Olulise osaluse muutus; juhtimiskohustusi täitvate isikutega lähedalt seotud isikute tehingud

Tallinn, ESTONIA


Vastavalt väärtpaberituru seaduse §-le 186 teavitab AS Baltika, et kooskõlas väärtpaberituru seaduse § 185 lg-ga 1 on 05.06.2023 AS Baltikat teavitatud järgmisest olulise osaluse muutusest.

31.05.2023 võõrandas KJK Fund Sicav-SIF (likvideerimisel) kogu talle kuuluva osaluse AS-s Baltika (s.o 48 526 500 aktsiat) oma tütarettevõtjale KJK BLTK Holding OÜ (registrikood 16008469), mille tulemusena omandas KJK BLTK Holding OÜ ligikaudu 89,7% s.o üle 2/3 kõigist AS Baltika aktsiatega esindatud häältest.

Kuivõrd KJK BLTK Holding OÜ näol on tegemist KJK Fund Sicav-SIF (likvideerimisel) 100% tütarettevõtjaga, on ülalviidatud tehingu puhul tegemist grupisisese tehinguga.

Eelviidatud tehing kujutab endast ühtlasi AS Baltika suhtes juhtimiskohustusi täitvate isikutega lähedalt seotud isikute poolt tehtud tehingut. Sellest tulenevalt on AS Baltikat 05.06.2023 ülalviidatud tehingust vastavalt Euroopa Liidu ja Nõukogu määruse (EL) nr 596/2014 artikli 19 lg-le 1 teavitanud KJK BLTK Holding OÜ ja KJK Fund Sicav-SIF (likvideerimisel; mida valitseb KJK Management S.A.). Loetletud isikud on vastavalt AS Baltika nõukogu liikme Kristjan Kotkase ning Lauri Kustaa Äimä ja Jaakko Sakari Mikael Salmeliniga lähedalt seotud isikud.

Brigitta Kippak
Juhatuse esimees, tegevjuht
brigitta.kippak@baltikagroup.com