BALTIC HORIZON FONDI 2022. AASTA KONSOLIDEERITUD NING AUDITEERITUD MAJANDUSTULEMUSED

Tallinn, ESTONIA


Northern Horizon Capital AS-i juhatus on kinnitanud Baltic Horizon Fondi (fond) 2022. aasta auditeeritud majandustulemused. Finantstulemused jäid samaks, võrreldes esialgse avalikustamisega 15. veebruaril 2023.

Tulem ja puhas renditulu
Kontserni 2022. aasta puhaskasum oli 3,9 miljonit eurot (2021: 1,4 miljonit eurot). Tulemile avaldas suurt mõju Galerija Centrsi majandustulemuste taastumine, mis saavutati tänu sellele, et rentnikele tehti 2022. aastal vähem pandeemiast tingitud rendisoodustusi ja rendi indekseerimine kasvas. 2021. aasta tulemit mõjutas märkimisväärselt ühekordne kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum summas 7,1 miljonit eurot. 2022. aastal oli ümberhindluse tulemuseks kahjum summas 2,9 miljonit eurot (-1,8% portfelli väärtusest). Puhta renditulu kasvu positiivset mõju vähendasid osaliselt kinnisvarainvesteeringutega seotud kulud, mida pole võimalik rentnikele edastada. 2022. aasta kasum osaku kohta oli 0,03 eurot (2021: 0,07 eurot).

2022. aastal teenis kontsern 17,4 miljonit eurot puhast renditulu (2021: 17,0 miljonit eurot). 2021. aasta tulemustes kajastus 2021. aasta IV kvartalis müüdud G4S-i peahoone puhas renditulu summas 1,0 miljonit eurot. 2022. aasta tulemusi G4S enam ei mõjutanud. 2022. aasta tulemust mõjutas Meraki hoone negatiivne puhas renditulu (0,1 miljonit eurot). Fond lõpetas Meraki hoone esimese torni arenduse 2022. aasta septembris. Üüritulu on laekunud alates 2022. aasta oktoobrist. Esialgsed üürikulud kajastati 2022. aasta septembris. Üüriindeksid ja tulude taastumine parandasid sama puhast üüritulu portfelli segu.

2022. aasta puhas renditulu jagunes segmentide vahel järgmiselt: büroo 56,2% (2021: 63,0%), kaubandus 38,8% (2021: 32,4%) ja vaba aeg 5,0% (2021: 4,6%).

Fondi 2022. aasta puhas renditulu jagunes riikide vahel järgmiselt: Läti 39,5% (2021: 38,1%), Leedu 38,6% (2021: 31,6%) ja Eesti 21,9% (2021: 25,9%).

Varade brutoväärtus (GAV)
Fondi varade brutoväärtus kahanes aruandeperioodil 0,7%, langedes 2022. aasta lõpuks 344,0 miljoni euroni (31. detsember 2021: 346,3 miljonit eurot). Languse peamine põhjus oli kinnisvarainvesteeringute ümberhindamise kahjum summas 2,9 miljonit eurot. Kontsern tegi 2022. aasta jooksul kapitaliinvesteeringuid (5,7 miljonit eurot) Meraki büroohoone arendusprojekti. Lisaks investeeris Fond 4,6 miljonit eurot Europa rekonstrueerimisprojekti ja 1,3 miljonit eurot teistesse (ümber)arendusprojektidesse.

Varade puhasväärtus (NAV)
Fondi varade puhasväärtus pisut suurenes ja oli 2022. aasta lõpu seisuga 133,7 miljonit eurot (31. detsember 2021: 132,6 miljonit eurot). Fondi varade puhasväärtus suurenes eelmise aasta lõpuga võrreldes 0,8%. Perioodi positiivseid tegevustulemusi ja positiivset rahavoo riskimaandamise reservi muutust summas 2,5 miljonit eurot tasakaalustas osaliselt osakuomanikele tehtud väljamakse summas 5,4 miljonit eurot. Seisuga 31. detsember 2022 oli osaku IFRS puhasväärtus 1,1172 eurot (31. detsember 2021: 1,1082 eurot) ning EPRA puhas materiaalne põhivara ja EPRA puhas taastamisväärtus olid 1,1865 eurot (31. detsember 2021: 1,1884 eurot) osaku kohta. EPRA puhas võõrandamisväärtus oli 1,1143 eurot (31. detsember 2021: 1,1086 eurot) osaku kohta.

Kinnisvarainvesteeringud
Seisuga 31. detsember 2022 kuulub Baltic Horizoni portfelli 15 Balti riikide pealinnades asuvat rahavooga kinnisvarainvesteeringut. Fondi portfelli õiglane väärtus oli 333,1 miljonit eurot (31. detsember 2021: 327,4 miljonit eurot) ja renditavat netopinda oli kokku 151 870 m2. Fondi portfelli kuuluvat pinda on suurendanud Meraki büroohoone esimene torn, mis võeti kasutusele 2022. aasta septembris.

