2022. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

Tallinn, ESTONIA


Trigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 30.09.2022 seisuga omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 12,8 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on planeeritud luua äri-, tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele. Kuna ettevõtte peamine eesmärk on olemasolevate maade müük, siis on kinnisvarainvesteeringud kajastatud varudena.

2021. aasta esimeses kvartalis müüdi 3,43 hektariline kinnistu hinnaga 824 040 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

2021. aasta teises kvartalis müüdi 0,89 hektariline kinnistu hinnaga 205 000 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

2021. aasta kolmandas kvartalis müüdi 2,01 hektariline kinnistu hinnaga 604 080 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

2022. aasta esimeses kvartalis müüdi 0,53 hektariline kinnistu hinnaga 213 200 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

2022. aasta teises kvartalis müüdi 1,0 hektariline kinnistu hinnaga 401 280 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 30.09.2022 kajastab täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.

Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2022. aasta esimese 9 kuu puhaskasum 128 097 eurot ja puhaskasum aktsia kohta 0,02847 eurot.

Seisuga 30.09.2022 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku 1 957 912 eurot. Ühingu omakapital oli 1 773 623 eurot, mis moodustas 90,59% bilansimahust.

Lühendatud finantsseisundi aruanne

EUR30.09.202231.12.2021
Raha ja raha ekvivalendid456 095938 858
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded19 083166 825
Varud1 482 7341 452 989
Käibevara kokku1 957 9122 558 672
AKTIVA KOKKU1 957 9122 558 672
Võlad tarnijatele ja muud võlad184 288195 593
Lühiajalised kohustused kokku184 288195 593
Kohustused kokku184 288195 593
Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses449 906449 906
Ülekurss226 056226 056
Kohustuslik reservkapital287 542287 542
Jaotamata kasum810 119

1 399 575
Omakapital kokku                              1 773 623

2 363 079
PASSIVA KOKKU1 957 9122 558 672


Lühendatud koondkasumiaruanne

EUR2022 9 kuud2021 9 kuud
Müügitulu614 480809 080
Müüdud toodangu kulu-259 267-433 080
Brutokasum355 213376 000
Üldhalduskulud-59 424-65 814
Kasum kinnisvarainvesteeringu õiglase väärtuse muutusest088 040
Muud äritulud0100
Ärikasum295 789398 326
Neto finantstulu5786
KASUM ENNE TULUMAKSU295 846398 411
Tulumaksukulu-167 749-100 104
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM128 097298 307

Rando Tomingas

Juhatuse liige

Telefon: +372 667 9200

E-post: info@trigonproperty.com


ManusAttachments

2022 III kv vahearuanne EST