Årets resultat ökade med 154%

Växjö, SWEDEN


FINANSIELLT SAMMANDRAG

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättning för kvartalet ökade med 2% till 34 830 (34 037) kSEK.
 • EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) steg med 229% till 4 370 (1 330) kSEK
 • Resultat efter skatt förbättrades med 1 271 till 550 (-721) kSEK
 • Resultat per aktie 0,04 (-0,06) SEK

Ackumulerat 2019

 • Nettoomsättning 134 010 (119 500) kSEK, en ökning med 12% mot föregående år.
 • EBITDA förbättrades med 154% till 13 095 (5 152) kSEK, en ökning med 7 943 kSEK
 • Resultat efter skatt steg till 6 349 (-1 586) kSEK
 • Resultat per aktie 0,50 (-0,13) SEK

Viktiga händelser i perioden

 • Jesper Söderqvist kommer lämna VD-posten under andra kvartalet 2020
 • Valberedningen nominerar Jesper Söderqvist till styrelsen
 • Marknadschef Frida Robbe blir medlem av Arcoma ABs ledningsgrupp

VD-kommentar     

 Vi avslutar ett positivt 2019 och växlar nu över fokus på 2020

Genom ett målmedvetet och intensivt arbete har vi under det gångna året fortsatt att stärka Arcomas marknadsposition. Vi lämnar nu år 2019 betydligt starkare än vi kom in i det.

Under årets sista kvartal har vi haft stort fokus på kundaktiviteter, främst avseende Nordamerika. Vi har många pågående aktiviteter i denna region tillsammans med Canon Medical. Canons försäljning ökar inte i den takt vi önskar men aktivitetsnivån är hög och vi kvarstår optimistiska att se resultat i närtid.                                                         

Vi fortsätter att utveckla vår interna verksamhet där ett av de tydliga målen är att ha marknadens nöjdaste kunder och partners. Vi stärker vår digitala närvaro vilket underlättar för våra kunder och vi förbättrar löpande våra supportprocesser. I början av året invigdes vårt helt nya utbildningscenter i Växjö. Här genomförs utbildningar inom Arcoma Academy för slutkunder, säljpersonal och serviceingenjörer.

I mars är det återigen European Congress of Radiology (ECR) i Wien, vilket är Europas viktigaste Radiologi mässa. Vi ser med tillförsikt fram emot denna där vi kommer presentera resultaten av våra utvecklingsprogram, detta är efterlängtade nyheter för våra kunder.

Nytt OEM partnerskap öppnar nya marknadskanaler                        

Samarbetet med Konica Minolta och utveckling av deras nya produkter har fungerat väl och vi närmar oss en kommersiell lansering. Det förtroende som vi fått från Konica Minolta visar att vi kan leverera på Arcomas strategi, att växa med partners, expandera produktportföljen och etablera nya säljkanaler.

Stora resultatförbättringar under året

Tillväxten för helår 2019 landar på 12%, omsättningen för fjärde kvartalet ökar med måttliga 2%. Försäljningen i Europa växer bra under året, medan tillväxten i Nordamerika inte når förväntade nivåer. I det fjärde kvartalet uppgår bruttomarginalen till 40%.  För helåret uppgår den till 39%. Kostnaderna för året ligger 2,5 MSEK lägre än 2018.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgår till 4,4 MSEK, en ökning med 3 MSEK mot samma period föregående år. För helåret 2019 är EBITDA 13,1 MSEK, en förbättring med hela 7,9 MSEK från föregående år. Rullande 12-månaders EBITDA har nu ökat de sju senaste kvartalen. Vårt EBIT resultat för helåret är 9,0 MSEK att jämföra med en förlust föregående år på -0,3 MSEK.

I fjärde kvartalet har vi ökat våra investeringar, vilket drar ner kassaflödet. Det redovisade operativa kassaflödet påverkades av flera sena inbetalningar från kund på grund av helgdagar i slutet av 2019, men efter kundinbetalningar de första två veckorna i januari minskade kundfordringarna till en normal nivå. Den största delen av investeringarna är nyutveckling för att stärka Arcomas produkterbjudande.

Vi fortsätter nu att arbeta strategiskt och målinriktat och har genom hårt arbete skapat en utmärkt position för att fortsätta utveckla Arcoma till ett ännu bättre kundfokuserat och lönsamt tillväxtbolag.

Jesper Söderqvist

VD, Arcoma AB (publ)

Bilaga


Attachments

Arcoma AB Bokslutskommuniké 2019