-01 2016-09-01 2016-09-01
    -2017-11-30 -2016-11-30 -2017-08-31
Nettoomsättning, MSEK   18,1 86,4 1 065,7
Rörelseresultat, MSEK   3,0 -11,7 40,2
Resultat före skatt, MSEK   9,8 -5,4 34,2
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK*   10,4 2,4 3,7
Periodens resultat, MSEK   7,4 -4,4 24,5
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK*   0,30 -0,16 1,02
Eget kapital per aktie, SEK*   26,70 26,77 26,41
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK   -87,5 -88,7 91,0
Balansomslutning, MSEK   891,2 1 136,4 900,8
Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK*   79,4 50,6 167,6
Orderstock per balansdagen, MSEK   1 057,4 589,7 1 061,0
Under perioden drifttagna verk, antal   - 1,0 25,0
Verk överlämnade till kund, antal   0,4 2,8 36,8
Under perioden drifttagna verk, MW   - 3,3 72,2
Verk överlämnade till kund, MW   0,8 7,0 92,8
Elproduktion, GWh   9,5 22,1 58,6
Soliditet, %*   74,8 58,7 73,2
Avkastning på eget kapital efter skatt, %*   4,5 neg 3,7

 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 25 januari 2018 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 500 av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 350 MW åt kunder och för egen räkning. Eolus äger för närvarande en installerad effekt om 17 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på cirka 37 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har cirka 6 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

Delårsrapport Eolus Vind 170901-171130.pdf