PolyPlank AB beslutar genomföra företrädesemission i syfte att klara en kraftig orderökning med ökad kvalitet

Faerjestaden, SWEDEN


PolyPlank AB (”PolyPlank” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2020, har beslutat att genomföra en nyemission av aktier där även allmänheten ges möjlighet att delta. Givet att företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget ca 15 MSEK före emissionskostnader. Inför företrädesemissionen har befintliga aktieägare lämnat teckningsförbindelser om totalt cirka 2,7 MSEK (motsvarande cirka 18 procent av emissionsvolymen). Härutöver har PolyPlank avtalat om garantiåtaganden om totalt cirka 11,1 MSEK (motsvarande cirka 72 procent av emissionsvolymen). Sammantaget har Bolaget därmed erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande cirka 90 procent av emissionsvolymen.

Företrädesemissionen i korthet

 • I syfte att kunna bemöta en kraftigt ökad orderingång behöver PolyPlank investera i ökad produktionskapacitet. Den ökade försäljningen kräver även mer rörelsekapital. Mot denna bakgrund har styrelsen för PolyPlank beslutat att genomföra en företrädesemission som vid full teckning tillför Bolaget ca 15 MSEK före emissionskostnader.
 • Den som på avstämningsdagen den 3 juni 2021 är aktieägare i Polyplank äger företrädesrätt att teckna aktier i relation till innehav av aktier. Elva (11) innehavda aktier på avstämningsdagen ger rätt till teckning av två (2) nya aktier.
 • Allmänheten i Sverige inbjuds även att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.
 • Teckningskursen har fastställts till 0,25 kr per ny aktie, vilket motsvarar en rabatt om 29% jämfört med genomsnittlig betalkurs under de senaste 15 handelsdagarna.
 • Avstämningsdag att delta i företrädesemissionen är den 3 juni 2021.
 • Teckningsperioden löper från och med den 7 juni 2021 till och med den 21 juni 2021.
 • PolyPlanks huvudägare, VD, försäljningschef samt ett antal styrelseledamöter har tillsammans avgivit teckningsförbindelser uppgående till ca 2,7 MSEK, motsvarande 18 procent av emissionsvolymen.
 • Därutöver har en extern investerare avgivit en emissionsgaranti uppgående till 11,1 MSEK, motsvarande 72 procent av emissionsvolymen. Därmed är emissionen säkerställd till 90 procent.

VD Cay Strandén kommenterar:

PolyPlank har nu i vad som ser ut som slutet av Coronapandemin upplevt en kraftigt ökad efterfrågan på Bolagets produkter och orderingången ökar nu kraftigt. Ett framgångsrikt, enträget förbättringsarbete, marknadsföring och bearbetning av gamla och nya kunder, ger successivt bättre resultat. Vi har under det senaste året kontinuerligt tagit nya ordrar och nu i maj 2021 tog vi vår största order i Bolagets historia. För att möta den ökade efterfrågan och säkerställa att vi kan leverera med god kvalitet behöver vi nu utöka produktionskapaciteten och investera i maskinparken.

PolyPlank vänder sig i huvudsak till fastighetsbranschen för försäljning av systemprodukter för utemiljö. PolyPlank har genom omfattande produktutveckling hittat ett område med applikationer där mestadels alla goda egenskaper tillgodogörs. Materialets egenskaper för fastighetsnära utemiljö är mycket goda och innehar bland annat god motståndskraft mot röta med 30 års garanti samt en lång livslängd, materialet användes med ett systemtänk för att minimera tidsåtgång i fält samt för att minimera underhåll.

PolyPlank fortsätter arbetet med fokus mot större kommersiella fastighetsbolag och allmännyttan samt ser ökad efterfrågan för bullerdämpande applikationer runt om i samhället.

PolyPlank har sedan många år avtal med en stor koncern gällande leveranser och rekonditionering av hylsplugg. Dessa leveranser förväntas öka.

För att den expansiva utvecklingsfas som PolyPlank nu befinner sig i skall fortsätta, med fortsatt förbättringsarbete som ledord, och med fokus för att bli ett lönsamt företag, har styrelsen beslutat att genomföra nyemissionen.

Bakgrund och motiv

PolyPlank ser att intresset för Bolagets produkter har ökat kraftigt det senaste året. Orderstocken har ökat kraftigt sedan mitten av april 2021 och kröntes nyligen av att Bolaget fick sin största order någonsin, leverans och montering av avskärmningar, staket, miljöhus och garage för ett ordervärde på ca 13,0 MSEK.

