Admirals Group AS auditeeritud aastaaruanne 2022

Tallinn, ESTONIA


2022. aasta oli Admirals Group AS-i jaoks ajaloo edukaim 

2022. aasta oli Admiralsi 22 tegevusaasta edukaim. Ettevõte saavutas nii kauplemistegevuse netotulu, puhaskasumi kui aktiivsete klientide rekordi, omandas litsentsid Lõuna-Aafrikas ja Kanadas ning jätkas tugevalt 2030 visiooni strateegilist ellu viimist, et võimaldada finantsvabadust 10 miljonile inimesele. 

  • Admirals Group AS kauplemistegevuse netotulu 69,0 miljonit eurot (2021: 35,7 miljonit eurot) 
  • Admirals Group AS puhaskasum 24,3 miljonit eurot (2021: 0,1 miljonit eurot) 

“Globaalse FinTechi kogukonnana on Admirals alati seisnud väärtuste eest, mis ühendavad inimesi ja kultuure kõikjal maailmas. Finantsvabadus on inimkonna üks järgmistest suurtest eesmärkidest ning usume, et see peaks olema kättesaadav kõigile ja kõikjal. Meie eesmärk on olla inimese usaldusväärne finantspartner sellel teekonnal,” ütles Admirals Group AS-i tegevjuht Sergei Bogatenkov.  

„Admiralsi visioon on olla ülemaailmne teerajaja rahalise kaasatuse vallas, et võimaldada inimestele mugavat ligipääsu taskukohastele ja turvalistele finantstoodetele ning -teenustele nende vajadustele vastava keskkonna kaudu. Selline lähenemine ei kõnele ainult tulevikust, vaid kirjeldab juba olemasoleva strateegia elluviimist globaalse finantskeskusena. Oleme kiired, paindlikud ja julged, millest kõnelevad meie rekordtulemused möödunud aastal,” lisas Bogatenkov.  

Admirals Grupi tegevjuhi sõnul laiendas ettevõte oma ülemaailmset kohalolekut Lõuna-Aafrikasse ja Kanadasse ning tänaseks usaldavad ettevõtet kliendid kõigil mandritel. “Oleme loonud tugeva kultuurideülese meeskonna, mis tegutseb 18 erinevas paigas üle maailma. Oleme globaalne, ent kohaliku fookusega ettevõte. Tegutseme selle nimel, et Admirals pakuks praegustele ja tulevastele klientidele parimat kombinatsiooni toodetest ja kliendikogemusest kõigis maailma geograafilistes piirkondades ning kanalites,” tutvustas Bogatenkov.  

Üks ettevõtte edu alustest on Admiralsi mobiilirakendus, mis on ainulaadne, turvaline ja kliendisõbralik tööriist laias finantsmaailmas navigeerimiseks 10 erinevas keeles. “Uus käivitatud investeerimis- ja kauplemisplatvorm laob vundamenti tulevikuks. Meie äri toimub pandeemiaeelse ajaga sarnases täismahus. Oleme tugevalt keskendunud IT ja infrastruktuuri arendamisele, tagades, et pidevad investeeringud teadus- ja arendustegevusse võimaldaksid edasist kasvu. Hoiame sammu AI võimaluste lõputu integreerimisega ja masinõppe arenguga, mis võimaldavad uut arengut tehnoloogilises jõudluses. Meie süsteemid toimivad tõrgeteta, turvaliselt ja järgides kõrgeimaid võimalikke standardeid,” ütles Admirals Group AS tegevjuht Sergei Bogatenkov. 

“Peame mõtlema keskkonnale, tegudele ja mõjule, mida globaalse ettevõttena loome. Oleme alati rõhutanud, kui oluline on jagada oma edu organisatsioonide ja algatustega, kes vajavad toetust. Pidevalt muutuvas maailmas oleme jätkuvalt pühendunud globaalse FinTechi kogukonna edendamisele,“ märkis tegevjuht.  

