Saniona publicerar bokslutskommuniké för 2018


PRESSMEDDELANDE

21 februari 2019

Finansiella nyckeltal

Jan – dec 2018 (jan - dec 2017)

 • Nettoomsättning 54,9 MSEK (20,7)
 • EBIT -54,2 MSEK (-57,2)
 • Periodens resultat -41,1 MSEK (-49,2)
 • Resultat per aktie -1,84 SEK (-2,30)
 • Resultat per aktie efter utspädning -1,84 SEK (-2,30)

Juli – dec 2018 (juli - dec 2017)

 • Nettoomsättning 2,2 MSEK (4,6)
 • EBIT -34,3 MSEK (-16,6)
 • Periodens resultat -23,3 MSEK (-14,8)
 • Resultatet per aktie -1,02 SEK (-0,68)
 • Resultat per aktie efter utspädning 1,02 SEK (-0,68)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2018                      

 • Saniona har slutfört rekryteringen av tonåringar till andra delen av bolagets Fas 2a-studie med Tesomet hos patienter med Prader-Willis syndrom (PWS). Studien förväntas avslutas i början av 2019.
 • Sanionas samarbetspartner Medix har framgångsrikt slutfört en Fas 3-registreringsstudie med tesofensine avseende fetma. Studien uppfyllde sina primära effektmått med en statistiskt och kliniskt signifikant viktminskning för båda doserna tesofensine jämfört med placebo. Patienterna i den högsta dosgruppen minskade i genomsnitt tio procent i vikt och mer än hälften av patienterna minskade mer än tio procent i vikt. Studien uppfyllde också andra sekundära effektmått med en statistiskt signifikant minskning av viktiga fetmarelaterade riskfaktorer.
 • Sanionas samarbetspartner Cadent Therapeutics säkrade finansiering om 40 miljoner USD med Atlas Ventures, en ledande USA-baserad fond, som ankarinvesterare, och inledde en Fas 2-studie för sin ledande substans, CAD-1883, för essentiell tremor, som upptäcktes under samarbetet med Saniona.
 • Sanionas spin-out-företag Scandion Oncology noterades på Spotlight Stock Market den 8 november 2018 och erhöll en emissionslikvid om 26 MSEK före emissionskostnader genom börsnoteringen.
 • Saniona har ingått ett 1-årigt köpoptionsavtal med Initiator Pharma A/S, som ger Initiator Pharma rätt att förvärva AN788-programmet på vissa villkor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I januari inledde Saniona en öppen förlängningsstudie under andra delen av sin Fas 2a-studie med Tesomet hos nio tonåriga patienter med Prader-Willis syndrom (PWS). Behandlingen, med en dos om 0,125 mg/dag tolererades väl, men uppnådde inte de plasmakoncentrationer som är kända att ha visat effekt i tidigare Fas 2 och Fas 3-studier. Saniona har fått godkännande för att dosen ska ökas till 0,25 mg/dag i Tjeckien och ett godkännande i Ungern väntar. De första patienterna väntas byta till den högre dosen i mars och studien väntas pågå till slutet av juni.
 • Sanionas samarbetspartner University of Pennsylvania Treatment Research Center planerar att fortsätta den prövarinitierade studien med NS2359 vid kokainberoende med en högre dos efter sin interimsanalys.
 • Saniona har framgångsrikt slutfört ett regulatoriskt toxikologiskt program för sin läkemedelskandidat SAN711, som erbjuder ett nytt behandlingsparadigm för klåda och neuropatisk smärta. Saniona har utökat tillverkningsprocessen och tagit fram material för kliniska studier som gör att programmet nu är klart för Fas 1-studier.

Kommentar från vd

” Vår partner Medix framgångsrika genomförande av Fas 3-registreringsstudien av tesofensine lägger grunden för en registrering i Mexiko och stöder vårt helägda program med Tesomet. Under fjärde kvartalet har vi på Saniona gjort betydande framsteg med vår pipeline i sällsynta ätstörningar som vi tagit närmre marknaden för att hjälpa patienter med dessa allvarliga sjukdomar”, säger Jørgen Drejer, vd på Saniona.

Läs rapporten i sin helhet genom att klicka på bifogad pdf nedan.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Feldthus, vvd och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 08:00 CET.

Om Saniona:

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet och ätstörningar. Bolaget har fyra program i klinisk utveckling. Saniona har för avsikt att utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer såsom Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma på egen hand. Forskningen är inriktad på jonkanaler och bolaget har en bred portfölj av projekt i tidig fas. Saniona har samarbeten med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Saniona har sin bas i Köpenhamn, och bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på: www.saniona.com.

Bilaga


Attachments

20190221 - Saniona Q4 Report 2018 - SWE