Uppsala, Sverige, 24 april 2018 - Med anledning av publiceringen av EMAs agenda för CHMP mötet 23 - 26 april meddelar härmed Oasmia Pharmaceutical AB att i stället för den annonserade muntliga framställningen så kommer bolaget att svara skriftligen på utestående enstaka frågor inom en begärd 30 dagars sk. clock-stop.

Länk till agendan:
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Agenda/2018/04/WC500247822.pdf

 

Information till redaktionen:
Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

Mer information finns på www.nasdaqomxnordic.com www.boerse-frankfurt.de www.oasmia.se twitter.com/oasmia

Denna information är sådan information som Oasmia Pharmaceutical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 kl. 08.00 CET.

Bilaga