PRESSMEDDELANDE

5 juni 2018

Saniona, ett ledande biotechföretag inom jonkanalforskning, meddelade idag att bolaget framgångsrikt har slutfört prekliniska toxiska studier med Tesomet. De prekliniska studierna visade att Tesomet tolereras väl och kan doseras säkert i långsiktiga kliniska Fas 2- och Fas 3-studier.

– Detta viktiga steg gör det möjligt för oss att bedriva långsiktiga Fas 2- och Fas 3-studier med Tesomet. Vi utvecklar Tesomet för allvarliga ätstörningar som Prader-Willis syndrom i USA och Europa, samt tillsammans med partners för metabola sjukdomar som fetma. Hittills har våra studier med Tesomet varit begränsade till tremånadersstudier. Utifrån dessa positiva prekliniska resultat känner vi oss nu trygga med att gå vidare till långsiktiga Fas 2- och Fas 3-studier med Tesomet. Det kommer att öka flexibiliteten i utformningen av viktiga Fas 2-studier för dosering inom Prader-Willis syndrom, och vara avgörande för framtida Fas 3-studier samt marknadsgodkännande för både ätstörningar och metabola sjukdomar, säger Jørgen Drejer, VD för Saniona.

Saniona har genomfört en preklinisk toxisk studie med Tesomet för att bana väg för långsiktiga kliniska Fas 2- och Fas 3-studier med Tesomet, det vill säga 6 månader eller längre. Den prekliniska studien bekräftade att Tesomet tolereras väl samt att kombinationen av tesofensine och metoprolol har ett högt terapeutiskt index, där den förväntade behandlingsdosen ligger långt under de doseringsnivåer som leder till allvarliga biverkningar.

För mer information, kontakta

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona, mobil: +45 2210 9957, e-post: tf@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2018 kl. 08:00 CEST.

Om Saniona

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metabola sjukdomar och smärtlindring. Saniona har fyra program under klinisk utveckling, varav tre kliniska program i sen fas där fokus ligger på utvecklingen av behandlingar för att på ett effektivt sätt reglera fixeringar, begär och beroenden med avseende på mat och droger. Saniona har för avsikt att utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer såsom Prader-Willis syndrom på egen hand och ingå samarbeten med större företag för utvecklingsprogram som syftar till att behandla mer utbredda indikationer, såsom fetma. Bolagets forskning är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Saniona har pågående samarbetsavtal med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Sanionas forskningscenter har sin bas i Köpenhamn, och bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på: www.saniona.com.

Bilaga