Kvartalsrapport Q1 2022: Försiktig inledning på 2022. Positiv EBITDA. (MAR)

Växjö, SWEDEN


2022-04-28

PRESSRELEASE

Kvartalsrapport Q1 2022: Försiktig inledning på 2022. Positiv EBITDA.

FINANSIELLT SAMMANDRAG
Första kvartalet

• Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 24 291 (36 884) kSEK
• EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 619 (2 863) kSEK
• Resultat efter skatt uppgick till -1 211 (1 872) kSEK
• Resultat per aktie -0,09 (0,15) SEK

 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN
- Johan Dahlberg tillträder som ny CFO för Arcoma AB
- Sanna Rydberg lämnar sin VD-post under fjärde kvartalet 2022

 

VD-kommentar
FÖRSIKTIG INLEDNING PÅ 2022. POSITIV EBITDA.
Försäljningen det första kvartalet når 24,3 MSEK (36,9 MSEK) att jämföra med första kvartalet 2021 vilket då var det starkaste försäljningskvartalet sedan 2015. Försäljningen i Europa har varit fortsatt utmanande och här har vi sett en lägre andel affärer och anbud än tidigare. Glädjande är att vi ser en mycket positiv utveckling på den amerikanska marknaden, försäljningen ökar här med 60% jämfört med motsvarande period föregående år.

Det är långa säljcykler för röntgensystem. Många upphandlingar som startade innan pandemin bröt ut följdes av order under pandemin. Samtidigt kan vi konstatera att sjukhusen blev väldigt återhållsamma i sitt upphandlingsarbete under pandemin vilket vi noterat i våra försäljningssiffror. Nu har vi återigen noterat en högre aktivitet hos våra kunder, vilket är glädjande.

Rörelsekostnaderna, exklusive avskrivningar uppgick till 23,7 MSEK (34,0 MSEK) och minskningen hänför sig framför allt till råvaror och förnödenheter. Effektiviseringsprogram för att minska vår COGS pågår men grumlas till viss del av att vi nu, som många andra, ser utmaningar i försörjningskedjan med transporter, komponentförsörjning och ökade råvarupriser.

Bruttomarginalen i kvartalet uppgick till 47% (39%). Bruttomarginalen i kvartalet är ovanligt hög i jämförelse med genomsnittlig bruttomarginal och detta kommer av en positiv valutaeffekt samt en gynnsam geografisk mix.

För många inom vården ligger fokus nu på att arbeta ner vårdköerna och operationsköerna. Detta påverkar de som arbetar med utrustning och material för operationer positivt. Röntgen är en central del på ett sjukhus och i vårdens arbete med att snabbt och säkert ställa rätt diagnos. Ett ökat antal operationer påverkar inte nämnvärt sjukhusens beställningar av röntgensystem vilka oftast beställs i enlighet med fastställd investeringsplan. Men ökad sjukhusaktivitet ökar investeringsbehovet vilket är positivt för Arcoma.

Vi har nu haft tre utmanande kvartal där vi kraftigt påverkats av pandemin och den lägre andel affärer som kommit ut på marknaden. Vi har anpassat våra kostnader och varit försiktiga med investeringar. Nu ser vi positiva signaler på marknaden med bl.a. ett ökat antal affärer i Europa och en ökad efterfrågan på den amerikanska marknaden. Vår fastslagna strategi, att tillsammans med våra distributörer och partners växa och skapa ett stabilt och lönsamt bolag har fullt fokus och vi ser fram emot en ljusnande vår.

Sanna Rydberg
VD Arcoma AB (publ)

 

Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se)
För mer information om bolaget besök www.arcoma.se

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arcomas VD Sanna Rydberg, Telefon: +46 706 069548, E-mail: sanna.rydberg@arcoma.se
Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 28 april 2022 kl. 08.00

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/

 

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 28 april 2022 kl. 08:00

 

BilagorAttachments

Quaterly report Q1 2022-FINAL Pressrelease  - Q1 Rapport 2022