Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ)

Växjö, SWEDEN


Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Arcoma Aktiebolag (publ), org. nr 556410-8198, kallas härmed till årsstämma i bolagets lokaler på Annavägen 1 i Växjö onsdagen den 20 maj 2020 kl. 13:00.


Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 14 maj 2020 och
 • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 14 maj 2020 skriftligen till Arcoma Aktiebolag, Koncernledning, Annavägen 1, 352 46 Växjö. Anmälan kan också göras per telefon 0470-70 69 13 eller per e-post service@arcoma.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas.


Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 14 maj 2020 vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.


Ombud mm.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.arcoma.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.


Förslag till dagordning

0.    Stämmans öppnande.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

8.        Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

9.        Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

10.    Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor samt eventuella revisorssuppleanter.

11.    Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

12.    Stämmans avslutande.


Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som utgjorts av Bengt Julander (ordförande), representerande Linc AB, Peter Benson, representerande Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S, Henrik Söderberg representerande Priego AB samt Lars Kvarnhem som styrelsens ordförande, föreslår att Lars Kvarnhem väljs till ordförande vid stämman. 

Punkt 7 (b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas och att disponibla medel om 8 237 431 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 8: Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår fyra (fyra) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås styrelsen att ett registrerat revisionsbolag utses till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 9: Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode om sammantaget 700 000 (700 000) kronor ska utgå, att fördelas med 400 000 kronor (oförändrat) till styrelseordföranden och 100 000 kronor (oförändrat) vardera till övriga ledamöter.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 10: Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor samt eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av Lars Kvarnhem, Mats Thorén och Anders Dahlberg som ordinarie styrelseledamöter. Därtill föreslås nyval av Jesper Söderqvist. Till styrelseordförande föreslås omval av Lars Kvarnhem.

Information om styrelseledamöterna som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på bolagets hemsida (www.arcoma.se). 

Valberedningen föreslår att auktoriserade revisorn Torbjörn Carlsnäs väljs som revisor.

Punkt 11: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativ tillkomma genom konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) sammanlagt högst uppgå till 2 231 395 stycken. Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgå till högst ca 15%. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig.


Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkt 11 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.


Upplysningar på årsstämman

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).


Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Annavägen 1, 352 46 Växjö och på bolagets webbplats (www.arcoma.se) senast från den 5 maj 2020 samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.


Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 12 644 573 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

____________________

Växjö i april 2020

Arcoma Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Attachment


Attachments

Arcoma kallelse årsstämma 2020