AS PRFoods 3 kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Tallinn, ESTONIA


AS-i PRFoods 2022/2023 majandusaasta 3. kvartali ja 9. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne


NB: lisatud eestikeelne vahearuanne

PRFoods jätkab praegu tegutsemist Eesti-Briti kontsernina, millel on kaks tootmisüksust vastavalt Eestis ja Suurbritannias. Kalakasvatus toimub ainult Eestis, plaanis on võimsuse edasine suurendamine.

Kolmanda kvartali ja 9 kuu tulemused näitavad, et tegevuse vähendamine oli riskantne, kuid osutus õigeks, kuna meie kasumlikkus on oluliselt paranenud. EBITDA äritegevusest paranes aastatagusest -1,1 miljonilt 0,04 miljonile. Tegevustulemused olid nullilähedased, kui eelmisel aastal oli see veel -1,4 miljonit. Lõpetasime kvartali väikese kasumiga võrreldes eelmise aasta -4,5 miljonilise kahjumiga (tulenevalt üksuste müügist).

9 kuu lõikes paranes meie EBITDA äritegevusest -2,3 miljonilt 200 000 euroni, samas kui meie käive vähenes 57%. Brutokasum paranes absoluutarvudes 23%, mis on väga märkimisväärne tulemus. Lõpetasime 9 kuud 800 000 euro suuruse kasumiga võrreldes eelmise aasta -6,6 miljoniga (sh üksuste müügi ühekordne mõju)

Kuigi meie toodete nõudlus on suur, mõjutab üldine hinnatõus ostusagedust negatiivselt. Kõrge inflatsioon ja kõrged toiduainete hinnad püsivad, mistõttu on tarbimise kasv ebatõenäoline. Samuti seab kontserni suur finantsvõimendus ettevõttele äärmuslikke rahavoogude juhtimise väljakutseid.

Usume, et uute kasvatuslitsentsidega suudame taastada PRFoodsi piirkondliku liidri kalakasvatuses ja -töötlemises. 2024. aastal näeme märkimisväärset müügikasvu Soome ja mujale regiooni.

Väljakutseid jätkub, nagu kogu toiduainete töötlemise sektoris, kuid mul on väga hea meel isikliku pühendumise ja professionaalsuse üle meie tegutsevates ettevõtetes, John Ross Jr. ja Saare Kala. Nende tiimide pingutused on andnud ettevõttele uue hingamise.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE 

mln EUR
v.a kui on näidatud teisiti
3kv 2022/20232021/20223kv 2021/20222020/2021
Müügitulu3,742,17,458,7
Brutokasum1,13,1-0,35
EBITDA äritegevusest0,0-1,7-1,1-1,2
EBITDA0,2-2,1-0,9-1,3
EBIT-0,1-4,2-1,4-3,9
EBT0,1-8,2-4,5-5
Puhaskasum (-kahjum)0,1-8,2-4,5-5,2
Brutomarginaal28,7%7,4%-4,3%8,50%
Äritegevuse EBITDA marginaal10%-4,1%-15,5%-2,1%
EBITDA marginaal5,7%-5,1%-12,2%-2,1%
EBIT marginaal-1,9%-9,9%-19,2%-6,6%
EBT marginaal2,7%-19,5%-63,7%-8,5%
Puhaskasumi marginaal2,8%-19,4%-61,1%-8,8%
Tegevuskulude suhtarv-37,1%-17,1%-15,6%16,1%

BILANSS

mln EUR
v.a kui on näidatud teisiti
31.03.202330.06.202231.03.202230.06.2021
Netovõlgnevus16,5824,723,920,9
Omakapital7,88,110,115,8
Käibekapital0,8-3,2-2,9-2,9
Varad29,838,94055,3
Likviidsuskordaja1,0x0,7x1,0x0,9x
Omakapitali suhtarv26,0%20,7%25,3%28,6%
Finantsvõimendus68,1%75,4%70,256,9%
Võlakordaja0,8x0,8x0,8x0,7x
Netovõlg / äritegevuse EBITDA21,4x-14,5x21,4x-16,9x
Omakapitali tootlus1,3%-68,5%-34,8%-28,7%
Varade tootlus0,3%-17,3%-9,4%-9,1%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '00031.03.202331.03.202230.06.2022
VARAD   
Raha ja ekvivalendid457119110
Nõuded ja ettemaksed3 0933 6692 567
Varud1 7852 6612 196
Bioloogilised varad-2 3133 003
Käibevara kokku5 3368 7627 876
    
Edasilükkunud tulumaksuvara-9793
Pikaajalised finantsinvesteeringud304230229
Materiaalne põhivara6 7669 0178 882
Immateriaalne vara17 40121 94221 837
Põhivara kokku24 47131 28631 041
VARAD KOKKU29 806 40 048 38 917
    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   
Intressikandvad kohustused1 4507 4847 094
Võlad ja ettemaksed3 0554 0043 978
Sihtfinantseerimine-152-
Lühiajalised kohustused kokku4 50511 64011 073
    
Intressikandvad kohustused15 58516 52317 725
Võlad ja ettemaksed--204
Edasilükkunud tulumaksukohustus1 6451 5361 599
Sihtfinantseerimine321226265
Pikaajalised kohustused kokku17 55118 28519 792
KOHUSTUSED KOKKU22 056 29 925 30 865
    
Aktsiakapital7 7377 7377 737
Ülekurss14 00714 00714 007
Oma aktsiad- 390- 390- 390
Kohustuslik reservkapital515151
Realiseerimata kursivahed261815839
Jaotamata kasum (kahjum)- 14 162- 11 819- 14 391
Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa7 50410 4017 853
Mittekontrolliv osalus246- 278199
OMAKAPITAL KOKKU7 750 10 123 8 052
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU29 806 40 048 38 917

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR '0003kv 2022/20233kv 2021/20229k 2022/20239k 2021/2022
Müügitulud3 6757 37915 58536 878
Müüdud kaupade kulu-2 619-7 698-12 404-34 270
Brutokasum1 056-3193 1812 608
     
Tegevuskulud-1 362-1 149-3 855-5 853
Müügi- ja turustuskulud-621-964- 1 935-4 213
Üldhalduskulud-741-185-1 920-1 640
Muud äritulud/-kulud66-198-2-136
Bioloogiliste varade ümberhindlus1702460314
Ärikasum (-kahjum)-71-1 420-677-3 067
Finantstulud/-kulud171-3 2831 619-3 651
Maksustamiseelne kasum (kahjum)101-4 703942-6 718
Tulumaks2192-10683
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)103-4 511836-6 635
     
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus:    
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa153-4 481821-6 641
Mittekontrolliv osalus-51-30156
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku102-4 511836-6 635
     
Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:    
Valuutakursi vahed-133-140-578132
Kokku koondkasum (-kahjum)-31-4 651258-6 503
     
Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus:    
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa20-4 621243-6 509
Väikeaktsionäridele kuuluv osa-51-30156
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku-31-4 651258-6 503
     
Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)0.00-0.120.02-0.17
     
Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)0.00-0.100.02-0.15
     

Indrek Kasela

AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372 452 1470

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee                                                                

ManusAttachments

PRF_vahearuanne_9k2022_2023.docx