2023. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused


Trigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 30.09.2023 seisuga omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 12,8 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on planeeritud luua äri-, tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele. Kuna ettevõtte peamine eesmärk on olemasolevate maade müük, siis on kinnisvarainvesteeringud kajastatud varudena.

2022. aasta esimeses kvartalis müüdi 0,53 hektariline kinnistu hinnaga 213 200 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

2022. aasta teises kvartalis müüdi 1,0 hektariline kinnistu hinnaga 401 280 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

2023. aasta kolmandas kvartalis müüdi 0,53 hektariline transpordimaa sihtotstarbega kinnistu hinnaga 26 580 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 30.09.2023 kajastab täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.

Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2023. aasta esimese 9 kuu puhaskasum 294 eurot ja puhaskasum aktsia kohta 0,00007 eurot.

Seisuga 30.09.2023 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku 1 723 457 eurot. Ühingu omakapital oli 1 720 072 eurot, mis moodustas 99,80% bilansimahust.

Lühendatud finantsseisundi aruanne

EUR30.09.202331.12.2022
Raha ja raha ekvivalendid168 173199 196
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded22 01219 844
Varud1 533 2731 519 536
Käibevara kokku1 723 4571 738 576
AKTIVA KOKKU1 723 4571 738 576
Võlad tarnijatele ja muud võlad3 38618 798
Lühiajalised kohustused kokku3 38618 798
Kohustused kokku3 38618 798
Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses449 906449 906
Ülekurss226 056226 056
Kohustuslik reservkapital287 542287 542
Jaotamata kasum756 568756 274

Omakapital kokku1 720 0721 719 778

PASSIVA KOKKU1 723 4571 738 576


Lühendatud koondkasumiaruanne

EUR2023 9 kuud2022 9 kuud
Müügitulu26 580614 480
Müüdud toodangu kulu0-259 267
Brutokasum26 580

355 213
Üldhalduskulud-27 271

-59 424

Ärikasum/-kahjum-691295 789
Finantstulud98557
KASUM ENNE TULUMAKSU294295 846
Tulumaksukulu0-167 749
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM294128 097


Rando Tomingas

Juhatuse liige

Telefon: +372 667 9200

E-post: info@trigonproperty.com


ManusAttachments

2023 III kv vahearuanne EST