 • De medel som erhålls från Företrädesemissionen, skall användas till den vidare fortsatta och fokuserade satsningen på ökad försäljning i PolyPlank. PolyPlank har trots Corona pandemin haft en god utveckling med kraftig ökad orderstock. Detta har lett till en kraftigt ökad orderingång som i sin tur har lett till att kapaciteten behöver ökas.
 • PolyPlank har idag inga större lån eller skulder, varför hälften, ca 6 – 7 MSEK, av kapitaltillskottet vid en företrädesemission kommer att användas till nyinvesteringar i produktion i form av maskininvesteringar, ca 25% av emissionsbeloppet går till finansiering av rörelsekapital och resten för att finansiera fortsatta marknadsföringsinsatser.

Teckningsförbindelser från de större befintliga aktieägarna har erhållits om motsvarande cirka 18% procent av Företrädesemissionen. Stångåkonsult i Kalmar HB (Leif Jilkén) i egenskap av huvudägare har uttryckt önskan att inte utöka sitt ägande för mycket i och med redan för stor andel av bolaget, varför han kommer att teckna mindre än berättigat. Detta för att ge andra, befintliga och nya aktieägare, möjlighet att teckna mera. Annika Fernlund, styrelseordförande, Henrik von Heijne, styrelseledamot, Mette Wickman, styrelseledamot och Cay Strandén, VD i PolyPlank (inkl MaCay AB) samt försäljningschef Robert Karlsson (inkl Zwero AB) tecknar fullt ut för sina delar. Därtill har en extern investerare ingått ett garantiavtal motsvarande 72 procent av Emissionen. Sammantaget uppgår således samtliga åtagande till 90 procent av emissionsbeloppet.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningsperiod: 7 – 21 juni 2021
 • Teckningskurs: 0,25 SEK per ny aktie
 • Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 61 460 253 nyemitterade aktier, motsvarande totalt ca 15 MSEK.
 • Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 3 juni 2021. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 1 juni 2021. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 2 juni 2021. Den som på avstämningsdagen den 3 juni 2021 var aktieägare i Polyplank äger företrädesrätt att teckna aktier i relation till tidigare innehav av aktier. Elva (11) innehavda aktier på avstämningsdagen ger rätt till teckning av två (2) nya aktier. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 3 juni 2021, erhålls två (2) teckningsrätter. Det krävs elva (11) teckningsrätter för teckning av en (1) ny aktie.
 • Antal aktier innan nyemission: 338 031 392 aktier.
 • Värdering (pre-money) i aktuellt erbjudande: Cirka 85 MSEK.
 • Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande motsvarande totalt cirka 90 procent av emissionsvolymen.
 • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 7 – 16 juni 2021.
 • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 7 juni 2021 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juli 2021.
 • Utspädning: Vid fulltecknad nyemission ökar antalet aktier med 61 460 253 stycken, vilket motsvarar en maximal utspädning om 15 procent av röster och kapital för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i nyemissionen.

Garantiåtaganden och teckningsförbindelser

PolyPlank har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande från befintliga aktieägare samt externa investerare om totalt cirka 13,8 MSEK, vilket motsvarar cirka 90 procent av företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 2,7 MSEK (cirka 18 procent) och garantiåtagandena motsvarar cirka 11,1 MSEK (cirka 72 procent. För utställda garantiåtaganden utgår en kontant premieersättning om 10 procent.

Memorandum och anmälningssedlar

Memorandum och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga via Bolagets (www.polyplank.se) och Hagberg & Aneborn Fondkommissions (www.hagberganeborn.se) respektive hemsidor senast i samband med teckningstidens inledande. 

Rådgivare

I samband med företrädesemissionen har PolyPlank anlitat Hagberg & Aneborn Fondkommission som emissionsinstitut, Nordic Certified Adviser (www.certifiedadvisers.com) är Bolagets Certified Adviser.

Ytterligare information avseende företrädesmission kommer att publiceras via pressmeddelanden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                Cay Strandén

Telefon                 070 586 92 57

Email                cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2021 kl 17.45 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad. fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlanks aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Nordic Certified Adviser är bolagets Certified Adviser, www.certifiedadvisers.com, de kan nås på info@certifiedadviser.se och telefon +46 70 551 67 29.

PolyPlank AB (publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.

Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.

E-post info@polyplank.se

www.polyplank.se

Org.nr 556489-7998

BilagaAttachments

Pressrelease 20210523