AB Traction: Delårsrapport januari-mars 2022

Stockholm, SWEDEN


Perioden januari - mars

 • Resultatet efter skatt uppgick till -19 (501) Mkr, vilket fördelar sig på:
  • Aktiva noterade innehav 26 (305) Mkr
  • Onoterade innehav 0 (50) Mkr
  • Finansiella placeringar -43 (148) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -1,30 (33,86) kr
 • Substansvärdet per aktie uppgick till 285 (286) kr/aktie
 • Substansvärdet per aktie var oförändrat (+17) procent
 • Avkastningen på aktiva noterade innehav uppgick till cirka 1 procent
 • Avkastningen på övriga noterade aktier uppgick till cirka -6 procent

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Värdeförändring inklusive erhållen utdelning på noterade aktieinnehav efter kvartalets slut uppgår till -57 Mkr per den 4 maj 2022, varav aktiva innehav -62 Mkr och övriga noterade aktier 5 Mkr.

För ytterligare information kontakta: 

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Denna information lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 5 maj 2022, kl. 15.00 CET.

BilagaAttachments

Delårsrapport januari-mars 2022