AB Traction: Delårsrapport januari-september 2022

Stockholm, SWEDEN


Perioden juli-september

 • Resultatet efter skatt uppgick till -205 (198) Mkr, vilket fördelar sig på:
 • Aktiva noterade innehav -216 (119) Mkr
 • Onoterade innehav 1 (30) Mkr
 • Finansiella placeringar 12 (50) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -13,88 (13,36) kr
 • Substansvärdet per aktie minskade med 5 procent
 • Avkastningen på aktiva noterade innehav uppgick till cirka -15 procent
 • Avkastningen på övriga noterade aktier uppgick till cirka 1 procent

Perioden januari-september

 • Resultatet efter skatt uppgick till -593 (858) Mkr, vilket fördelar sig på:
 • Aktiva noterade innehav -439 (534) Mkr
 • Onoterade innehav -24 (81) Mkr
 • Finansiella placeringar -122 (248) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -40,12 (58,01) kr
 • Substansvärdet per aktie uppgick till 241 (286) kr/aktie
 • Substansvärdet per aktie minskade med 14 (+30) procent justerat för lämnad utdelning
 • Avkastningen på aktiva noterade innehav uppgick till cirka -26 procent
 • Avkastningen på övriga noterade aktier uppgick till cirka -15 procent

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Värdeförändring inklusive erhållen utdelning på noterade aktieinnehav efter kvartalets slut uppgår till 36 Mkr per den 24 oktober 2022, varav aktiva innehav -24 Mkr och övriga noterade aktier 60 Mkr.

För ytterligare information kontakta: 

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Traction är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2022, kl. 13.00 CET.

BilagaAttachments

Delårsrapport januari-september 2022