AS-i PRFoods 2022/2023 majandusaasta 1. kvartali ja 3. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Tallinn, ESTONIA


AS-i PRFoods 2022/2023 majandusaasta 1. kvartali ja 3. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

2022. kalendriaastal on võõrandatud Soome ja Rootsi äriüksused. Esimene tingituna jätkuvast kahjumlikkusest ning Rootsi eesmärgiga vähendada ettevõtte võlakoormust. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on suurim muutus biovarade vähenemine tingituna Soome ja Rootsi kasvatuste müügist. Kalakasvastuse tulemustes tuleb arvestada, et kalade müügi lükkasime II kvartalisse ning võrreldav on ainult biovarade muutus. Kalatoodete tootmine oli kogu turu üleüldise nõudluse olulisest vähenemisest tingituna madalam ning see väljendub ka tulemustes. I kv nägime tooraine odavnemist, nõudlus toodete järgi on taastumas, kuid kogu tarbmine on riigiti vähem 30-50%. Suurbritannia üksus toimib taas vastavalt plaanidele, kuid Soome allhanke vähenemine mõjutas negatiivselt Saare Kala Tootmine OÜ tulemusi. Rootsi kalakasvatuse müük toimus I kvartali lõpus, vastavalt lepingutingimustele toimub ostuhinna osaline tasumine 2023. aasta jooksul. I kvartali erakordne kasum on tingitud Rootsi äriüksuse müügist.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

mln EUR 1kv
2022/2023
2021/20221kv
2021/2022
2020/20211kv
2020/2021
Müügitulu4,642,114,258,718,5
Brutokasum0,53,10,852
EBITDA äritegevusest-0,3-1,7-0,8-1,20
EBITDA-0,5-2,10,0-1,3-0,9
EBIT-0,8-4,2-0,7-3,9-1,4
EBT0,9-8,2-0,6-5-1,8
Puhaskasum (-kahjum)0,9-8,2-0,7-5,2-1,7
Brutomarginaal11,1%7,44%5,4%8,50%10,80%
Äritegevuse EBITDA marginaal-6,9%-4,06%-5,5%-2,10%0,10%
EBITDA marginaal-10,6%-5,05%-0,1%-2,10%-4,6%
EBIT marginaal-17,7%-9,93%-4,7%-6,60%-7,8%
EBT marginaal-19,0%-19,52%-4,6%-8,50%-9,80%
Puhaskasumi marginaal18,8%-19,37%-5,2%-8,80%-9,20%
Tegevuskulude suhtarv-24,2%-17,11%16,3%16,10%14,30%

BILANSS

mln EUR 30.09.2022 30.06.2022 30.09.2021 30.06.2021 30.09.2020
Netovõlgnevus18,824,724,220,921,5
Omakapital8,08,114,915,818,5
Käibekapital0,7-3,2-2,6-2,9-4,4
Varad33,138,956,055,357,4

Likviidsuskordaja 1,1x 0,7x 0,9x 0,9x 0,8x

Omakapitali suhtarv24,1%20,7%26,7%28,6%32,3%
Finantsvõimendus70,2%75,4%61,8%56,9%53,7%
Võlakordaja0,8x0,8x0,7x0,7x0,7x
Netovõlg / EBITDA äriteg-59,3x-14,5x-14,3x-16,9x12,8x
Omakapitali tootlus7,6%-68,5%-26,7%-28,7%-7,0%
Varade tootlus2,0%-17,3%-7,9%-9,1%-2,4%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes 30.09.2022 30.09.2021 30.06.2022
VARAD   
Raha ja ekvivalendid345748110
Nõuded ja ettemaksed4 8113 2312 567
Varud2 1025 6382 196
Bioloogilised varad9557 7463 003
Käibevara kokku8 21317 363 7 876
    
Edasilükkunud tulumaksuvara-3893
Pikaajalised finantsinvesteeringud304305229
Materiaalne põhivara7 16914 8978 882
Immateriaalne vara17 40023 36821 837
Põhivara kokku24 87338 608 31 041
VARAD KOKKU 33 086 55 971 38 917
    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   
Intressikandvad kohustused3 5626 5217 094
Võlad ja ettemaksed3 96513 2193 978
Sihtfinantseerimine-2070
Lühiajalised kohustused kokku 7 527 19 947 11 072
    
Intressikandvad kohustused15 59218 41117 725
Võlad ja ettemaksed-0204
Edasilükkunud tulumaksukohustus1 6441 9961 599
Sihtfinantseerimine342695265
Pikaajalised kohustused kokku 17 578 21 102 19 792
KOHUSTUSED KOKKU 25 105 41 049 30 865
    
Aktsiakapital7 7377 7377 737
Ülekurss14 00714 00714 007
Oma aktsiad- 390-390-390
Kohustuslik reservkapital515151
Realiseerimata kursivahed394447839
Jaotamata kasum (kahjum)- 14 043-7 641-14 391
Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa7 75614 2117 853
Mittekontrolliv osalus224711199

OMAKAPITAL KOKKU 7 980 14 922 8 052

OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 33 086 55 971 38 917

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

Tuhandetes eurodes 3k 2022/2023 3k 2021/2022
Müügitulud4 61014 207
Müüdud kaupade kulu-4 097-13 433
Brutokasum 514 774
   
Tegevuskulud -1 114-2 309
Turundus- ja müügikulud-643-1 581
Üldhalduskulud-471-728
Muud äritulud/-kulud-4751
Bioloogiliste varade ümberhindlus-170820
Ärikasum (-kahjum) -817 -664
Finantstulud/-kulud1 69216
Maksustamiseelne kasum (-kahjum) 874-648
Tulumaks-6-92
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) 868 -740
   
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) jaotus:  
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa878-918
Väikeaktsionäridele kuuluv osa-8178
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) kokku 869 -740
   
Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:  
Valuutakursi vahed-445-112
Kokku koondkasum (-kahjum) 424 -852
   
Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjum) jaotus:  
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa433-842
Väikeaktsionäridele kuuluv osa- 8-10
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku 424 -852
   
Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)0,02-0,02
   
Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)0,02-0,02

Indrek Kasela

AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee www.prfoods.ee

ManusAttachments

PRF_vahearuanne_3k2022_2023 FINAL