AB Traction: Delårsrapport januari-september 2023

Stockholm, SWEDEN


Perioden juli-september

 • Resultatet efter skatt uppgick till -210 (-205) Mkr, vilket fördelar sig på:
 • Aktiva noterade innehav -194 (-216) Mkr
 • Onoterade innehav -24 (1) Mkr
 • Finansiella placeringar 10 (12) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -14,20 (-13,88) kr
 • Substansvärdet per aktie minskade med 5 (-5) procent
 • Avkastningen på aktiva noterade innehav uppgick till cirka -14 procent
 • Avkastningen på övriga noterade aktier uppgick till cirka -1 procent
 • Stockholmsbörsen inklusive utdelningar (SBX) minskade med cirka 6 procent

Perioden januari-september

 • Resultatet efter skatt uppgick till -25 (-593) Mkr, vilket fördelar sig på:
 • Aktiva noterade innehav -85 (-439) Mkr
 • Onoterade innehav -33 (-24) Mkr
 • Finansiella placeringar 99 (-122) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -1,71 (-40,12) kr
 • Substansvärdet per aktie uppgick till 245 (256) kr/aktie
 • Substansvärdet per aktie minskade med 1 (-14) procent justerat för lämnad utdelning
 • Avkastningen på aktiva noterade innehav uppgick till cirka -8 procent
 • Avkastningen på övriga noterade aktier uppgick till cirka +6 procent
 • Stockholmsbörsen inklusive utdelningar (SBX) ökade med cirka 5 procent

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Värdeförändring inklusive erhållen utdelning på noterade aktieinnehav efter kvartalets slut uppgår till -23 Mkr per den 20 oktober 2023, varav aktiva innehav -2 Mkr och övriga noterade aktier -21 Mkr.

För ytterligare information kontakta: 

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Traction är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2023, kl. 13.00 CET.

BilagaAttachments

Delårsrapport januari-september 2023