Tractions årsredovisning för 2019 kommer att offentliggöras den 6 april 2020 vilket förklaras av pågående pandemi och dess störningar för alla medborgare. Tractions räkenskaper per 31 december 2019 framgår av tidigare lämnad bokslutskommuniké. 

Stockholm den 27 mars 2020

Petter Stillström

Verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Bilaga