AB Traction: Bokslutskommuniké 2019
Perioden oktober - december

 • Resultatet efter skatt uppgick till 155 (-357) Mkr, vilket fördelar sig på:
  • Aktiva innehav, noterade 107 (-251) Mkr
  • Aktiva innehav, onoterade 9 (-13) Mkr
  • Finansiella placeringar 42 (-92) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 10,46 (-24,14) kr
 • Substansvärdet per aktie ökade med 6 (-12) procent justerat för lämnad utdelning
 • Avkastningen på noterade aktiva innehav uppgick till cirka 11 procent
 • Ny storägare (14,2%) i det brittiska AIM-listade bolaget Driver Group Plc

Perioden januari - december
             

 • Resultatet efter skatt uppgick till 416 (-71) Mkr, vilket fördelar sig på:
  • Aktiva innehav, noterade 209 (-52) Mkr
  • Aktiva innehav, onoterade 10 (-20) Mkr
  • Finansiella placeringar 204 (7) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 28,12 (-4,83) kr
 • Avkastningen på noterade aktiva innehav uppgick till cirka 21 (-5) procent
 • Avkastningen på övriga noterade aktier uppgick till 42 procent
 • Substansvärdet per aktie uppgick till 203 (178) kr/aktie
 • Substansvärdet per aktie ökade med 16 (-3) procent justerat för lämnad utdelning

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Värdeförändring inklusive erhållen utdelning på noterade aktieinnehav sedan 31 december uppgår till -14 Mkr per den 13 februari 2020
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,20 (3,60) kr/aktie

För ytterligare information kontakta: 

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Denna information är sådan som AB Traction skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappershandel. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2020 kl. 13.30 CET.

Bilaga


Attachments

Bokslutskommuniké 2019