NEXSTIM ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019


Pressmeddelande, Helsingfors 28 februari 2020 kl. 9.00

NEXSTIM ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) rapporterar i dag om bokslutet för hela räkenskapsperioden 2019 (1/1–31/12 2019) samt andra halvåret 2019 (1/7–31/12 2019).

Viktiga händelser, juli–december 2019

 • Vid utgången av december 2019 uppgick antalet aktiva installerade NBT®-system till 23 anläggningar, med tio installationer i USA och sammanlagt tretton installationer i Europa och den övriga världen.
   
 • Den kanadensiska hälsovårdsmyndigheten beviljade NBT® -systemet licens för medicinsk utrustning, vilket gör det möjligt för bolaget att sälja och marknadsföra systemet för behandling av egentlig depression i Kanada.
   
 • Bolagets omsättning under andra halvåret uppgick till 2,1 miljoner euro (2018: 1,6 miljoner euro), vilket var en ökning med 33,8 procent.
   
 • Omsättningen för NBT®-verksamheten under andra halvåret uppgick till 0,9 miljoner euro (2018: 0,4 miljoner euro), vilket var en ökning med 110,4 procent.

Viktiga händelser efter rapportperioden

 • Den 11 februari 2020 meddelade bolaget att erkställande direktören och styrelseledamoten Martin Jamieson lämnade bägge befattningarna i bolaget. Nexstims styrelse utnämnde Mikko Karvinen till interim vd och Joonas Juokslahti till interim ekonomidirektör. Utnämningarna hade omedelbar verkan.

 

Om bolaget

     Nexstim är ett företag inom neuromodulering, som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska tillämpningar (NBS-systemet).
      
     Nexstim har tagit fram NBT®-systemet på samma teknikplattform som NBS-systemet. Kommersialisering av NBT®-systemet är ett viktigt fokusområde i Nexstims gällande affärsstrategi. 
  
 NBT®

 • Nexstims NBT®-plattform bygger på en unik teknik för navigerad transkraniell magnetstimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS), som möjliggör individuellt anpassad, exakt, reproducerbar och icke-invasiv stimulering av hjärnan.
 • Nexstim lanserade systemet för navigerad hjärnterapi (NBT®) i USA för behandling av egentlig depression i maj 2018, efter att systemet godkänts av FDA i november 2017.
 • Egentlig depression drabbar mer än 300 miljoner människor världen över, och 20–40 procent av patienterna svarar inte på de behandlingsalternativ som hittills varit tillgängliga. Därför ligger Nexstims fokus för försäljningen och marknadsföringen av NBT®-systemet på behandling av egentlig depression.
 • NBT®-systemet har fått CE-märkning för behandling av depression och kronisk smärta.
 • Aktiv bas med 23 installerade system för kommersiell användning på tre kontinenter.

NBS

 • Nexstims NBS-system är den enda CE-märkta och FDA-godkända lösningen för icke-invasiv kartläggning av motoriska hjärnbarken före hjärncanceroperation. Kliniska data har visat värdet av Nexstims unika navigeringssystem vid prekirurgisk kartläggning före ingrepp i relation till utgången för patienterna.
   
 • Genom noggrann prekirurgisk kartläggning av talcentrum och motoriska hjärnbarken kan NBS-systemet hjälpa kirurger att förbereda sig bättre för ingreppet och ingripa aktivare i att avlägsna en hjärntumör. Den icke-invasiva lösningen har bevisats förlänga den progressionsfria överlevnaden med 46 procent vid låggradiga gliom, jämfört med gällande ”guldstandard”.
   
 • NBS-system har sålts till cirka 170 forskningsuniversitet och ledande sjukhus runtom i världen.

 

VD Mikko Karvinen har ordet

Det gläder mig att jag i min första översikt som interim vd för Nexstim kan delge att Nexstim har varit framgångsrik under både andra halvåret och hela 2019 gällande sin strategiska inriktning att främja försäljningen av NBT®-system för behandling av egentlig depression.

Under 2019 levererade och installerade vi totalt 17 nya NBT®-system – nio i USA och åtta i Europa (Österrike, Finland, Tyskland och Sverige) – för behandling av egentlig depression. Det innebär att det runtom i världen finns 23 NBT®-system för behandling av depression och kronisk neuropatisk smärta.

