PolyPlank AB: Delårsrapport januari-juni 2021

Faerjestaden, SWEDEN


Vd har ordet

Företrädesemissionen övertecknades till ca 154 % och blev en succé. Tack vare emissionen har vår soliditet stärkts från 17% till 38% och aktiekapitalet har ökat från 3 819 755 SEK till

4 514 256 SEK.

Genom garantens, Formue Nord Markedsneutral A/S beviljade brygglån kunde vi redan i slutet av maj lägga en beställning på en Maskinutrustning som är en förutsättning för såväl befintlig volym samt beräknade ökade volymer av hylspluggstillverkningen till pappersindustrin. Maskinutrustningen beräknas vara på plats i slutet av september.

Orderingången under Q2 var 154% (14,5 MSEK) större än motsvarande period 2020 (23,9 MSEK 2021 mot 9,5 MSEK 2020).

Avrop på den stora ordern till B. Sjögren i Halmstad AB på 13,0 MSEK är något försenad från kundens sida så vi har inte kunnat leverera för mer än ca 0,3 MSEK under andra kvartalet 2021. De riktigt stora leveranserna kommer att börja i slutet av Q3 samt i Q4. För första gången någonsin har vi därmed en orderbeläggning tre kvartal framåt. Det är mycket positivt att första kvartalet 2022 redan är belagd då det annars brukar vara vår svagaste period. Trots att vi säkrat beläggningen så finns det kapacitet i alla kvartal för att öka ytterligare gällande våra systemprodukter, bullerplank, avskärmningar, miljöhus etc.

Förfrågningar kommer in i fortsatt god takt. Offertstocken är i skrivande stund 126 % större än motsvarande tid 2020 (103,8 MSEK 2021 mot 45,9 MSEK 2020) vilket visar att vi blir mer kända på marknaden och intresset för våra produkter ökar.

Vi har drabbats av stora extrakostnader under andra kvartalet, 0,8 MSEK för maskin- och verktygsreparationer i hylspluggstillverkningen samt extra helgarbete för att klara leveranser av hylsplugg samt 0,2 MSEK för finansiella kostnader för brygglånet. Totalt extrakostnader 1,0 MSEK under andra kvartalet.

Vi gav i Q1 rapporten en prognos på ett positivt EBT resultat (resultat efter finansiella poster) för Q2, 2021. Trots att vi tyngs av stora extrakostnader i väntan på den nya maskinutrustningen så blev det ett positivt EBITDA (resultat före avskrivningar och finansiella kostnader) för Q2.

Med den goda orderbeläggningen, ny maskinutrustning på väg in samt med många intressanta projekt som är inne i slutförhandlingar så ser förutsättningarna för Q3 och Q4 mycket bra ut.

 

Andra kvartalet 2021, koncernen

 Omsättningen perioden uppgick till 11,1 MSEK (9,7).

 Resultatet efter avskrivningar uppgick till -0,4 MSEK (0,6).

 Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -0,8 MSEK (0,3).

 Totalresultat för perioden uppgick till -0,8 MSEK (0,4).

 Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,00). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 338 031 392 (338 031 392).

Första halvåret 2021, koncernen

 Omsättningen för perioden uppgick till 17,9 MSEK (18,3).

 Resultatet efter avskrivningar uppgick till -1,8 MSEK (0,4).

 Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -2,4 MSEK (-0,1).

 Totalresultat för perioden uppgick till -2,4 MSEK (-0,1).

 Resultat per aktie uppgick till -0,01 (0,00). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 338 031 392 (338 031 392).

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                Cay Strandén

Telefon                 070 586 92 57

Email                cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2021 kl 09.00 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad. fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlanks aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Nordic Certified Adviser AB är bolagets Certified Adviser, www.certifiedadvisers.com, de kan nås på info@certifiedadviser.se och telefon +46 70 551 67 29.

 

PolyPlank AB (publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.

Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.

E-post info@polyplank.se

www.polyplank.se

Org.nr 556489-7998

BilagorAttachments

Pressrelease 20210813 Delårsrapport kv 2 2021