Immunicum AB (publ) meddelar positiva prekliniska resultat för Ilixadencel i kombination med checkpointhämmaren CTLA-4


Pressmeddelande

21 oktober 2019

Immunicum AB (publ) meddelar positiva prekliniska resultat för Ilixadencel i kombination med checkpointhämmaren CTLA-4

Immunicum AB (publ) meddelade i dag resultaten från en preklinisk studie där ilixadencel, en cellbaserad lagringsbar immunaktiverare, undersökts i kombination med den immunpåverkande checkpointhämmaren CTLA-4. Bolagets prekliniska studier syftar till att identifiera ilixadencels potential att fungera synergistiskt i kombination med andra immunterapier i kliniska studier, vid sidan av att få en bättre förståelse för dess effekt i solida tumörer. I den här prekliniska studien uppvisade djur som behandlats med kombinationen av ilixadencel och CTLA-4 en starkare anti-tumörrespons jämfört med djur som behandlades med PD‑1 och CTLA-4, en väletablerad kombination av checkpointhämmare. De fullständiga resultaten kommer att analyseras ytterligare för att kunna publiceras i en expertgranskad vetenskaplig tidskrift eller på en vetenskaplig konferens.

“Våra prekliniska resultat tyder på att kombinationen av ilixadencel och anti-CTLA-4 skapar kraftigare och mer ihållande tumörresponser än den väletablerade kombinationen av anti-PD-1 och anti-CTLA-4 i den här prekliniska modellen. En del av utmaningen med immunterapi i solida tumörer är att hitta de mest effektiva och vältolererade kombinationerna. Därför fortsätter vi att testa ilixadencel i prekliniska studier som gör det möjligt för oss att definiera och utforma de mest effektiva behandlingsformerna som sedan kan utvärderas i fortsatta kliniska studier,” säger docent Alex Karlsson-Parra, forskningschef på Immunicum.

I den här prekliniska studien användes en CT26-tumörmodell (tumörceller från en tjocktarmstumör som injiceras under huden) i möss med stora etablerade tumörer (ungefär 100 mm3 när behandlingen börjar) som är PD-1-resistenta och endast måttligt känsliga för CTLA-4-behandling (försenad tumörprogression men inga fullständiga responser). En grupp om tio möss fick en kombination av anti-CTLA-4 och anti-PD-1 antikroppar, och en annan grupp om tio möss fick en kombination av anti-CTLA-4 antikroppar med mus-ilixadencel. Överlevnaden följdes upp under 44 dagar efter att behandlingen inleddes. Sex av tio möss (60%) i ilixadencel/CTLA-4-gruppen levde fortfarande i slutet av studien, där två av sex levande möss uppvisade en fullständig respons och tre uppvisade en näst intill fullständig respons mot slutet av studien. Två av tio möss (20%) levede fortfarande i PD-1/CTLA-4-gruppen, där den ena musen uppvisade en näst intill fullständig respons mot slutet av studien. Studien genomfördes vid Charles River Laboratories i Morrisville, North Carolina i USA.

”Hittills har ilixadencel prövats på fler än 90 patienter och den utmärkta säkerhetsprofilen har upprätthållits rakt igenom. Samtidigt har initiala tecken på effekt kunnat uppvisas. Det påvisades senast i den kliniska fas-II studien MERECA. När vi fortsätter utvecklingen av den här nya läkemedelskandidaten är vårt mål att använda prekliniska studier för att identifiera nya möjligheter för ilixadencel att bidra med en meningsfull behandlingseffekt för patienter, utan att addera toxicitet när den kombineras med standardbehandlingar,” säger Carlos de Sousa, VD för Immunicum.

Nya kombinationsalternativ som uppvisar både varaktiga responser och en acceptabel säkerhetsprofil är avgörande för det växande området immunonkologi eftersom nuvarande kombinationsbehandlingar fortsätter att vara mycket toxiska. CTLA-4 Yervoy® (ipilimumab) var en av de första checkpointhämmarna som utvecklades till en effektiv immunterapi för behandling av melanom och har också visat på goda möjligheter i kombination med PD-1 CPI Opdivo® (nivolumab) för andra indikationer, däribland metastaserad njurcancer. Däremot har kombinationen av CTLA-4 och PD-1/PD-L1 i nyligen genomförda fas III-studier för icke-småcellig lungcancer och huvud- och halscancer misslyckats. Dessutom är kombinationen känd för att medföra hög toxicitet. Därför är Immunicum engagerat i att identifiera i vilka sammanhang ilixadencel kan kombineras med olika immunterapibehandlingar för att skapa bättre effekt utan att tillföra oacceptabel toxicitet, särskilt i indikationer där den första generationen av checkpointhämmare ännu inte har visat på positiva resultat.

Om ilixadencel
Cellterapiprodukten ilixadencel är en immunaktiverare som är lagringsbar (”off-the-shelf”) och som utvecklats för behandling av solida tumörer. Den aktiva beståndsdelen är aktiverade dendritceller som tas från friska blodgivare. Injektion med dessa celler intratumoralt ger upphov till en inflammatorisk reaktion som i sin tur leder till en tumörspecifik aktivering av patientens cytotoxiska T-celler.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 8 732 8400
E-post: info@immunicum.com  

Michaela Gertz, Finanschef, Immunicum
Telefon: +46 (0) 70 926 17 75
E-post: ir@immunicum.com 

MEDIERELATIONER

Gretchen Schweitzer och Joanne Tudorica
Trophic Communications
Telefon: +49 172 861 8540
E-post: ir@immunicum.com 

U.S.A OCH INTERNATIONELLA INVESTERARE

Thomas Renaud
Arrowhead Business och Investment Decisions, LLC
Telefon: +1 212 619-6889 eller +1 917 370-5879
E-post: thomas.renaud@arrowheadbid.com
Immunicum abid.co page: www.abid.co/OMX.IMMU

SVENSKA INVESTERARE

Jonas Rodny och Carolin Wiken
Paues Åberg Communications
Telefon: +46 76 190 90 51, +46 70 092 91 70
E-post: jonas.rodny@pauesaberg.se eller carolin.wiken@pauesaberg.se

OM IMMUNICUM AB (PUBL) Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet.  Immunicum har utvärderat ilixadencel I flera olika kliniska studier, inklusive den nyligen avslutade explorativa fas II-studien MERECA inom njurcancer och bolaget kommer att inleda förberedelser för en pivotal studie.  Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com
 

 

 

Bilaga


Attachments

20191021_Preclinical Data_SWE_Final