AB Traction: Delårsrapport januari-juni 2023

Stockholm, SWEDEN


Perioden april-juni

 • Resultatet efter skatt uppgick till -26 (-369) Mkr, vilket fördelar sig på:
 • Aktiva noterade innehav -73 (-249) Mkr
 • Onoterade innehav -4 (-26) Mkr
 • Finansiella placeringar 52 (-92) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -1,78 (-24,94) kr
 • Substansvärdet per aktie minskade med 1 (9) procent justerat för lämnad utdelning
 • Avkastningen på aktiva noterade innehav uppgick till cirka -5 procent
 • Avkastningen på övriga noterade aktier uppgick till cirka 5 procent
 • Stockholmsbörsen inklusive utdelningar (SBX) ökade med cirka 3 procent

Perioden januari-juni

 • Resultatet efter skatt uppgick till 185 (-388) Mkr, vilket fördelar sig på:
 • Aktiva noterade innehav 110 (-223) Mkr
 • Onoterade innehav -9 (-25) Mkr
 • Finansiella placeringar 89 (-135) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 12,49 (-26,25) kr
 • Substansvärdet per aktie uppgick till 260 (256) kr/aktie
 • Substansvärdet per aktie ökade med 5 (-9) procent justerat för lämnad utdelning
 • Avkastningen på aktiva noterade innehav uppgick till cirka 8 procent
 • Avkastningen på övriga noterade aktier uppgick till cirka 8 procent
 • Stockholmsbörsen inklusive utdelningar (SBX) ökade med cirka 12 procent

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Värdeförändring inklusive erhållen utdelning på noterade aktieinnehav efter kvartalets slut uppgår till -95 Mkr per den 13 juli 2023, varav aktiva innehav -108 Mkr och övriga noterade aktier +13 Mkr.

För ytterligare information kontakta: 

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Traction är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 14 juli 2023, kl. 13.00 CET.


BilagaAttachments

Delårsrapport januari-juni 2023