Sdiptech offentliggör prospekt i samband med notering på Nasdaq Stockholm


Pressmeddelande
8 juni 2021, 09:30

Sdiptech offentliggör prospekt i samband med notering på Nasdaq Stockholm

Sdiptech AB (publ) meddelade den 3 juni 2021 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté bedömer att bolagets stamaktier av serie B och preferensaktier (”Aktierna”) uppfyller noteringskraven för att upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Det prospekt som upprättats i samband med noteringen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på svenska på Sdiptechs hemsida, www.sdiptech.se, samt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till den 11 juni 2021 och sista handelsdag på Nasdaq First North Premier Growth Market är planerad till den 10 juni 2021. Aktierna kommer att handlas i Large Cap-segmentet med oförändrade kortnamn (SDIP B respektive SDIP PREF) och ISIN-koder (SE0003756758 respektive SE0006758348). Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med att Aktierna upptas för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktieägare i Sdiptech behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, Sustainability & IR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2021 kl. 09:30.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

BilagaAttachments

Sdiptech AB (publ) - Prospekt