Intressikandvad laenud ja võlakirjad
Intressikandvad laenud ja võlakirjad (ei sisalda rendikohustisi) moodustasid 194,6 miljonit eurot, jäädes 2021. aasta lõpuga sarnasele tasemele (31. detsember 2021: 198,6 miljonit eurot). Pangalaenude jääk vähenes veidi Europa ostukeskuse laenu osalise tagasimaksmise, Meraki võlakirja lunastamise ja graafikujärgse laenuamortisatsiooni tõttu. Aastane laenuamortisatsioon moodustab 0,7% kogu tasumata laenujäägist.

2022. aasta IV kvartalis õnnestus Grupil pikendada Lincona ja Duetto pangalaene, jõudes kokkuleppele samade pankadega. Panga krediidikomitee kiitis heaks Lincona laenu (laenusumma 7,2 miljonit eurot) pikendamise kuni 2027. aasta detsembrini. Duetto laenu suurendati summas 4,0 miljonit eurot. 2022. aasta IV kvartali lõpus sai Fond siduvad pakkumised CC Plaza ja Postimaja, Duetto ja Sky ostukeskuse pangalaenude pikendamiseks. Seepärast liigitati need ümber pikaajalisteks laenudeks. Fond on käivitanud ka protsessi 2023. aasta mais aeguvate 5-aastaste tagamata võlakirjade refinantseerimiseks. Fond kaalub erinevaid rahastusvõimalusi, et tingimused oleksid Baltic Horizoni investorite jaoks kõige soodsamad. Osa võlakirjadest on kavas lunastada varade müügist laekuvate tulude ning kontserni tütarettevõtete poolt võetavate täiendavate pangalaenude abil. Ülejäänud võlakirjade lunastamiseks kaalutakse uut võlakirjaemissiooni ja laenu erainvestoritelt.

Seisuga 31. detsember 2022 oli 80,3% laenukohustistest intressimäärariskide suhtes maandatud ning 19,7% laenukohustistest olid ujuvad intressimäärad. Fond soetab osade laenukohustiste intressimäärariskide maandamiseks intressimäära vahetuslepinguid või piirab tõusvate intressimäärade mõju intressi ülemmäära (CAP) instrumentidega.

Peamised kasumi näitajad

Tuhandetes eurodes20222021Muutus (%)
Puhas renditulu17 430 17 004 2,5%
Halduskulud -3 133 -2 869-9,2%
Muu äritulu 278  444 -37,4%
Kahjum kinnisvarainvesteeringu müügist - 423 - 71-495,8%
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum -2 914 -7 16159,3%
Ärikasum11 238 7 347 53,0%
Finantstulud ja -kulud (neto) -6 311 -5 705-10,6%
Maksueelne kasum4 927 1 642 200,1%
Tulumaks - 983 - 229-329,3%
Perioodi puhaskasum3 944 1 413 179,1%
    
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv119,635,429 119,635,429 -
Kahjum/kasum osaku kohta (eurodes)0.03 0.01 200.0%

Peamised finantsseisundi näitajad

Tuhandetes eurodes31.12.202231.12.2021Muutus (%)
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud333 123315 9595,4%
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud-11 400-100.0%
Varade brutoväärtus (GAV)343 963 346 338 -0,7%
    
Intressikandvad laenud ja võlakirjad194 569198 571-2,0%
Kohustised kokku210 308 213 754 -1,6%
    
IFRS varade puhasväärtus (IFRS NAV)133 655 132 584 0,8%
EPRA puhas taastamisväärtus (EPRA NRV)141 943 142 176 -0,2%
    
Ringluses olevate osakute arv119 635 429119 635 429-
Osaku puhasväärtus – IFRS NAV osaku kohta (eurodes)11,17211,0820,8%
EPRA puhas taastamisväärtus (NRV) osaku kohta (eurodes)11,86511,884-0,2%
    
Laenu ja väärtuse suhe (%)58,4%60,7%-
Keskmine sisemine intressimäär (%)3,0%2,7%-

Fondi kinnisvaraportfelli keskmine tegelik täitumus oli 2022. aastal 92,1% (2021: 93,4%). Seisuga 31. detsember 2022 oli täitumus 90,5% (31. detsember 2021: 92,1%). Portfelli üldist täitumust mõjutas Meraki esimese torni valmimine. Esimesed rentnikud kolisid sisse 2022. aasta septembris. Detsembris suurenes portfelli täitumus ilma Meraki mõjuta 93,3%-ni. Täitumuse kasvu toetasid uued rendilepingud Europa SC, North Stari ja Vainodes I ärikeskustes. 2022. aasta IV kvartalis renditi Vainodes I ja North Stari hoonetes olemasolevatele rentnikele lisapinda vastavalt peaaegu 500 m2 ja 200 m2.

