2023. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused


Trigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 31.12.2023 seisuga omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 12,8 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on planeeritud luua äri-, tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele. Kuna ettevõtte peamine eesmärk on olemasolevate maade müük, siis on kinnisvarainvesteeringud kajastatud varudena.

2022. aasta esimeses kvartalis müüdi 0,53 hektariline kinnistu hinnaga 213 200 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

2022. aasta teises kvartalis müüdi 1,0 hektariline kinnistu hinnaga 401 280 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

2023. aasta kolmandas kvartalis müüdi 0,53 hektariline transpordimaa sihtotstarbega kinnistu hinnaga 26 580 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 31.12.2023 kajastab täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.

Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2023. aasta puhaskahjum -32 412 eurot ja puhaskahjum aktsia kohta -0,00720 eurot.

Seisuga 31.12.2023 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku 1 708 465 eurot. Ühingu omakapital oli 1 687 366 eurot, mis moodustas 98,77% bilansimahust.

Lühendatud finantsseisundi aruanne

EUR31.12.202331.12.2022
Raha ja raha ekvivalendid176 133199 196
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded1 92719 844
Varud1 530 4051 519 536
Käibevara kokku1 708 4651 738 576
AKTIVA KOKKU1 708 4651 738 576
Võlad tarnijatele ja muud võlad21 09918 798
Lühiajalised kohustused kokku21 09918 798
Kohustused kokku21 09918 798
Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses449 906449 906
Ülekurss226 056226 056
Kohustuslik reservkapital287 542287 542
Jaotamata kasum723 862756 274
Omakapital kokku1 687 3661 719 778
PASSIVA KOKKU1 708 4651 738 576

 

Lühendatud koondkasumiaruanne

EUR2023 12 kuud2022 12 kuud
Müügitulu26 580614 480
Müüdud toodangu kulu-5 316-283 685
Brutokasum21 264330 795
Üldhalduskulud-55 006-88 860
Ärikasum/-kahjum-33 742241 935
Finantstulud1 33065
KASUM/-KAHJUM ENNE TULUMAKSU-32 412242 000
Tulumaksukulu0-167 749
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM/-KAHJUM-32 41274 251

Rando Tomingas

Juhatuse liige

Telefon: +372 667 9200

E-post: info@trigonproperty.com

 

ManusAttachments

2023 IV kv vahearuanne EST