HÄNDELSER FJÄRDE KVARTALET

 • Genomförd riktad nyemission om cirka 165 MSEK före emissionskostnader
 • Ny styrelse valdes på extra bolagsstämma den 19 mars
 • Ny styrelse inleder genomlysning av situationen i bolaget
 • Förstärkning av ledningsgruppen och organisationen
 • Joakim Lindén utses som tf CFO
 • Positivt utlåtande från europeiska läkemedelsmyndigheten för att lägga till effektresultat till den godkända produktinformationen för Apealea®
 • Aktiemarknadsnämnden publicerar uttalande avseende Oasmia

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

 • Oasmia senarelägger publiceringen av Q4-rapporten och bokslutskommunikén till den 28 juni
 • Oasmia presenterar resultat från två kliniska studier av läkemedelskandidaten Docecal i patienter med metastaserande bröstcancer. Resultaten visar att Docecal har en bioekvivalent farmakokinetisk profil med Taxotere®, att Docecal är förknippad med färre biverkningar, och att effekten av behandlingarna mätt som tumörrespons är jämförbar vid en senare tidpunkt än den som definierats i studieprotokollet
 • Oasmia har funnit tvivelaktiga transaktioner mellan Oasmia och företag som kontrolleras av före detta styrelseordförande Julian Aleksov som inte har redovisats. Styrelsen har beslutat att anmäla dessa transaktioner till Ekobrottsmyndigheten
 • Styrelsen har utsett en särskild granskningsman i syfte att ge alla aktieägare underlag till beslut avseende ansvarsfrihet inför årsstämman

FJÄRDE KVARTALET 1 februari 2019 – 30 april 2019

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 266 tkr (843)[1]
 • Rörelseresultatet var -44 506 tkr (-28 017)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -48 672 tkr (-32 086)
 • Resultatet per aktie var -0,23 kr (-0,18)
 • Totalresultatet var -49 261 tkr (-32 116)

RÄKENSKAPSÅRET 1 maj 2018 – 30 april 2019

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 980 tkr (3 169)
 • Rörelseresultatet var -120 132 tkr (-103 724)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -171 014 tkr (-118 013)
 • Resultatet per aktie var -0,88 kr (-0,71)
 • Totalresultatet var -171 637 tkr (-118 036)

[1] Siffror inom parentes visar utfall för föregående räkenskapsår

BESLUT I SAMBAND MED RAPPORT

Bolagets nya styrelse har arbetat intensivt med den genomlysning som startades efter den extra bolagsstämman den 19 mars 2019. Detta arbete har varit betydligt mer omfattande än förväntat och täckt alla operativa och strategiska aspekter. En del frågor har krävt samråd med externa juridiska skatte- och redovisningsexperter.

Baserat på denna genomlysning har styrelsen beslutat om följande åtgärder:

 • En genomlysning av immateriella rättigheter, som utförs med hjälp av experter i patenträtt, visar att Oasmia har de nödvändiga rättigheterna till de patent som ligger till grund för bolagets verksamhet. Det är emellertid oklart varför patentregistreringen aldrig publikt har överförts till Oasmia från den registrerade ägaren Ardenia Investment Ltd - ett företag som kontrolleras (enligt offentlig information i Oasmias tidigare årsredovisningar) av Oasmias tidigare ordförande Julian Aleksov och hans tidigare svärfar Bo Cederstrand. Frågan är under fortsatt utredning med stöd från externa experter.

Enligt tidigare offentliggjord information har en utbetalning om 10,5 mkr från Oasmia till Ardenia skett i november 2017. Utbetalningen avsåg ett nytt patent / förlängning av befintligt patent. Frågan är under särskild utredning både av Oasmias externa patentexperter och den pågående skattekontrollen (se nedan).

 • För att återfå full kontroll över Oasmias immateriella rättigheter för veterinära ändamål har styrelsen beslutat att avvakta med noteringsplanerna för det amerikanska dotterbolaget AdvaVet. En ny styrelse kommer att utses. Denna styrelse kommer att granska alla värdeskapande alternativ för Oasmia inom området för veterinäronkologi samt AdvaVets planerade organisation och nuvarande kostnadsstruktur.
   
 • Styrelsen har inlett en granskning för att bedöma huruvida likviditet och andra potentiella fördelar med börsnoteringarna i New York och Frankfurt uppväger de relaterade kostnaderna och det administrativa compliance-arbetet. Medan slutliga beslut kommer att fattas först efter att granskningen är klar är det sannolika resultatet att Oasmia kommer att avnoteras från båda börserna och kommer att avsluta amerikansk myndighetsrapportering före utgången av 2019.
   
 • Oasmia har, delvis hjälpt av en löpande skatterevision, funnit många tvivelaktiga transaktioner mellan Oasmia och företag som kontrolleras av före detta styrelseordförande Julian Aleksov som inte har redovisats. Styrelsen har beslutat att anmäla dessa transaktioner till Ekobrottsmyndigheten.
   
 • Styrelsen har utsett en särskild granskningsman i syfte att ge alla aktieägare underlag till beslut avseende ansvarsfrihet inför årsstämman.
   
 • Årsstämman kommer att hållas den 26 september 2019.
   
 • Den 1 november 2018 meddelade Oasmia att MGC Capital Ltd hade nyttjat ca 25,8 miljoner teckningsoptioner för aktieteckning och erlagt betalning genom partiell kvittning av en fordran som MGC hade förvärvat på avbetalning från Nexttobe. Ca 23,2 miljoner av dessa teckningsoptioner hade emitterats till Arwidsro som ett led i en finansieringsöverenskommelse som offentliggjordes av Oasmia den 2 januari 2018. Trots omfattande utredning initierad av Oasmias nuvarande styrelse har Oasmia inte kunnat fastställa att MGC kan betraktas som ägare av teckningsoptionerna. Oasmias bedömer att utgivande av aktier som åsyftats genom optionsutnyttjandet och kvittningen den 31 oktober inte kan göras gällande. Således skall den fordran som MGC då sökt kvitta bort åter skuldföras.
   
 • MGC har i juni 2019 framfört krav på ersättning till följd av att MGC inte tillåtits teckna aktier med stöd av 23,2 miljoner teckningsoptioner (se ovan). Kravet anges till 80 mkr jämte ränta samt skadeståndskrav om 250 mkr. Oasmias styrelse bedömer att MGCs krav saknar grund och har därför bestridit det. Oasmias nuvarande styrelse har uppmärksammat att de betalningar genom kvittning som MGC har gjort och försökt göra, vid utnyttjande av teckningsoptioner den 7 september 2018 och den 31 oktober 2018 har skett i strid med avtal. Därtill genomförde Oasmias tidigare styrelse den 27 november 2018 en förtida återbetalning av lån till MGC om 7 mkr i ett läge där Oasmias likviditet var ansträngd och trots att sagda lån var pantsatt och ej ännu förfallet.

För mer information:
Investor Relations Oasmia
Telefon: +46 79-100 11 05
E-post: IR@oasmia.com

Denna information är sådan information som Oasmia Pharmaceutical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2019 kl 07.30 CEST.

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

Bilaga