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne  
 (tuhandetes eurodes)12/31/202212/31/2021
Varad  
Raha127
Nõuded krediidiasutustele55 47725 373
Nõuded investeerimisühingutele16 52820 294
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande7 0119 501
Laenud ja nõuded4 6433 348
Varud48106
Muud varad3 1622 373
Materiaalne põhivara2 2962 228
Kasutusõigusega vara3 1603 817
Immateriaalne põhivara5 8414 835
Varad kokku98 17871 882
   
Kohustused  
Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande294637
Võlad ja ettemaksed6 9823 291
Edasilükkunud tulumaksukohustus031
Allutatud võlakirjad4 5704 559
Rendikohustised3 4354 056
Kohustused kokku15 28112 574
   
Omakapital  
Aktsiakapital250250
Omaaktsiad-315-105
Kohustuslik reservkapital2525
Realiseerimata kursivahed-66923
Jaotamata kasum83 60059 099
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku82 89159 292
Mittekontrolliv osalus616
Omakapital kokku82 89759 308
Kohustused ja omakapital kokku98 17871 882
   
   
Konsolideeritud koondkasumiaruanne  
 (tuhandetes eurodes)20222021
   
Netotulem klientidega ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
70 65437 063
Komisjoni- ja vahendustasu tulu2 0172 138
Komisjoni- ja vahendustasu kulu-3 472-2 954
Muud kauplemistegevusega seotud tulud839196
Muud kauplemistegevusega seotud kulud-1 062-732
Kauplemistegevuse netotulu68 97635 711
Muud samalaadsed intressitulud86185
Intressitulu kasutades efektiivse intressimäära meetodit201128
Intressikulu-444-426
Muud tulud2 3583 428
Muud kulud-778-164
Netokahjum valuutakursi muutustest-846-301
Kahjumid finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande-490-357
Tööjõukulud-12 969-11 499
Tegevuskulud-28 846-24 252
Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum-2 005-1 062
Kasutusõigusega vara kulum-863-973
Kasum enne tulumaksu24 380418
Tulumaks-99-269
Aruandeperioodi kasum24 281149
Muu koondkasum:  
Kirjed, mida võib edaspidi klassifitseerida kasumiaruandesse:  
Realiseerimata kursivahed-692734
Aruandeperioodi muu koondkasum (-kahjum)-692734
Aruandeperioodi koondkasum23 589883
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv puhaskasum24 291146
Mittekontrollivale osalusele kuuluv puhaskasum-103
Aruandeperioodi puhaskasum24 281149
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv koondkasum23 599880
Mittekontrollivale osalusele kuuluv koondkasum-103
Aruandeperioodi koondkasum23 589883
Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta9.870.06

Admirals Group AS-i aruanded on kättesaadavad aadressil: https://admiralmarketsgroup.com/et/reports-group/   

Admiralsist: 


Admirals on üks maailma juhtivaid FinTech ettevõtteid, mille peakontor asub Eestis. Admirals on finantskeskus, mis muudab isikliku rahanduse läbipaistvaks, mugavaks ning kättesaadavaks kõigile ja kõikjal, pakkudes võimalust siseneda nii algajal kui kogenud eksperdil globaalsetele finantsturgudele. Täna on Admirals üks Eesti kõige rahvusvahelisemaid ettevõtteid, asudes füüsiliste esindustega 18 riigis üle maailma. Admirals on pühendunud tugeva globaalse meeskonna loomisele maailma uutes piirkondades. Admiralsi pikaajaline missioon on võimaldada aastaks 2030 finantsvabadust 10 miljonile inimesele. 

Lisainfo: 

Kaia Gil 
Admirals Group AS-i kommunikatsioonijuht 
kaia.gil@admiralmarkets.com 
+372 53 413 764   

 


 

 

ManusedAttachments

AMG (EST) 2022 AMG ESEF (EST) 2022