PolyPlank AB: Delårsrapport januari-september 2021

Faerjestaden, SWEDEN


Vd har ordet

Tack vare en lyckad företrädesemission har vi haft möjlighet att göra nödvändiga maskin- och marknadsinvesteringar. På marknadssidan jobbar vi med en helt ny ”profilering” av företaget och riktade insatser på specifika kundgrupper. Detta planeras för lansering under Q1 2022.

För övrigt har vi på grund av ”svallvågorna” under och efter Covid 19 befunnit oss i en helt ny situation.

Orderingången under Q1-Q3 är ”All time high”. Orderingången 43% (10,7 MSEK) bättre än motsvarande period 2020 (35,4 MSEK 2021 mot 24,7 MSEK 2020)

Orderstocken är ”All time high”. Orderstocken är 126% (15,3 MSEK) bättre än motsvarande period 2020 (27,4 MSEK 2021 mot 12,1 MSEK 2020)

Offertstocken är ”All time high”. Offertstocken är 81% (49,6 MSEK) bättre än motsvarande period 2020 (110,5 MSEK 2021 mot 60,9 MSEK 2020)

Vi kan härmed konstatera att vi har en helt annan ställning på marknaden är någonsin innan. Vi har blivit erkända som ett seriöst företag med kvalitetsprodukter som är de mest miljövänliga samt underhållsfria på marknaden. Många års kämpande för att etablera en kvalitetsprodukt börjar ge effekt.

Tyvärr befinner vi oss fortfarande i ”svallvågorna” efter en pandemi som har betydligt större effekter än någon anat.

”Eftercovid effekten” har slagit hårt på hela marknaden. Vi har drabbats av märkbara negativa effekter såsom brist på olika komponenter o materialslag, kraftiga prishöjningar, långa leveranstider, försenade leveranser samt även extremt långa ledtider för bygglov och beslut.

Den nya maskinutrustningen är försenad på grund av ”eftercovideffekten” med ca 3 månader och beräknas nu vara på plats kring nyår. Avropen på den stora ordern på 13,0 MSEK är också försenade och beräknas i bästa fall komma igång under slutet november. Hela Q3 har därmed varit en frustrerande period, där vi haft order men inte kunnat realisera det genom tillverkning och fakturering på grund av ”eftercovid effekten”

Vi har också drabbats av stora extrakostnader under hela året i väntan på ny utrustning, totalt har det kostat 3,7 MSEK för maskin- och verktygsreparationer samt extra helgarbete och extra personal för att klara leveranser. Ca 75% av dessa extrakostnader kommer att försvinna i snabb takt efter installation av beställd maskinutrustning, resterande 25% kommer att försvinna efter den nya planerade investeringen på ca 2 MSEK i kompletterande maskiner som planeras under Q1 2022.

Sammantaget gör detta att omsättningen på tre kvartal är 0,2 MSEK lägre än 2020 och resultatet efter finansiella kostnader uppgår till -4,8 MSEK, vilket är 3,4 MSEK sämre än 2020. Här i ingår sålunda merkostnaden på 3,7 MSEK som nämnts ovan och det egentliga driftsresultatet är därmed 0,3 MSEK bättre än 2020.

Vi hoppas nu att ”eftercovid effekten” skall avta så att vi med den goda orderbeläggningen, ny maskinutrustning på väg in samt med många intressanta projekt som är inne i slutförhandlingar kan börja se framåt igen. Förutsättningarna är bättre än någonsin.

Cay Strandén, VD

Tredje kvartalet 2021, koncernen

 Omsättningen perioden uppgick till 7,9 MSEK (7,7).

 Resultatet efter avskrivningar uppgick till -2,0 MSEK (-0,7).

 Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -2,4 MSEK (-1,1).

 Totalresultat för perioden uppgick till -2,4 MSEK (-1,4).

 Resultat per aktie uppgick till -0,01 (0,00). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 399 491 645 (338 031 392).

Tre kvartal 2021, koncernen

 Omsättningen för perioden uppgick till 25,8 MSEK (26,0).

 Resultatet efter avskrivningar uppgick till -3,9 MSEK (-0,8).

 Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -4,8 MSEK (-1,4).

 Totalresultat för perioden uppgick till -4,8 MSEK (-1,5).

 Resultat per aktie uppgick till -0,01 (0,00). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 399 491 645 (338 031 392).

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                Cay Strandén

Telefon                 070 586 92 57

Email                cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 kl 09.00 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad. fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlanks aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Nordic Certified Adviser AB är bolagets Certified Adviser, www.certifiedadvisers.com, de kan nås på info@certifiedadviser.se och telefon +46 70 551 67 29.

 

PolyPlank AB (publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.

Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.

E-post info@polyplank.se

www.polyplank.se

Org.nr 556489-7998

BilagorAttachments

Pressrelease 20211022 Delårsrapport kv 3 2021