KinnisvarainvesteeringSegmentÕiglane väärtus1 (tuhandetes eurodes)Renditav netopind (m2)Otsene tootlus2Esmane puhas-tootlus3Täitumuse määr
Vilnius, Leedu      
Duetto IBüroo18 845 8 587 7,9%6,6%97,6%
Duetto IIBüroo20 253 8 674 7,6%7,0%100,0%
Europa SCKaubandus35 658 16 901 2,4%2,6%85,5%
Domus Pro Retail ParkKaubandus17 047 11 226 8,1%7,8%98,5%
Domus Pro OfficeBüroo8 040 4 831 8,5%6,9%91,4%
North StarBüroo21 788 10 579 6,5%6,5%100,0%
Meraki4Büroo17 330 8 113 -1,6%-1,8%30,9%
Vilniuses kokku 138 961 68 911 5,4%5,3%87,2%
Riia, Läti      
Upmalas Biroji BCBüroo20 961 10 459 7,3%8.0%98,8%
Vainodes IBüroo18 010 8 128 6,4%7,6%100,0%
LNK CentreKaubandus17 000 7 452 6,6%6,6%100,0%
Sky SCKaubandus5 761 3 241 8,3%7,8%98,5%
Galerija CentrsBüroo67 130 19 137 2,9%3,3%80,6%
Riias kokku 128 862 48 417 4,8%5,4%92.0%
Tallinn, Eesti      
Postimaja & CC Plaza complexKaubandus26 715 9 232 3,3%4,3%95,6%
Postimaja & CC Plaza complexVaba aeg14 385 9 094 7,2%6,0%100,0%
LinconaBüroo15 200 10 775 6,9%6,5%91,5%
Pirita SCKaubandus9 000 5 441 5,3%7,1%92,6%
Tallinnas kokku 65 300 34 542 5,0%5,6%95,0%
Portfell kokku 333 123 151 870 5,1%5,4%90,5%
  1. Põhineb viimasel, seisuga 31. detsember 2022 teostatud hindamisel, hilisematel kapitalikuludel ja kajastatud kasutusõiguse varadel.
  2. Otsese tootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumuse ja hilisemate kapitalikulude summaga.
  3. Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.
  4. Fondil valmis 2022. aasta septembris Meraki esimese torni arendus. Renditulu teenitakse alates 2022. aasta oktoobrist.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Tuhandetes eurodes20222021
Renditulu20 482 19 495
Teenustasutulu5 974 4 901
Renditegevuse kulud-9 026-7 392
Puhas renditulu17 430 17 004
   
Halduskulud-3 133-2 869
Muu äritulu278444
Kahjum kinnisvarainvesteeringu müügist-423-71
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum-2 914-7 161
Ärikasum11 238 7 347
   
Finantstulud11
Finantskulud-6 312-5 706
Finantstulud ja -kulud kokku-6 311-5 705
   
Maksueelne kasum4 927 1 642
Tulumaks-983-229
Perioodi kasum3 944 1 413
   
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum  
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum2 746 898
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumiga seotud tulumaks-236-66
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum kokku2 510832
   
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku6 4542 245
   
Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes)0,03 0,01

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes31.12.202231.12.2021
Põhivarad   
Kinnisvarainvesteeringud333 123 315 959
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud- 11 400
Immateriaalsed põhivarad6 9
Materiaalsed põhivarad1 2
Tuletisinstrumendid2 228 -
Muud põhivarad- 23
Põhivarad kokku335 358 327 393
   
Käibevarad  
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded2 693 2 708
Ettemaksed273 137
Tuletisinstrumendid292 -
Raha ja raha ekvivalendid5 347 16 100
Käibevarad kokku8 60518 945
Varad kokku343 963 346 338
   
Omakapital  
Sissemakstud kapital145 200 145 200
Rahavoogude riskimaandamise reserv1 681 -829
Jaotamata kahjum-13 226-11 787
Omakapital kokku133 655 132 584
   
Pikaajalised kohustised  
Intressikandvad võlakohustised124 017157 471
Edasilükkunud tulumaksukohustised7 490 6 297
Tuletisinstrumendid- 756
Muud pikaajalised kohustised1 240 1 103
Pikaajalised kohustised kokku132 747 165 627
   
Lühiajalised kohustised  
Intressikandvad võlakohustised71 094 41 676
Võlad tarnijatele ja muud võlad5 644 5 223
Tulumaksukohustis10 5
Tuletisinstrumendid- 109
Muud lühiajalised kohustised813 1 114
Lühiajalised kohustised kokku77 561 48 127
Kohustised kokku210 308 213 754
Omakapital ja kohustised kokku343 963 346 338

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Nii fondi kui ka fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukuritarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 01.04.2023 kell 00:05 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.

ManusedAttachments

Baltic_Horizon_Fund_2022-12-31-ET Baltic_Horizon_Fund_2022-12-31-ET_ESEF_Audited (2)