AB Traction: Bokslutskommuniké 2022

Stockholm, SWEDEN


Perioden oktober – december

 • Resultatet efter skatt uppgick till 216 (486) Mkr, vilket fördelar sig på:
  • Aktiva noterade innehav 82 (286) Mkr
  • Onoterade innehav -3 (127) Mkr
  • Finansiella placeringar 143 (76) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 14,58 (32,85) kr
 • Substansvärdet per aktie ökade med 6 (13) procent
 • Avkastningen på aktiva noterade innehav uppgick till cirka 6 (19) procent
 • Avkastningen på övriga noterade aktier uppgick till cirka 17 (9) procent

Perioden januari – december

 • Resultatet efter skatt uppgick till -378 (1 344) Mkr, vilket fördelar sig på:
  • Aktiva noterade innehav -357 (820) Mkr
  • Onoterade innehav -27 (208) Mkr
  • Finansiella placeringar 21 (323) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -25,54 (90,85) kr
 • Substansvärdet per aktie uppgick till 256 (286) kr/aktie
 • Substansvärdet per aktie minskade med 9 (+47) procent justerat för lämnad utdelning
 • Avkastningen på aktiva noterade innehav uppgick till cirka -21 (+76) procent
 • Avkastningen på övriga noterade aktier uppgick till cirka 1 (+47) procent
 • Stockholmsbörsen inklusive utdelningar (SBX) minskade 20 (+37) procent

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Värdeförändring inklusive erhållen utdelning på noterade aktieinnehav efter kvartalets slut uppgår till 162 Mkr per den 9 februari 2023, varav aktiva innehav 112 Mkr och övriga noterade aktier 49 Mkr.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 8,80 (4,85) kr/aktie

För ytterligare information kontakta: 

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Traction är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 10 februari 2023, kl. 13.00 CET.

BilagaAttachments

Delårsrapport januari-december 2022