AB Traction: Kommuniké från AB Tractions årsstämma och konstituerande styrelsemöte

Stockholm, SWEDEN


Kommuniké från AB Tractions årsstämma och konstituerande styrelsemöte den 5 maj 2022

Vid årsstämman i AB Traction och efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutades följande:

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021 fastställdes. Styrelseledamöterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2021.

Utdelning till aktieägarna beslutades att lämnas med 4,85 kronor per aktie (totalt 71,7 Mkr) i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till måndagen den 9 maj 2022 och utdelning till aktieägarna beräknas ske torsdagen den 12 maj 2022.

Arvode till styrelsen fastställdes till 240 000 kronor, att fördelas med 120 000 kronor var till de två av årsstämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Inget arvode utgår till styrelsens ordförande.

Till styrelseledamöter omvaldes Henrik Lange, Jonas Olavi, Bengt Stillström och Petter Stillström. Årsstämman omvalde Bengt Stillström till styrelsens ordförande.

Mazars AB valdes till revisor intill slutet av nästa årsstämma, med Martin Kraft som huvudansvarig revisor.

Styrelsens ersättningsrapport godkändes.

Styrelsen bemyndigades att intill tiden fram till nästa årsstämma besluta om återköp av egna aktier, motsvarande maximalt 10 % av totalt antal utestående aktier. Återköpen får ske över NASDAQ Stockholm. Styrelsens mandat innefattar även en möjlighet att överlåta återköpta aktier, inom de ramar som lagstiftningen föreskriver, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och där betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning av fordran mot bolaget. Återköp och överlåtelser enligt ovan skall ske till marknadspris.

På det konstituerande styrelsesammanträdet i anslutning till årsstämman beslöt styrelsen om att bemyndiga VD att vid lämpligt tillfälle hantera återköp av egna aktier i enlighet med stämmans återköpsbeslut.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Petter Stillström 08-506 289 00

Informationen är sådan som AB Traction (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj kl. 19:00.

BilagaAttachments

Kommuniké årsstämma Traction 2022