Kommuniké från årsstämma med Eolus Vind AB (publ) den 27 januari 2018

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2018-01-27 17:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 27 januari 2018 fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2016/2017.

Styrelseledamöterna samt VD beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2016/2017.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning skall ske med 1,50 kronor per aktie. Tisdagen den 30 januari 2018 fastställdes som avstämningsdag för utdelningen.

Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag att fastställa antalet styrelseledamöter till sex stycken.

Fredrik Daveby, Sigrun Hjelmqvist, Hans Johansson Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson samt Hans-Göran Stennert omvaldes till styrelseledamöter.

Hans-Göran Stennert omvaldes som styrelsens ordförande.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare fastställdes.

Registrerade revisionsbolaget Pricewaterhouse Coopers AB omvaldes till revisor med auktoriserade revisorn Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor.

Arvoden till styrelse och revisor fastställdes i enlighet med förslag i kallelsen.

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför 2019 års stämma enligt tidigare tillämpad modell.

I anslutning till årsstämman anordnades ett vindkraftsseminarium med temat ”Energirevolutionen är här” med cirka 350 deltagare.

Styrelsen
Eolus Vind AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 27 januari 2018 kl. 17.00 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 500 av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 350 MW åt kunder och för egen räkning. Eolus äger för närvarande en installerad effekt om 17 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på cirka 37 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har cirka 6 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
 


Attachments

180127 Pressmeddelande Kommuniké från årsstämma med Eolus Vind AB (publ) den 27 januari 2018.pdf