Corline Biomedical AB offentliggör bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018


Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2018. Nedan följer en kort sammanfattning. Fullständig bokslutskommuniké finns tillgänglig på Corlines hemsida (www.corline.se) samt som bifogad fil.


VD Henrik Nittmar kommenterar

"2018 blev ett genombrottsår för Corline då bolaget gick från preklinisk till klinisk fas i utvecklingen av Renaparin® i och med att RENAPAIR 01-studien öppnade för rekrytering. Nu koncentrerar vi utvecklingsresurserna på att planera inför den värdehöjande fas 2- och fas 3-utvecklingen. Jämfört med branschkollegor har Corline en särskilt gynnsam position i och med att bolaget står på flera ben och parallellt arbetar mot lansering tillsammans med kunder inom medicinteknikområdet. Ett spännande 2019 stundar."


Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 2018


 • Den vetenskapliga tidskriften Transplantation publicerar resultat från den prekliniska utvecklingen av Renaparin®. Här visas i stordjursmodell nyttan av att med hjälp av Renaparin® förebygga njurskada i samband med transplantation.

 • Corline inleder patientrekrytering i den kliniska fas 1-studien RENAPAIR 01 där Renaparin® används. Patienter kommer inledningsvis att rekryteras på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Studien omfattar totalt 18 patienter.

Väsentliga händelser efter periodens utgång


 • Corline rekryterar Lars Olsson som Head of CMC. Lars Olsson kommer att ansvara för Corlines samtliga aktiviteter inom tillverkning och kontroll relaterat till bolagets läkemedelsprodukter, med särskilt fokus på Renaparin® inför kommande fas 2- och fas 3-utveckling.

 • Corline doserar den första patienten med Renaparin® i fas 1-studien RENAPAIR 01. Patienten behandlades vid transplantationsavdelningen på Uppsala Akademiska sjukhus.

Ekonomisk översikt över räkenskapsåret 2018


 • Nettoomsättningen under räkenskapsåret 2018 uppgick till 1 563 KSEK (638).

 • Resultatet efter finansiella poster under räkenskapsåret 2018 uppgick till -6 793 KSEK (-7 810).

 • Resultatet per aktie uppgick under räkenskapsåret 2018 till cirka -0,45 SEK (-0,59).

 • Likvida medel uppgick per den 31 december 2018 till 27,6 MSEK (16,9).

 • Soliditeten uppgick per den 31 december 2018 till 87 % (89).Ekonomisk översikt över fjärde kvartalet 2018


 • Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 545 KSEK (196).

 • Resultatet efter finansiella poster för fjärde kvartalet uppgick till -1 669 KSEK (-1 700).

 • Resultatet per aktie uppgick för fjärde kvartalet till cirka -0,11 SEK (-0,11).Definitioner


 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

 • I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

 • Med "Corline" avses koncernen. Om inte annat anges så avser samtliga uppgifter koncernen.För fullständig bokslutskommuniké, se http://www.corline.se/calendar-and-reports.
För mer information om Corline, vänligen kontakta


Henrik Nittmar, VD


Telefon: 018-71 30 90


E-post: henrik.nittmar@corline.se


Certified Adviser


Sedermera Fondkommission


Telefon: 040-615 14 10


E-post: ca@sedermera.seCorline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

Attachments

Corline Biomedical AB Bokslutskommuniké 2018