2019 m. rugpjūčio 14 d. įvykusiame AB „Snaigė“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai:

1 darbotvarkės klausimas: Dėl susidariusios padėties* Bendrovėje ištaisymo bei įstatinio kapitalo mažinimo;

SPRENDIMAS:

(priimtas vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 59 str. 11 d. 1 p.)

Sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 52 str. 2 d. 1 p. (vien tam, kad būtų panaikinti Bendrovės balanse įrašyti nuostoliai ir tokiu būdu būtų atkurtas nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo dydžio santykis (LR Akcinių bendrovių įstatymo 38 str. 3 d.)) nuo EUR 11 886 718,50 iki EUR 10 301 822,70, t.y. EUR 1 584 895,80, mažinant Bendrovės anksčiau išleistų akcijų nominalią vertę EUR 0,04 t.y. nuo EUR 0,30 iki EUR 0,26.

Patvirtinta Bendrovės įstatų 4.1 p ir 5.1 p. pakeitimai, susiję su įstatinio kapitalo mažinimu ir naują įstatų redakciją (pridedama):

 „4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10 301 822,70 (dešimt milijonų trys šimtai vienas tūkstantis aštuoni šimtai dvidešimt du eurai ir 70 euro centai) eurai“.

ir

„5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 39 622 395 (trisdešimt devynis milijonus šešis šimtus dvidešimt du tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt penkias) akcijas. Vienos akcijos nominali vertė  0,26 euro (dvidešimt šešios šimtosios euro)“.“

Pavesta bendrovės gen. direktoriui Gediminui Čeikai (su teise perįgalioti) tvarkyti visus reikalus, susijusius su neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų įgyvendinimu ir pasirašyti pakeistus AB „Snaigė“ įstatus.

2 darbotvarkės klausimas: Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas

SPRENDIMAS:

Audito įmone 2019 ir 2020 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti auditoriumi išrinkta Grant Thornton Baltic UAB.

Įgaliotas bendrovės generalinis direktorius, su teise perįgalioti, pasirašyti sutartį su audito įmone, joje nustatant apmokėjimo už audito paslaugas ir kitas sąlygas.

Atkreipiame dėmesį, kad šis bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas neįtakoja nei Bendrovės veiklos, nei mokumo, o yra tik techninė Bendrovės nuosavo kapitalo struktūros korekcija, siekiant atitikti Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas. Dėl šios korekcijos, nei Bendrovės nuosavo kapitalo, nei Bendrovės turto dydis nesikiečia.

Generalinis direktorius
Gediminas Čeika
+370 315 56206


Priedas