AB Traction: Delårsrapport januari-juni 2022

Stockholm, SWEDEN


Perioden april-juni

 • Resultatet efter skatt uppgick till -369 (160) Mkr, vilket fördelar sig på:
  • Aktiva noterade innehav -249 (110) Mkr
  • Onoterade innehav -26 (1) Mkr
  • Finansiella placeringar -92 (50) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -24,94 (10,79) kr
 • Substansvärdet per aktie minskade med 9 procent justerat för lämnad utdelning
 • Avkastningen på aktiva noterade innehav uppgick till cirka -14 procent
 • Avkastningen på övriga noterade aktier uppgick till cirka -10 procent

Perioden januari-juni

 • Resultatet efter skatt uppgick till -388 (660) Mkr, vilket fördelar sig på:
  • Aktiva noterade innehav -223 (415) Mkr
  • Onoterade innehav -25 (51) Mkr
  • Finansiella placeringar -135 (198) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -26,25 (44,65) kr
 • Substansvärdet per aktie uppgick till 255 (286) kr/aktie
 • Substansvärdet per aktie minskade med 9 (+23) procent justerat för lämnad utdelning
 • Avkastningen på aktiva noterade innehav uppgick till cirka -13 procent
 • Avkastningen på övriga noterade aktier uppgick till cirka -15 procent

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Värdeförändring inklusive erhållen utdelning på noterade aktieinnehav efter kvartalets slut uppgår till 44 Mkr per den 14 juli 2022, varav aktiva innehav 40 Mkr och övriga noterade aktier 4 Mkr.

För ytterligare information kontakta: 

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Traction är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022, kl. 13.00 CET.

BilagaAttachments

Delårsrapport januari-juni 2022