EfTEN United Property Fund 2022. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Tallinn, ESTONIA


EfTEN United Property Fund teenis 2022. aastal 1,68 miljonit eurot tulusid (2021 aastal: 0,8 miljonit eurot) ning 1,44 miljonit eurot puhaskasumit (2021 aastal: 0,78 miljonit eurot). Neljandas kvartalis ulatusid tulud 0,33 miljoni euroni ning kasum 0,28 miljoni euroni. Fondi varade puhasväärtus oli 2022. aasta lõpus 26,9 miljonit eurot, kasvades aastaga 10,5 miljoni euro võrra.

„Eelmine aasta toimusid kinnisvarasektoris suured muutused. Aastaid kestnud null-intresside poliitika lõpp tõi alates suvest kaasa laenukulude kasvu ning tehinguaktiivsuse sisulise peatumise Baltikumi ärikinnisvarasektoris. Ostjate ja müüjate hinnaootused lahknesid – müüjad polnud veel nõus lahti laskma aasta alguses kehtinud hinnatasemetest, samas kui ostupoolel sellist hinda maksta enam ei tahetud. Samas püsis vakantsuse tase üle turu madal ning enamike rentnike puhul polnud täheldada halvenevat maksekäitumist“, kirjeldas eelmisel aastal toimunut EfTEN Capitali jaeärisuuna juht Kristjan Tamla

Kõige suurem osa EfTEN United Property Fund investeeringutest (43%) on seisuga 31.12.2022 paigutatud EfTEN Capital AS poolt valitsetavatesse fondidesse ning kinnisvarainvesteeringuid teinud tütarettevõtetesse on fond investeeritud 24%. Ülejäänud osa on fondi pangakontol uute investeeringute ootuses.

EfTEN United Property Fund investeeringud on läbi fondide ja tütarettevõtete hajutatud 30 erineva kinnisvaraobjekti vahel. Sellega on EfTEN United Property Fund Baltikumi kõige hajutatuma portfelliga kinnisvarafond. 2022. aastal tegi fond esimese otseinvesteeringu rahavoogu tootvasse ärikinnisvarasse, asutades veebruaris Leedus asuva tütarettevõtte EfTEN Menulio 7 UAB, kes soetas Vilniuses Menulio 7 asuva büroohoone. Aasta jooksul lisandus suuremate investeeringutena fondi portfelli veel EfTEN Kinnisvarafond AS, kuhu fond investeeris kahel korral kokku 4 miljonit eurot.

„EfTEN United Property Fundil on 2022.a lõpu seisuga investeerimata omakapitali üle 8 miljoni euro. Kõik olemasolevad investeeringud toimivad ja hetkel pole näha, et need vajaksid tavapärasest suuremaid kapitalisüste. Kuna ärikinnisvara hinnad alles otsivad Baltikumis n.ö. uut tasakaalutaset, ei tee me tõenäoliselt 2023. aasta esimestel kuudel uusi suuremaid investeeringuid. Seetõttu võib eeldada, et fondi investeerimata kapitali maht püsib kõrgel veel mitu kuud. Enne olemasoleva vaba kapitali investeerimist, pole uut kapitali plaanis kaasata“,  kommenteeris fondi ettevaadet Kristjan Tamla.

EfTEN United Property Fund’i osakud on alates 31.05.2022 kaubeldavad Nasdaq Tallinna Väärtpaberituru fondide nimekirjas. Fond tegi investoritele esimese väljamakse (212 tuhat eurot, ca 0,9% fondi turukapitalisatsioonist) 2022. aasta juulis ning kuulutas detsembris välja teise väljamakse (584 tuhat eurot, ca 2,5% fondi turukapitalisatsioonist) mis teostati 2023. aasta jaanuaris.

Koondkasumiaruanne

 IV kvartal12 kuud
 2022202120222021
€ tuhandetes    
Tulud    
Intressitulu885130878
Dividenditulud002120
Neto kasum / kahjum õiglases väärtuses muutusega läbi koondkasumiaruande kajastatud varadelt2397071 148725
Tütarettevõtetelt-381628-199626
Alusfondidelt620791 34699
Tulud kokku3277581 668803
     
Kulud    
Tegevuskulud    
Valitsemistasud-28-10-96-13
Fondi administreerimise kulud-2-9-90-11
Muud tegevuskulud-13-2-44-3
Tegevuskulud kokku-43-21-229-27
     
Ärikasum2847371 439776
OSAKUOMANIKELE KUULUV FONDI PUHASVÄÄRTUSE KASV2847371 439776
     
Tava- ja lahustatud kasum / -kahjum osaku kohta (eurodes)0,110,680,661,04


Finantsseisundi aruanne

 31.12.202231.12.2021
€ tuhandetes  
VARAD  
Käibevarad  
Raha ja raha ekvivalendid8 7692 743
Muud nõuded ja viitlaekumised3853 216
Käibevarad kokku9 1545 959
   
Põhivarad  
Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande12 9427 924
Tütarettevõtted1 152628
Kinnisvarafondid11 7907 296
Antud laenud5 3762 500
Põhivarad kokku18 31810 424
VARAD KOKKU27 47216 383
   
KOHUSTUSED  
Lühiajalised kohustused5864
Kohustused kokku, v.a osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus5864
   
FONDI VARA PUHASVÄÄRTUS  
Osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus26 88616 379
Kohustused ja osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus kokku27 47216 383


EfTEN United Property Fund 2022. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused on leitavad fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/aruanded-ja-dokumendid/

Fondivalitseja EfTEN Capital AS viib EfTEN United Property Fundi tulemuste ja ettevaate tutvustamiseks 15.02.2023, algusega kell 13:00 (EET) läbi internetipõhise inglise keelse ettekande (webinari). Huvilistel on võimalik küsimusi esitada nii veebiseminari ajal kui ka saates need ette hiljemalt 14. veebruaril kella 17.00-ks (EET) e-kirja teel: united@eften.ee. Veebiseminaril osalemiseks palume registreeruda aadressil: https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_4OT7KU-9T7SqQqmOtLHSfw. Osalejatele saadetakse üks tund enne veebiseminari algust meeldetuletuseks e-kiri. Veebiseminar salvestatakse ja avalikustatakse fondi kodulehel https://eftenunitedpropertyfund.ee kui YouTube kanalis.


Kristjan Tamla
Jaeärisuuna juht
Tel: 655 9515
E-post: kristjan.tamla@eften.ee

ManusAttachments

EUPF_12 kuud_4Q_2022_EST