Kommuniké från årsstämma i Arcoma AB (publ)

Växjö, SWEDEN


PRESSRELEASE

Kommuniké från årsstämma i Arcoma AB (publ)

Idag, 20 maj 2020, hölls årsstämma i Arcoma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.  

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition och ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning fastställdes. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2019 samt att disponibla medel om 8 237 431 kronor balanseras i ny räkning. Det beslutades även att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Arvoden till styrelse och revisor
Vid stämman beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 700 000 kronor, att fördelas med 400 000 kronor till styrelseordföranden och vardera 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Det beslutades även i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisionsbolaget ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelseledamöter och revisor
Vid stämman beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Lars Kvarnhem, Mats Thorén och Anders Dahlberg som ordinarie styrelseledamöter, därtill valdes Jesper Söderqvist in som ny styrelseledamot. Stämman beslutade även i enlighet med valberedningens förslag att välja Lars Kvarnhem som styrelseordförande. Slutligen valdes auktoriserade revisorn Torbjörn Carlsnäs för tiden intill slutet av nästa årsstämma i enlighet med valberedningens förslag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Vid stämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) sammanlagt högst uppgå till 2 231 395 stycken. Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgå till högst ca 15 procent.


Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se)

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Rundgren, tf VD, mattias.rundgren@arcoma.se 0470–70 69 13 alt. 0701-97 59 13


Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 20 maj 2020 kl. 14.15

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/

Attachment


Attachments

Stämmokommunike 2020-05-20