Vi är övertygade om att vi genom att fortsätta fokusera på de unika navigeringsegenskaperna i NBT®-systemet kan öka vår marknadsandel även i framtiden. Vi kan lyckas med det genom att tydligt profilera det bland de icke-navigerande TMS-lösningar som för närvarande finns på marknaden. I framtiden kommer navigeringsegenskaper sannolikt att få en större roll i metoder för behandling av patienter som vårdas på sjukhus på grund av svår behandlingsresistent depression (treatment resistant depression, TRD) och suicidrisk. Det kan öppna upp en ny marknad för Nexstim inom TMS-behandling som är separat från nuvarande behandling av depression med TMS.

Nettoförsäljningen i NBT-verksamheten ökade kraftigt med 131 procent 2019 och uppgick till 1,5 miljoner euro, jämfört med 0,7 miljoner euro 2018. Försäljningen av NBS-system minskade under 2019 eftersom den kommersiella organisationen fokuserade mer på NBT-verksamheten där tillväxten var snabbare. Av denna anledning ökade bolagets nettoförsäljning med 25 procent och uppgick till 3,3 miljoner euro 2019, jämfört med 2,7 miljoner euro 2018.

Förutom den bättre försäljningen av NBT®-system ser vi också en fortsatt förbättring i försäljningens omfattning, som främjats av post-sales med god lönsamhet, inklusive intäkter från tjänster, supportfunktioner, reservdelar och engångsartiklar som säljs per vårdtillfälle. Genom att NBT®-verksamheten står för en större andel av den totala omsättningen ökar också andelen av omsättning för fortlöpande verksamheter. År 2910 härrörde cirka 66 procent av behandlingsverksamhetens omsättning från fortlöpande verksamheter (den totala försäljningen inom behandlingsverksamheten exkl. försäljning av NBT®-utrustning). Nexstim siktar på en årlig omsättning på cirka 100 tusen euro per NBT®-utrustning hos de kunder där utrustningen är installerad och aktiv. År 2019 uppgick den genomsnittliga omsättningen i behandlingsverksamheten till 85 tusen euro per NBT®-utrustning.

Under 2019 stödde vi tillväxten genom att satsa speciellt på säljteamen i USA och Europa. Till följd av dessa satsningar var kassaflödet från löpande verksamhet -6,7 miljoner euro 2019, jämfört med -6,2 miljoner euro 2018.

För att finansiera bolagets tillväxtstrategi tog vi in totalt 6,6 miljoner euro nytt kapital genom aktieemissioner 2019. Jag tackar investerarna som deltog i emissionerna. Det gläder mig att bolaget nu har nya betydande ankarinvesterare. Det stöd som bolaget erhållit åskådliggör investerarnas förtroende för och engagemang i Nexstims framtid.

Inom den operativa verksamheten kommer vi att arbeta för att öka antalet installerade NBT®-system för behandling av egentlig depression. Vårt särskilda fokusområde är den stora marknaden i USA. Vår prioritet är att höja medvetenheten på marknaden om NBT®-systemet genom att öka antalet patienter med egentlig depression som fått behandling med NBT®. På så sätt kan vi samla in kliniska data som bevis på den nytta som vårt unika system kan ge den stora skaran depressionspatienter.  Dessa data ska stödja vårt marknadsförande budskap och vi är övertygade om att de ska öka installationerna av NBT®-system i USA. Denna strategi med tydligt fokus på behandlingsinriktningen innebär att vi fortsätter att leta efter en partner till verksamheten inom preoperativ kartläggning.

Vi planerar att fortsättningsvis dra nytta av vårt starka nätverk av ledande experter i USA samt registrerade patientdata som vi genererar till att publicera en serie bakgrundsdokument som lyfter fram fördelarna med NBT® vid behandling av egentlig depression. Vi tror på att vi genom dessa satsningar kan öka försäljningen inom terapiverksamheten genom att dra nytta av investeringarna i kommersiell försäljning, reklam och kliniska resurser.

Nexstims kassa per 31 december 2019 var 4,3 miljoner euro, inklusive lånet från Kreos.

Min första större utvecklingsåtgärd som interim vd för Nexstim kommer att vara att se över och uppdatera strategin i samarbete med styrelsen och ledningsgruppen. Det främsta syftet är att uppdatera bolagets långsiktiga affärsutsikter och ekonomiska målsättning för NBT- och NBS-verksamheterna. Samtidigt analyserar vi olika finansieringsalternativ och strategiska alternativ för verksamheterna.

