AB Traction: Bokslutskommuniké 2023


Perioden oktober-december

 • Resultatet efter skatt uppgick till 295 (216) Mkr, vilket fördelar sig på:
 • Aktiva noterade innehav 225 (82) Mkr
 • Onoterade innehav 12 (-3) Mkr
 • Finansiella placeringar 65 (143) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 19,95 (14,58) kr
 • Substansvärdet per aktie ökade med 8% (6%)
 • Avkastningen på aktiva noterade innehav uppgick till cirka 19% (6%)
 • Avkastningen på övriga noterade aktier uppgick till cirka 6% (17%)
 • Stockholmsbörsen inklusive utdelningar (SBX) ökade med 13% (11%)

Perioden januari-december

 • Resultatet efter skatt uppgick till 270 (-378) Mkr, vilket fördelar sig på:
 • Aktiva noterade innehav 140 (-357) Mkr
 • Onoterade innehav -21 (-27) Mkr
 • Finansiella placeringar 164 (21) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 18,24 (-25,54) kr
 • Substansvärdet per aktie uppgick till 265 (256) kr/aktie
 • Substansvärdet per aktie ökade med 7% (-9%) justerat för lämnad utdelning
 • Avkastningen på aktiva noterade innehav uppgick till cirka 10% (-21%)
 • Avkastningen på övriga noterade aktier uppgick till cirka 13% (1%)
 • Stockholmsbörsen inklusive utdelningar (SBX) ökade med 19% (-20%)

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Värdeförändring inklusive erhållen utdelning på noterade aktieinnehav efter kvartalets slut uppgår till -24 Mkr per den 8 februari 2024, varav aktiva innehav -32 Mkr och övriga noterade aktier +8 Mkr.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 10,45 (8,80) kr/aktie motsvarande 155 (130) Mkr.

För ytterligare information kontakta: 

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Traction är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 9 februari 2024, kl. 13.00 CET.


BilagaAttachments

Delårsrapport januari-december 2023