 

Nyckeltal

Tusen euro7–12/2019
6 mån.
7–12/2018
6 mån.
1–12/2019
12 mån.
1–12/2018
12 mån.
Nettoomsättning2 130,71 592,83 348,12 672,1
Personalkostnader-2 634,0-2 413,7-4 713,0-3 937,5
Övriga rörelsekostnader-1 679,3-2 184,7-3 647,5-3 985,9
Avskrivningar och nedskrivningar-319,3-269,6-524,6-424,0
Rörelsevinst/-förlust-3 155,5-3 108,2-6 517,5-6 315,6
Räkenskapsperiodens vinst/förlust-3 117,8-3 713,8-6 782,6-6 154,3
Vinst per aktie (euro)*-0,07-1,14-0,25-1,93
Kassaflöde från löpande verksamhet-3 002,5-3 069,4-6 681,5-6 192,5
Kassa och bank4 266,27 175,24 266,27 175,2
Summa eget kapital-740,1-294,3-740,1-294,3
Soliditet (%)-8,49-0,98-8,49-0,98
Antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)*62 789 630 3 253 751 62 786 630 3 253 751 
Antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)*42 146 3583 251 86527 611 274 3 187 487
Utspätt antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)*64 080 5784 431 57564 080 578 4 431 575 
Utspätt antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)*54 664 2464 701 62836 392 323 4 577 627 

*Aktiernas antal har i tabellen justerats enligt minskningen av aktier 26 november 2018, varvid antalet aktier dividerades med 30.

 

Framtidsutsikter

Utifrån verksamhetsprognoserna förväntar sig bolaget att omsättningen från NBT-verksamheten kommer att öka 2020 och att räkenskapsperiodens resultat blir negativt.

 

Styrelsens förslag till vinstutdelning

Bolaget har under sin verksamhetstid varit olönsamt och inga utdelningar har skett. Under de kommande åren kommer bolaget att fokusera på finansiering av tillväxt och utveckling av verksamheten. Bolaget kommer att hålla sig till en mycket stram utdelningspolitik, knuten till bolagets resultat och finansiella ställning. Bolaget förväntar sig inte att kunna lämna någon utdelning inom en nära framtid. I de fall utdelning betalas berättigar varje aktie i bolaget till lika stor utdelning.

Vid utgången av räkenskapsperioden 2019 uppgick moderbolagets utdelningsbara eget kapital till 12 268 771,99 euro. Styrelsen föreslår att Nexstim Abp inte lämnar utdelning för räkenskapsperioden 2019.

Helsingfors 28 februari 2020

Nexstim Abp

Styrelsen

 

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Mikko Karvinen, verkställande direktör

+358 50 326 4101

mikko.karvinen@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)

Jussi Majamaa

+ 358 40 842 4479

jussi.majamaa@sisupartners.com

 

Publicering av finansiell information under 2020

En telefonkonferens riktad till medier, investerare och analytiker ordnas fredag 28 februari 2020 klockan 15.00 finsk tid. Verkställande direktör Mikko Karvinen och ekonomidirektör Joonas Juokslahti presenterar det finansiella resultatet och rörelseresultatet varefter deltagarna ges möjlighet att ställa frågor.
Uppringningsnummer för telefonkonferensen:
Finland:              +358 (0) 9 2319 5437
Sverige:               +46 (0) 8 50520 424
Storbritannien:: +44 (0) 20 3003 2666
USA:                   +1 212 999 6659
Internationellt: +44 (0) 20 3003 2666
Lösenord för samtalet: Nexstim

Halvårsrapport för perioden januari–juni 2020 (H1) publiceras fredag 14 augusti 2020. Nexstims årsredovisning 2019 (förvaltningsberättelse, moderbolagets och koncernens bokslut samt revisionsberättelse) publiceras på bolagets webbplats fredag 6 mars 2020. Den preliminära tidpunkten för årsstämma är tisdag 31 mars 2020 klockan 10.00.

 

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan.

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

 

Bilagor


Attachments

Nexstim tilinpaatostiedote 2019 SV - FINAL Revisionsberättelse 2019 Nexstim Oyj _SE